Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. Ks. Bogusława X 51

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. Ks. Bogusława X 51

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONYCH LOKALI MIESZKALNYCH

 

Lp.

adres, wielkość udziału

nr Księgi Wieczystej

KW SZ1S/00027300/0

nr działek 49 i nr 8/39

obręb 1035

Opis lokalu

cena (netto) wywoławcza za 1 m2lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu

wysokość postąpienia za 1 m2

wadium
1.

Szczecin

ul. Ks. Bogusława X 51/3

udział – 75/1000

70,97 m2

I piętro

(3 pokoje)

4.450,00 zł 50,00 zł 2.500,00 zł
2.

Szczecin

ul. Ks. Bogusława X 51/6

udział – 79/1000

74,99 m2

II piętro

(3 pokoje)

4.450,00 zł 50,00 zł 2.500,00 zł
3.

Szczecin

ul. Ks. Bogusława X 51/7

udział – 54/1000

51,47 m2

II piętro

(2 pokoje)

4.450,00 zł 50,00 zł 2.500,00 zł
4.

Szczecin

ul. Ks. Bogusława X 51/8

udział – 76/1000

72,50 m2

II piętro

(3 pokoje)

4.450,00 zł 50,00 zł 2.500,00 zł
5.

Szczecin

ul. Ks. Bogusława X 51/9

udział – 79/1000

74,94 m2

III piętro

(3 pokoje)

4.450,00 zł 50,00 zł 2.500,00 zł
6.

Szczecin

ul. Ks. Bogusława X 51/10

udział – 54/1000

51,52 m2

III piętro

(2 pokoje)

4.450,00 zł 50,00 zł 2.500,00 zł
7.

Szczecin

ul. Ks. Bogusława X 51/11

udział – 76/1000

72,72 m2

III piętro

(3 pokoje)

4.450,00 zł 50,00 zł 2.500,00 zł

 

Opis lokalu mieszkalnego nr 3 – lokalpołożony jest na I piętrze.

Lokal składa się z pomieszczeń o następujących powierzchniach użytkowych: trzech (3) pokoi – 14,86 m2, 9,36 m2, 19,02 m2,kuchni - 10,46 m2, łazienki - 3,88 m2, przedpokoju – 13,39 m2oraz balkonu.

 

Opis lokalu mieszkalnego nr 6 – lokalpołożony jest na II piętrze.

Lokal składa się z pomieszczeń o następujących powierzchniach użytkowych: trzech (3) pokoi – 11,09 m2, 14,50 m2, 20,51 m2,  kuchni - 11,33 m2,łazienki - 4,20 m, przedpokoju - 13,36 m2 oraz balkonu.

 

Opis lokalu mieszkalnego nr 7 – lokalpołożony jest na II piętrze.

Lokal składa się z pomieszczeń o następujących powierzchniach użytkowych: dwóch (2) pokoi - 13,80 m2, 19,08 m2, kuchni - 7,66 m2, łazienki o - 4,82 m2, przedpokoju - 6,11 m2.

 

Opis lokalu mieszkalnego nr 8 – lokalpołożony jest na II piętrze.

Lokal składa się z pomieszczeń o następujących powierzchniach użytkowych: trzech (3) pokoi - 20,41 m2, 12,12 m2, 11,65 m2,kuchni - 11,69 m2, łazienki - 4,04 m2, przedpokoju - 12,59 m2oraz balkonu.

 

Opis lokalu mieszkalnego nr 9 – lokalpołożony jest na III piętrze.

Lokal składa się z pomieszczeń o następujących powierzchniach użytkowych: trzech (3) pokoi - 11,04 m2, 14,54 m2, 20,29 m2,kuchni - 11,42 m2,łazienki - 4,27 m2, przedpokoju - 13,38 m oraz balkonu.

 

Opis lokalu mieszkalnego nr 10 – lokalpołożony jest na III piętrze.

Lokal składa się z pomieszczeń o następujących powierzchniach użytkowych: dwóch (2) pokoi - 13,91 m2, 19,24 m2, kuchni - 7,79 m2, łazienki - 4,72 m2, przedpokoju - 5,86 m.

 

Opis lokalu mieszkalnego nr 11 – lokalpołożony jest na III piętrze.

Lokal składa się z pomieszczeń o następujących powierzchniach użytkowych: trzech (3) pokoi - 20,55 m2, 12,15 m2, 11,65 m2,kuchni - 11,83 m2, łazienki - 3,99 m, przedpokoju - 12,55 moraz balkonu.

 

Wszystkie wymienione powyżej lokale wykonane są w standardzie deweloperskim (ściany wytynkowane, posadzki betonowe, drzwi wejściowe do mieszkań, stolarka okienna i parapety, instalacje: elektryczna, wodnokanalizacyjna, grzewcza zasilana z miejskiej sieci ciepłowniczej).

 

Kamienica, w której znajdują się przedmiotowe lokale położona jest przy wyłączonej z ruchu kołowego części ul. Ks. Bogusława X – Deptak Bogusława. Została wybudowana na przełomie XIX i XX wieku, jest sześciokondygnacyjna (piwnica, parter, trzy piętra, użytkowe poddasze). Kamienica została gruntownie wyremontowana i zmodernizowana m. in. każdy lokal jest indywidualnie opomiarowany, została zainstalowana winda.

Właścicielem przedmiotowych lokali i współużytkownikiem wieczystym działek gruntu nr 49 i 8/39 oraz Zarządcą nieruchomości wspólnej jest Spółka TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

Cena wywoławcza za lokal jest ceną netto. Do ceny sprzedaży lokalu, ustalonej w wyniku przetargu, zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, który obecnie wynosi 8%.

Nieruchomości można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie tel. 91 - 461-36-92 wew. 148, 125.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 września 2016 r. O GODZINIE 10 00w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11F w sali P 02 (kondygnacja piwniczna).

 

Warunkami przystąpienia do przetargu:

 1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
 2. w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości,
 3. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
  1. - w przypadku osób fizycznychprowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. w przypadku osób prawnych– okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu,
  3.  w przypadku spółek cywilnych: okazanie umowy spółki cywilnej, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników spółki, decyzji o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON)

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach – do wglądu,

 1. pisemne oświadczenie uczestnika przetargu, że stan techniczny lokalu oraz warunki przetargu są mu znane,
 2. w przypadku uczestnictwa osób pozostających w związku małżeńskim, należy złożyć oświadczenie czy lokal zostanie nabyty z majątku osobistego uczestnika przetargu na majątek odrębny, czy z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. W tym drugim przypadku w przetargu biorą udział oboje małżonkowie lub powinna zostać dołączona zgoda współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu i zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu lokalu z majątku wspólnego.

 

Wadium należy wpłacać najpóźniejdo dnia 21 września 2016 r. przelewem na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBank S.A.nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu okaże pisemne upoważnienie udzielone przez wpłacającego wadium do wzięcia udziału w przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBSP Sp. z o.o. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet wylicytowanej ceny za dany lokal. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

 

Przetarg uważa się za ważny, jeżeli chociaż jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg. Licytacja będzie ważna, gdy którykolwiek z uczestników przetargu dokona postąpienia i zostanie mu udzielone przybicie. W przypadku, gdy do licytacji przystąpi wyłącznie jeden uczestnik przetargu, musi on zadeklarować co najmniej cenę wywoławczą plus jedno postąpienieOsoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu TBSP Sp. z o.o. będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu.

Zapłata za nieruchomości może nastąpić na dwa sposoby – zapłata gotówką lub z kredytu bankowego.

 

W przypadku zapłaty gotówkowejumowa sprzedaży w formie aktu notarialnego musi zostać zawarta w ciągu 30 dni licząc od daty przeprowadzenia przetargu. Cenę sprzedaży, ustaloną w przetargu, kupujący uiści jednorazowo najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o. mBank S.A.46 1140 1137 0000 5081 5500 1001, za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w formie aktu notarialnego w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium ulega przepadkowi.

 

W przypadku dokonywania zakupu lokalu ze środków kredytu bankowego warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego jest przedłożenie sprzedającemu, przed terminem jej zawarcia, w ciągu 90 dni licząc od daty przeprowadzenia przetargu, umowy kredytowej zapewniającej uiszczenie całej ceny nabycia, w terminie określonym w umowie kredytowej (jednak nie później niż 6 miesięcy od daty przeprowadzania przetargu).Nieprzedłożenie umowy kredytowej w zakreślonym terminie zostanie uznane za przyczynę leżącą po stronie kupującego uniemożliwiającą zawarcie umowy sprzedaży. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie przedłoży ww. umowy kredytowej w ciągu 90 dni od dnia przetargu lub nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi.

 

Brak zapłaty ceny w ustalonym terminie skutkować będzie:

 • możliwością ustawowego odstąpienia od umowy zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego, a kupujący zobowiązany będzie niezwłocznie przenieść z powrotem na sprzedającego prawo własności lokalu i udzieli mu w tym zakresie stosownego pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy przeniesienia. Pełnomocnictwo to będzie nieodwołalne w terminie określonym przez sprzedającego (w zależności od warunków przedstawionych w umowie kredytowej dotyczących terminu zapłaty) oraz niegasnące z chwilą śmierci kupującego;
 • przepadkiem wadium

 

Kupujący zobowiązuje się do powiadomienia na piśmie Zarządcę nieruchomości o zakończeniu prac wykończeniowych w przedmiotowym lokalu mieszkalnym celem ich zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Ze względu na postanowienia umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja kwartału 21: Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 51” nr UDA-RPZP.06.06.01-32-024/11-00 w ramach RPOWZ na lata 2007 – 2013 zawartej pomiędzy IZ RPO WZ a WM Bogusława 51 oraz konieczność zachowania mieszkalnego charakteru lokalu Kupujący zobowiązuje się nie zmieniać sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy, oraz jako członek WM Bogusława 51 nie będzie głosować za podjęciem uchwał/ły o zmianie charakteru własności części wspólnych nieruchomości wspólnej do czasu zakończenia trwałości projektu – to jest do 14 lipca 2020 r. W przypadku naruszenia przez Kupującego ww. obowiązków i poniesienia z tego tytułu przez WM Bogusława 51 szkody majątkowej, w szczególności w postaci konieczności zwrotu całości bądź części dofinansowania Kupujący zobowiązany będzie do naprawienia poniesionej przez WM Bogusława 51szkody.

W przypadku sprzedaży lokalu przed upływem 14 lipca 2020 r. Kupujący zobowiązuje się do zawarcia w treści umowy przenoszącej własność lokalu ww. obowiązku pod rygorem skutków określonych w zdaniu powyżej.

Kupujący jako członek WM Bogusława 51 zobowiązuje się do eksploatacji, utrzymania i remontowania przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i deszczowego w zakresie tej WM i na jej koszt, przy czym miejscami do których odpowiedzialna będzie Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie są odpowiednio zasuwa przyłączeniowa i miejsce włączenia przyłącza kanalizacyjnego do sieci.

Kupujący zobowiązuje się do niedokonywania bez pisemnej zgody Spółki SEC sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie jakiekolwiek zabudowy gruntu oraz nasadzeń drzew i krzewów na powierzchni gruntu pod którym przebiegają sieci ciepłownicze tejże Spółki, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej względem tej Spółki.

Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokali do wymogów sanitarnych, ppoż. itp. spoczywa na Kupującym.

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podawania przyczyn.

 

Koszty notarialne oraz sądowe zawarcia umowy/umów w całości ponosi Kupujący.

Wydanie lokalu Kupującemu nastąpi w terminie trzech (3) dni roboczych od dnia zapłaty całej ceny.

 

Szczegółowe informacje w sprawie warunków przetargu można uzyskać pod nr tel. 91 – 461-36-92 wew. 148, 125.