Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Dla najemcy Deklaracje o dochodach

Deklaracje o dochodach

Najemca lokalu, którego właścicielem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o. o.  jest obowiązany składać towarzystwu raz na dwa lata deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim w terminie określonym w umowie najmu. W przypadku umów zawartych do 24.10.2015 r. w terminie do 30 kwietnia danego roku a w przypadku umów zawartych po 25.10.2015 r. do 31 maja danego roku. Najemca jest obowiązany również informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, jak też dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, dotyczące deklarowania dochodów.

Najemca jest obowiązany na żądanie towarzystwa przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez najemcę oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania.

 

 

Do pobrania: