Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych

Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

Vzamówienia publicznego

 zawarcia umowy ramowej

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. , ul. Winogronowa 11F, 70-771 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4613692, faks 91 8863350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsp.szczecin.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.tbsp.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie terenów zielonych administrowanych i zarządzanych przez TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. CPV: 77310000-6, 77300000-3, 77312100-1. 3. Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych będzie się odbywało zgodnie z następującymi zasadami: I. Zakres konserwacji i utrzymania terenów zielonych: 1) Wiosna: a) usunięcie zabezpieczeń roślin po zimie; b) intensywne cięcia czyszczące po kwitnieniu - gatunki kwitnące wiosną; c) cięcie żywopłotów; d) opryski przeciw chorobom grzybowym (profilaktyczne i interwencyjne); e) opryski owadobójcze (profilaktyczne i interwencyjne); f) nawożenie doglebowe, dolistne roślin ogrodowych (odpowiednimi nawozami do roślin iglastych, rodendronów i liściastych); g) zabiegi pielęgnacyjne trawników: wałowanie, aeracja (napowietrzanie), wyczesywanie, posypywanie ziemią lub piaskiem, wapnowanie, nawożenie, w razie potrzeby wyrównywanie skraju trawnika, w razie potrzeby dosiew trawy, odchwaszczanie, koszenie trawnika i usuwanie ściętej trawy (do dwóch koszeń); ul. Winogronowa 11 F (do trzech koszeń); h) dosadzanie roślin sezonowych; i) uzupełnienie kory przy misach korzeniowych krzewów i żywopłotów; j) odchwaszczanie rabat. 2) Lato: a) kontynuacja cięcia pielęgnacyjnego roślin ozdobnych (gatunki kwitnące latem); b) opryski przeciw chorobom grzybowym (profilaktyczne i interwencyjne); c) opryski owadobójcze (profilaktyczne i interwencyjne); d) nawożenie doglebowe, dolistne roślin ogrodowych (odpowiednimi nawozami do roślin iglastych, rododendronów i roślin liściastych); e) nawożenie trawnika; f) koszenie trawnika i usuwanie ściętej trawy (do trzech koszeń); g) podlewanie roślin i trawnika (koszt wody i ścieków obciąża zamawiającego); h) zwalczanie chwastów. 3) Jesień: a) nawożenie jesienne (pogłówne) roślin ozdobnych; b) nawożenie pogłówne trawnika; c) opryski przeciw chorobom grzybowym (profilaktyczne i interwencyjne); d) opryski owadobójcze (profilaktyczne i interwencyjne); e) cięcia pielęgnacyjne gatunków kwitnących jesienią; f) koszenie trawnika i usuwanie ściętej trawy (jedno koszenie); g) zwalczanie chwastów na trawniku; h) zabezpieczenie roślin na zimę (tylko gatunki niewytrzymałe na mróz); i) uzupełnienie kory przy misach korzeniowych krzewów i żywopłotów; j)dosadzanie roślin cebulowych. 4) Dodatkowe warunki umowy: a) cięcia korekcyjne drzew - wg wskazań zamawiającego, niezależnie od wysokości drzewa, b) ciecia korekcyjne krzewów dwa razy w ciągu trwania umowy, c) rekultywacja i obsianie trawą każdego pielęgnowanego terenu objętego umową pozbawionego trawy, d) punkty czerpania wody do podlewania terenów, zielonych - wskazuje zamawiający, e) każdorazowe podlewanie terenów zielonych uzgodnić z zamawiającym, f) nasadzenia - każdorazowo uzgadniać z zamawiającym, g) pielęgnacja drzew w donicach przy ul. Bogusława X (deptak) cięcia techniczne, uzupełnienie ziemi i kory, nawożenie, zwalczanie chwastów opryski przeciw chorobom grzybowym (profilaktyczne i interwencyjne); podlewanie (podlewane 10 ÷ 20 razy w sezonie wraz z dowiezieniem wody) 15 donic z drzewami + 2 donice z krzewami. II. Wiadomości uzupełniające do zakresu konserwacji i utrzymania terenów zielonych: a) Pielęgnacja żywopłotów obejmuje ich cięcie z ziemi lub drabiny zgodnie ze wskazaniami zamawiającego. b) Opryski przeciw chorobom grzybowym (profilaktyczne i interwencyjne) oraz opryski owadobójcze przeciw szkodnikom (profilaktyczne i interwencyjne) dotyczą wszystkich roślin objętych zamówieniem. c) Nawożenie doglebowe i dolistne dotyczy wszystkich roślin objętych zamówieniem. d) Zabiegi pielęgnacyjne dotyczą wszystkich trawników objętych zamówieniem, a dosiew zgodnie ze wskazaniem zamawiającego. e) Zamawiający nie może określić powierzchni ubytków trawy, które powstaną w trakcie trwania zamówienia (przydepty, uszkodzenia powstałe przez samochody i inne uszkodzenia chemiczne, mechaniczne lub biologiczne). f) Zamawiający oczekuje odchwaszczania trawników, żywopłotów, krzewów i kwietnika znajdujących się w zestawieniu terenów objętych zamówieniem (załącznik numer 2 do wzoru umowy). Odchwaszczanie winno być wykonywane w miarę potrzeb dla utrzymania roślin w należytym stanie. g) Uzupełnienie kory (mulczowanie) obejmuje krzewy, żywopłoty, misy przy drzewach i kwietniki. Zamawiający wymaga uzupełnienie kory na obszarach innych niż wskazane powyżej. Kora winna być uzupełnia w ten sposób by grubość warstwy nie była mniejsza niż 5 cm. h) Dosadzenie roślin cebulowych na kwietniku o powierzchni 4m2 powinno być wykonane w zagęszczeniu 50 sztuk na 1 m2. Zamawiający przewiduje nasadzenia roślin jednorocznych wiosną. Gatunek według wskazania zamawiającego. i) Zamawiający przewiduje następującą krotność wykonywanych usług pielęgnacji drzew i krzewów przy ul. Bogusława X (deptak): drzewa - jednokrotne cięcia korekcyjne, a krzewów w donicach 2 krotne. W pojęciu cięcie korekcyjne zawiera się kompleksowa pielęgnacja korony drzewa. j) Zamawiający przewiduje cięcia korekcyjne (w pojęciu cięcie korekcyjne zawiera się kompleksowa pielęgnacja korony drzewa) do 50 % drzewostanu objętego zamówieniem. Rekultywacja i obcinanie trawą dotyczy wszystkich ubytków powstałych w trakcie wykonywania zmówienia. k) Zamawiający informuje, że sposób rozliczenia zakupu materiału nasadzeniowego określił w § 5 ust. 2 wzoru umowy będącej częścią SIWZ - wynagrodzenie nie obejmuje kosztu zakupu dosadzanych roślin. Koszty te będą płatne przez zamawiającego po wystawieniu faktury VAT, której integralną częścią będzie faktura dokumentująca pierwotny zakup roślin przez wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje zapłaty żadnych narzutów do ceny pierwotnego zakupu roślin przez wykonawcę..

II.1.5)

 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.30.00.00-3, 77.31.21.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 7.000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dotychczas, usługi polegające na pielęgnacji i utrzymaniu terenów zielonych o wartości minimum 240.000,00 zł. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek powinien być spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin płatności - 10

IV.2.2)

 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbsp.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 1.11 lub pocztą (do ceny doliczone zostaną koszty przesyłki). Cena 14,00 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2016 godzina 13:30, miejsce: siedziba zamawiającego - kancelaria (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.03.2016 roku, pod numerem 25113-2016


 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 5-P-16.pdf

 

Odpowiedzi i modyfikacja SIWZ:

Odpowiedzi i modyfikacja SIWZ 5-P-16.pdf

Uzupełnienie załacznika Nr 5 do SIWZ:

Załacznik Nr 5 do SIWZ.pdf


 


(Data: 31.03.2016 r.): Zamawiający wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Green Fingers s.c.

adres: ul. Madalińskiego 8, 70-101

 UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w SIWZ  i ogłoszeniu o przetargu, złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt).

  Oferty:

Oferta nr 1: Makrogsm Zdzisław Rzymka, adres: ul. Lubczyńska 39, 70-896 Szczecin (wykonawca wykluczony, oferta odrzucona);

Oferta nr 2: Green Fingers s.c. adres: ul. Madalińskiego 8, 70-101 Szczecin (cena – 90,00 pkt, termin płatności - 10,00 pkt, łącznie 100,00 pkt);

Oferta nr 3:ROMUS Firma Usługowa Roman Szczęchuła, adres:  ul. Wł. Łokietka 22, 70-255 Szczecin (cena – 71,48 pkt, termin płatności - 10,00 pkt, łącznie 81,48 pkt);

Oferta nr 4: EKOBUD Eugeniusz Kociszewski, adres: ul. Boguchwały 10/3, 71-530 Szczecin (cena – 54,91 pkt, termin płatności 10,00 pkt, łącznie 64,91 pkt);

Oferta nr 5:Giardino Beata Cabaj, adres:  ul. Asnyka 9/2, 71-526 Szczecin (cena – 73,87 pkt, termin płatności - 10,00 pkt, łącznie 83,87 pkt);