Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Budowa III etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie

Budowa III etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie

Szczecin: Budowa III etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

Vzamówienia publicznego

 zawarcia umowy ramowej

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. , ul. Winogronowa 11F, 70-771 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4613692, faks 91 8863350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsp.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa III etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych nr 3 i 4 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną w ramach budowy III etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie oraz dostawa z montażem w zakresie rzeczowym ujętym w: 1) Dokumentacji projektowej pn.: Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną osiedle Nad Płonią przy ul. Koszarowej w Szczecinie, opracowanej przez Konsorcjum Biuro Projektowe Arch+ Pracownia Projektowa Archidea, Bernadeta Jastrzębska Arch+ Projektowanie, Nadzory Konsulting. 2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, zwanej dalej ST, 3) SIWZ, oraz wykonanie wszelkich czynności i prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Zakres III etapu przedmiotu zamówienia obejmuje budowę dwóch budynków mieszkalnych nr 3 i 4 (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w tym: 1) przyłącza i zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej, 2) przyłącza i zewnętrzne instalacje wodociągowe, 3) zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej, 4) sieć cieplna niskich parametrów, 5) oświetlenie terenu, 6) zagospodarowanie terenu (chodniki, dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe, tereny zielone, ogrodzenia ogródków przydomowych, altana śmietnikowa, placyk gospodarczy, trzepak, itd.). Z chwilą wybudowania, budynki nr 3 i 4 otrzymują numer porządkowy: ul. Koszarowa 26 i 25. Dostawy z montażem obejmują: 1) gabloty ogłoszeniowe wewnętrzne - 2 szt., o wymiarach 80 x 70 x 6 cm, wykonanych z profili aluminiowych, z wewnętrzną płytą korkową, zamkniętą na klucz patentowy (taka sama wkładka/3 klucze na budynek), w miejscu wskazanym przez zamawiającego, 2) skrzynki na listy na klatce schodowej w miejscu wskazanym przez zamawiającego w ilości zgodnej z ilością mieszkań + 1 (zwroty), zgodnie z wymogami UE oraz ustawą z 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe (Dz. U. 2012 poz.1529), rozporządzeniem Miniasta Administracji i Cyfryzacji z dnia 03 kwietnia 2014r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz. U. z dnia 22 kwietnia 2014 r.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia..

II.1.5)

 

Vprzewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 40% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówień uzupełniających będzie obejmować roboty tego samego rodzaju co wykazane w zamówieniu podstawowym

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.31.51.00-9, 45.31.43.10-7, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.22.20.00-9, 45.23.30.00-9, 45.11.27.10-5, 45.23.14.00-9, 30.19.21.70-3, 44.42.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 400.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 100000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: budowę, przebudowę, remont, nadbudowę, lub rozbudowę jednego obiektu budowlanego wraz zagospodarowaniem terenu o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto. W przypadku, gdy wartość robot budowlanych wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty, z dnia wszczęcia postępowania; jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniego dnia przed wszczęciem postępowania. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek powinien być spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysonuje co najmniej jedną osobą przynależną do izby inżynierów budownictwa, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą wykształcenie wyższe, doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na budowie obiektu budowlanego, w zakresie wielobranżowym (t.j. wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, w tym minimum jednej roboty budowlanej polegającej na budowie budynku wraz zagospodarowaniem terenu. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek powinien być spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: a) wykonawca wykaże się przychodem ze sprzedaży za 2015 rok nie niższym niż 5.000.000,00 zł. b) wskaźniki finansowo-ekonomiczne wykonawcy za rok 2015 kształtować się będą na poziomie: - wskaźnik płynności szybkiej >= 1 = aktywa obrotowe-zapasy-krókoterminowe rozliczenia okresowe/zobowiązania krótkoterminowe; - wskaźnik płynności bieżącej >= 1,2 = aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące; - wskaźnik zadłużenia =< 0,6 = zobowiązania ogółem/aktywa ogółem c) wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub ma możliwość uzyskania kredytu w wysokości nie niższej niż 1.000.000,00 zł. (słownie złotych: jeden milion 00/100); w przypadku, gdy wykonawca wykaże dostęp do środków finansowych w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z dnia wszczęcia postępowania; jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniego dnia przed wszczęciem postępowania W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, wymagane warunki uważa się za spełnione jeżeli wykonawcy składający ofertę spełniają w/w warunki łącznie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Szczegółowe informacje o dopuszczalności zmian umowy oraz określenie warunków takich zmian określa rozdział XVIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbsp.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o., w pokoju nr 1.11 lub pocztą (do ceny doliczone zostaną koszty przesyłki). Cena 1205 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2016 godzina 13:30, miejsce: siedziba Towarzystwa Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. - kancelaria (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 86215 - 2016 w dniu 15.06.2016 r. 
 

 


 


 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 14-P-16.pdf

Dokumentacja:

http://cdn.um.szczecin.pl/httpfiles/Koszarowa__III_etap.7z

http://cdn.um.szczecin.pl/httpfiles/Załacznik_nr_10__Wykaz_zaktualizowanych_warunkow_ogolnych_i_technicznych.pdf

Wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ:

Odpowiedzi modyfikacja SIWZ 14-P-16.pdf

Koszarowa III etap przedmiary ath 2806.zip


 

(Data: 20.07.2016 r.): Zamawiający wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o.

ul. Gerarda Merkatora 7

70-676 Szczecin

 

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w SIWZ i ogłoszeniu o przetargu, złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt).

 

Oferty:

Oferta nr 1:Konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Budowlane „BIS” Sp. z o.o. i Konsorcjant -  Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „POMIAR” Sp. z o.o. , adres: ul. Stołczyńska 178, 71-873 Szczecin (cena – 84,39 pkt, okres gwarancji – 10,00 pkt, łącznie 94,39 pkt);

Oferta nr 2:Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o., adres: ul. Gerarda Merkatora 7, 70-676 Szczecin (cena – 90,00 pkt, okres gwarancji – 10,00 pkt, łącznie 100,00 pkt);

Oferta nr 3:Skanska S.A. adres: ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa(cena  – 66,55 pkt, okres gwarancji – 10,00 pkt, łącznie 76,55 pkt);


Data publikacji: 2016/06/15

Zmiany SIWZu:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 30.06.2016.
 • W ogłoszeniu powinno być: 06.07.2016.