Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe

Ogłoszenie tablicowe

Szczecin, dnia 27.04.2016 roku

 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

70-771 Szczecin, ul. Winogronowa 11 F

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na jednorazowe mycie zewnętrzne okien biurowca Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o. o. w Szczecinie przy ul. Winogronowej 11 F, 70 – 771 Szczecin

(dot. 37/Z/16)

 

1. Zamawiający:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F, 70 – 771 Szczecin, NIP: 955-18-53-387, REGON: 811222916, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000612, zwanym dalej „TBSP”

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa polegać ma na umyciu okien, ram okiennych i parapetów od strony zewnętrznej oraz świetlika na dachu w siedzibie spółki, tj.: szyby 366,5 m2, parapety 36,6 m2. Budynek trzykondygnacyjny, z brakiem możliwości umycia okien od strony wewnętrznej budynku. Wykonawca zobowiązany jest do mycia zewnętrznego okien, rami i parapetów biurowca w sposób, który nie naruszy elewacji budynku lub nie doprowadzi do jej odbarwienia. Środki czystości oraz akcesoria niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca.

3. Powyższy zakres zamówienia skierowany jest do firm, osób prowadzących działalność gospodarczą, które mogą wykonać przedmiot zamówienia z  podnośnika, bądź alpinistycznie.

4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w kwestiach formalnych jest Aleksandra Lisiak, tel. (091) 461-36-92 w. 118, mail: zamowienia_tbsp@inet.pl. W pozostałych sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji należy kontaktować się z Damianem Marszałkiem tel. (091) 461-36-92 w. 160.

5. Oferty należy składać w Kancelarii siedziby TBSP lub e-mail: zamowienia_tbsp@inet.pl w terminie do dnia:  29.04.2016 roku.

6. Kryterium oceny ofert:  najniższa cena.

7. Termin realizacji – 7 dni od dnia podpisania umowy.

8. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

   


    

   (10.06.2016 roku) Zamawiający informuje, że wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

    

   PNW Olga Skolińska - Janisiów

   ul. Zaporoska 44/11, 53-416 Wrocław

    

   UZASADNIENIE

   W wyniku przeprowadzonej oceny ofert,  złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.