Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe

Ogłoszenie tablicowe

(13.06.2016 roku)

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

70-771 Szczecin, ul. Winogronowa 11 F

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na odczyt wodomierzy w ilości do 5500 sztuk z zasobów zarządzanych i administrowanych przez TBSP (Prawobrzeże i Oddział)

(dot. 71/Z/16)

1. Zamawiający:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F, 70 – 771 Szczecin, NIP: 955-18-53-387, REGON: 811222916, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000612, zwanym dalej „TBSP”

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa polegać ma na odczycie 5500 sztuk wodomierzy w zasobach zarządzanych i administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o. o. w Szczecinie (Prawobrzeże i Oddział).

3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w kwestiach formalnych jest Aleksandra Lisiak, tel. (091) 461-36-92 w. 118, mail: zamowienia_tbsp@inet.pl. W pozostałych sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji należy kontaktować się z Damianem Marszałkiem tel. (091) 461-36-92 w. 160.

5. Oferty należy składać w Kancelarii siedziby TBSP lub e-mail: zamowienia_tbsp@inet.pl w terminie do dnia:  16.06.2016 roku, do godziny 15:00.

6. Kryterium oceny ofert:  najniższa cena.

7. Termin realizacji – odczyty wodomierzy należy wykonywać w dniach 15 – 30 czerwca oraz 15 – 31 grudnia w latach 2016 – 2018, z tym że pierwszy odczyt w 2016 roku wykonać należy od dnia 20 czerwca do dni a 05 lipca (umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy).

8. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.