Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe

Ogłoszenie tablicowe

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

70-771 Szczecin, ul. Winogronowa 11 F

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA:

„Prace konserwacyjne murowo-tynkarskie i malarskie

w rejonie Oddziału TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

(Nr sprawy 112/Z/16)

 

1. Zamawiający:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F,                   70 – 771 Szczecin, NIP: 955-18-53-387, REGON: 811222916, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000612.

2. Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Warunkach Zamówienia(WZ) zamieszczonychna stronie internetowej zamawiającego: www.tbsp.szczecin.pl.

3. Wykonawca składa ofertę cenową zgodnie z WZ. Złożenie oferty cenowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy.

4. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:

            a) posiadania uprawnień do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,
            b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
            c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
            d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w kwestiach formalnych jest Bożena Kopaczyk, tel. 91/461-36-92 w. 129, fax. 91/8863350, mail: zamowienia_tbsp@inet.pl.

6. Oferty należy składać w Kancelarii siedziby TBSP w terminie do dnia: 22.07.2016 r. do godziny 15:00.

7. Kryterium oceny ofert:  cena – 100 %

8. Termin realizacji – 36 miesięcy od dnia podpisania umowy (wzór w załączeniu).

9. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.


 

Warunki Zamówienia:

WZ 112-Z-16.pdf


 

(26.07.2016 roku)

Zamawiający informuje, że wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

"B.A.M." Firma Handlowo-Usługowa Ohl Bożena

ul. Wawrzyniaka 13, 72-100 Goleniów

 UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert,  złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.