Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONYCH LOKALI:

 

 

Lp.

 

 

 

adres,

rodzaj lokalu

wielkość udziału

w nieruchomości wspólnej,

nr Księgi Wieczystej

 

powierzchnia

użytkowa lokalu

m2

kondygnacja

 

cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem

w częściach wspólnych budynku i gruncie

 

wysokość postąpienia

 

 

Wadium

ogółem

na koszty przetargu

na poczet ceny nabycia

 

1.

 

Szczecin Klęskowo

ul. Chłopska 24/1

lokal mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym – komórką

udział – 311/1000,

nr działki 20/1,

obręb 4156 Dąbie,

KW SZ1S/00133796/9

 

52,15 m2

parter

 

pomieszczenie przynależne komórka

 

21,33 m2

 

 

 

53.767,00

 

 

 

538,00 zł

 

 

 

 

5.000,00 zł

 

 

500,00 zł

 

 

4.500,00 zł

 

Lp.

 

 

 

adres,

rodzaj lokalu

wielkość udziału

w nieruchomości wspólnej,

nr Księgi Wieczystej

 

powierzchnia

użytkowa lokalu

m2

kondygnacja

 

cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu

 

wysokość postąpienia

 

Wadium

ogółem

na koszty przetargu

na poczet ceny nabycia

2.

Szczecin

ul. Jagiellońska 93/13

lokal mieszkalny z przynależną piwnicą,

udział 75/1000,

nr działki 46, 8/22,

obręb 1035,

KW SZ1S/27313/4

77,69 m2

IV piętro

 

pomieszczenie przynależne w piwnicy

 

7,96 m2

 

 

 

225.845,00

 

 

 

2.258,00 zł

 

 

 

 

5.000,00 zł

 

 

500,00 zł

 

 

4.500,00 zł

 

3.

 

Szczecin

ul. Obr. Stalingradu 21/6

lokal użytkowy,

udział 132/1000, 

nr działki 105,

obręb 1035,

KW SZ1S/64887/9

 

149,57 m2

 

II piętro

 

 

284,000,00

 

 

2.840,00 zł

 

 

5.000,00 zł

 

 

500,00 zł

 

 

4.500,00 zł

 

Opis lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Chłopskiej 24 – lokal położony jest na parterze wolnostojącego budynku, w którym znajdują się cztery mieszkania (dwa na parterze i dwa na piętrze)Lokal składa się z dwóch (2) pokoi o pow. użytkowej 16,00 m2 i 19,09 m2, skrytki o pow. użytkowej 8,22 m2, kuchni o pow. użytkowej 8,84 m2, brak wydzielonego przedpokoju i łazienki, wc poza lokalem. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze – komórka o pow. użytkowej 21,33 m2.

Lokal jest w pogorszonym stanie technicznym, kwalifikuje się do całkowitego remontu, wyposażony jest w starą instalację elektryczną, wodociągową, piece kaflowe.

 

Właścicielem powyższej nieruchomości gruntowej i lokalowej oraz zarządcą nieruchomości jest Spółka TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

Lokal mieszkalny nr 13 położony jest przy ul. Jagiellońskiej 93 na IV piętrze w wyremontowanej kamienicy, w której znajduje się winda. W skład lokalu wchodzą dwa (2) pokoje o pow. użytkowej 16,94 m2 i 22,44 m2 aneks kuchenny o pow. użytkowej 20,33 m2, łazienka o pow. użytkowej 4,79 m2, przedpokój o pow. użytkowej 13,19 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. użytkowej 7,96 m2. Lokal w stanie deweloperskim, wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie miejskie, domofon.

 

Lokal użytkowy nr 6 położony przy ul. Obr. Stalingradu 21 na II piętrze, składa się z trzech (3) pomieszczeń biurowych o pow. użytkowej 30,94 m2, 29,06 m2, 16,58 m2, poczekalni o pow. użytkowej 31,47 m2, pomieszczenia magazynowego o pow. użytkowej 10,28 m2, pomieszczenia socjalnego o pow. użytkowej 10,48 m2, w.c. o pow. użytkowej 6,48 m2, korytarz o pow. użytkowej 14,28 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie piece kaflowe. Lokal kwalifikują się do remontu.

 

Budynki, w których znajdują się przedmiotowe lokale położone są w zwartej zabudowie przy ulicach Jagiellońskiej i Obr. Stalingradu na odcinku między ul. Jagiellońską, ul. Obr. Stalingradu a Placem Zamenhofa w Szczecinie.

 

Właścicielem przedmiotowych lokali, użytkownikiem wieczystym gruntu oraz zarządcą nieruchomości jest Spółka TBSP Sp. z o.o.

 

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż określone w tabeli, tj. odpowiednio dla lokalu położonego przy ul.  Chłopskiej 24/1 wynosi – 538,00 zł, ul. Jagiellońskiej 93/13 wynosi – 2.258,00 zł, dla lokalu położonego przy ul. Obr. Stalingradu 21/6 wynosi – 2.840,00 zł,.

 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 – ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż lokali położonych przy ul. Chłopskiej 24/1, ul. Obr. Stalingradu 21/6 jest zwolniona od podatku VAT.

Do ceny lokalu mieszkalnego nr 13 położonego przy ul. Jagiellońskiej 93 należy doliczyć stawkę VAT w wysokości 8%.

 

Nieruchomości można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie tel. 91 - 461-36-92 wew. 148, 185.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 kwietnia 2016 r. O GODZINIE 10 00 w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11F w sali P 02 (kondygnacja piwniczna).

 

Warunkami przystąpienia do przetargu:

1.      okazanie dowodu wpłaty wadium,

2.      w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości,

3.      w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:

-        - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem)

-        w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu,

-         w przypadku spółek cywilnych: okazanie umowy spółki cywilnej, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem) każdego ze wspólników spółki, decyzji o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON).

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach – do wglądu,

4.      pisemne oświadczenie uczestnika przetargu, że stan techniczny lokalu jest mu znany,

5.      pisemne oświadczenie uczestnika przetargu, że wszystkie warunki przetargu są mu znane,

6.    w przypadku uczestnictwa osób pozostających w związku małżeńskim, należy złożyć oświadczenie czy lokal zostanie nabyty z majątku osobistego uczestnika przetargu na majątek odrębny, czy z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. W tym drugim przypadku w przetargu biorą udział oboje małżonkowie lub powinna zostać dołączona zgoda współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu i zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu lokalu z majątku wspólnego.

 

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2016 r. przelewem na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBank S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBSP Sp. z o.o. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza zgodnie z harmonogramem: częściowo na koszty przeprowadzania przetargu, częściowo na poczet wylicytowanej ceny za dany lokal. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

 

Przetarg uważa się za ważny, jeżeli chociaż jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg. Licytacja będzie ważna, gdy którykolwiek z uczestników przetargu dokona postąpienia i zostanie mu udzielone przybicie. W przypadku, gdy do licytacji przystąpi wyłącznie jeden uczestnik przetargu, musi on zadeklarować co najmniej cenę wywoławczą plus jedno postąpienieOsoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu TBSP Sp. z o.o. będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu.

 

Zapłata za nieruchomości może nastąpić na dwa sposoby – zapłata gotówką lub z kredytu bankowego.

 

W przypadku zapłaty gotówkowej umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego musi zostać zawarta w ciągu 30 dni licząc od daty przeprowadzenia przetargu. Cenę sprzedaży, ustaloną w przetargu, kupujący uiści jednorazowo najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o. mBank S.A. 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001, za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w formie aktu notarialnego w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium ulega przepadkowi.

 

W przypadku dokonywania zakupu lokalu ze środków kredytu bankowego warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego jest przedłożenie sprzedającemu, przed terminem jej zawarcia w ciągu 90 dni licząc od daty przeprowadzenia przetargu, umowy kredytowej zapewniającej uiszczenie całej ceny nabycia w terminie określonym w umowie kredytowej.Nieprzedłożenie umowy kredytowej w zakreślonym terminie zostanie uznane za przyczynę leżącą po stronie kupującego uniemożliwiającą zawarcie umowy sprzedaży. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie przedłoży ww. umowy kredytowej w ciągu 90 dni od dnia przetargu lub nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego  wadium ulega przepadkowi.

 

Koszty notarialne oraz sądowe zawarcia umowy/umów w całości ponosi kupujący.

Wydanie lokalu kupującemu nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia zapłaty całej ceny.

Brak zapłaty ceny w ustalonym terminie skutkować będzie możliwością ustawowego odstąpienia od umowy zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego, a kupujący zobowiązany będzie niezwłocznie przenieść z powrotem na sprzedającego prawo własności lokalu i udzieli mu w tym zakresie stosownego pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy przeniesienia. Pełnomocnictwo to będzie nieodwołalne w terminie określonym przez sprzedającego (w zależności od warunków przedstawionych w umowie kredytowej dotyczących terminu zapłaty) oraz niegasnące z chwilą śmierci kupującego.

Brak zapłaty ceny skutkować będzie również przepadkiem wadium.  

Kupujący oświadcza, że zna stan techniczny lokalu i przejmuje lokal w istniejącym stanie technicznym.

Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu nieruchomości lokalowej do wymogów sanitarnych, ppoż. itp. spoczywa na kupującym.

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podawania przyczyn.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod nr tel. 91 461-36-92 wew. 148, 185