Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe

Ogłoszenie tablicowe

(15.09.2016 roku)

OGŁOSZENIE TABLICOWE

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

70-771 Szczecin, ul. Winogronowa 11 F

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na monitoring sygnałów alarmowych i podejmowanie interwencji  przez grupę interwencyjną (dot. 98/Z/16)

1. Zamawiający:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F, 70 – 771 Szczecin, NIP: 955-18-53-387, REGON: 811222916, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000612,

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcyusługi ochrony mienia, polegającej na monitorowaniu sygnałów alarmowych z systemu zainstalowanego w obiektach Zleceniodawcy

  1. ul. Winogronowa 11F
  2. ul. Mariacka 24

z  reakcją grupy interwencyjnej  oraz systemem antynapadowym w sekretariatach - ul. Winogronowa 11F i ul. Mariacka 24 i kasie – ul. Winogronowa 11F.

Podczas realizacji umowy Zleceniobiorcazobowiązany jest każdorazowo po otrzymaniu sygnału naruszenia systemów zainstalowanych w obiektach, o których wyżej mowa:

  1. uruchomić załogę interwencyjną, która natychmiast uda się do chronionego obiektu i dotrze na miejsce w czasie: 10 minut w dzień i 5 minut w nocy, a po dotarciu na miejsce podejmie odpowiednie działania, zmierzające do zażegnania niebezpieczeństwa lub zabezpieczenia obiektu,
  2.  powiadomić Zleceniodawcę, o każdym uruchomieniu alarmu poprzez wysłanie SMS-a osobom wskazanym w umowie;
  3.  w przypadku stwierdzonych na miejscu zdarzeniach powiadomić Zleceniodawcę telefonicznie i zastosować się do wytycznych Zleceniodawcy,związanych z dalszym postępowaniem wobec zaistniałego w chronionym obiekcie zdarzeniu.
  4. w razie uzasadnionej potrzeby powiadomić Policję, Straż Pożarną lub inne specjalistyczne służby - w zależności od potrzeb.

Zleceniobiorcazobowiązany jest wyposażyć chronione obiekty w nadajniki radiowe w celu obsługi systemu alarmowego

Zleceniobiorcazobowiązany jest oznakować chronione obiekty naklejkami w logiem firmy Zleceniobiorcy i numerami alarmowymi.

3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w kwestiach formalnych jest Bożena Kopaczyk, tel. (091) 461-36-92 w. 129, mail: zamowienia_tbsp@inet.pl. W pozostałych sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji należy kontaktować się z Damianem Marszałkiem tel. (091) 461-36-92 w. 160.

4. Oferty cenowe należy składać w Kancelarii siedziby TBSP, przesłać pocztą lub e-mail: zamowienia_tbsp@inet.pl w terminie do dnia:  20.09.2016 roku. (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego).

5. Kryterium oceny ofert:  najniższa cena.

6. Termin realizacji – 01.10.2016 r.– 30.09.2020 r.

7. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.


 

Wzór umowy:

UMOWA_monitoring.doc


 

(28.10.2016 roku)

Zamawiający informuje, że wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

GUSTAW GEMINI Sp. z o.o.

ul. Ig. Łyskowskiego 18, 71-641 Szczecin

 

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert,  w/w wykonawca zaoferował najniższą cenę.