Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe

Ogłoszenie tablicowe

 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

70-771 Szczecin, ul. Winogronowa 11 F

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na zakup na potrzeby Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o. o. w Szczecinie 

fabrycznie nowego nieużywanego samochodu osobowego wyprodukowanego w 2016 roku (dot. 65/Z/16)

 

1. Zamawiający:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F, 70 – 771 Szczecin, NIP: 955-18-53-387, REGON: 811222916, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000612, zwanym dalej „TBSP”

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załacznik Nr 1 do zaproszenia.

3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w kwestiach formalnych jest Marek Gierchatowski, tel. (091) 461-36-92 w. 105, mail: mgierchatowski@tbsp.szczecin.pl.

5. Oferty wraz z Załacznikiem Nr 2 do zaproszenia należy składać w Kancelarii siedziby TBSP lub e-mail: zamowienia_tbsp@inet.pl w terminie do dnia:  06.05.2016 roku do godz. 14.00.

6. Kryterium oceny ofert:  najniższa cena.

7. Termin realizacji – nie później niż do 60 dni od dnia podpisania umowy.

8. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

   


    

   Załącznik nr 1:

   Załącznik Nr 1 do zaproszenia.pdf

   Załącznik Nr 2:

   Załącznik Nr 2 do zaproszenia.pdf