Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe

Ogłoszenie tablicowe

(03.06.2016 roku)

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

70-771 Szczecin, ul. Winogronowa 11 F

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na projekt i wdrożenie strony internetowej TBS „Prawobrzeże” Sp. z o .o. w Szczecinie:

(dot. 83/Z/16)

 

1. Zamawiający:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F, 70 – 771 Szczecin, NIP: 955-18-53-387, REGON: 811222916, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000612, zwanym dalej „TBSP”

2. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie projektu i wdrożenie strony internetowej TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o. w Szczecinie – adres strony: www.tbsp.szczecin.pl

3. Wykonawca w załączeniu do oferty cenowej powinien złożyć swoje portfolio (zbiór swoich dotychczasowych prac). Najlepiej, żeby były to funkcjonujące strony, umożliwiające identyfikację, że strona została wykonana przez przedsiębiorcę, który składa ofertę cenową. Złożenie oferty cenowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy.

4. Zamawiający w załączeniu załącza strukturę witryny internetowej z nazewnictwem poszczególnych stron i podstron oraz wzór umowy.

5. Wykonawca w ofercie cenowej musi zawrzeć informacje dotyczące bezpłatnego okresu pomocy technicznej od dnia odbioru strony.

6. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:

            a) posiadania uprawnień do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,
            b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
            c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
            d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

7. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w kwestiach formalnych jest Bożena Kopaczyk, tel. 91/461-36-92 w. 129, fax. 91/8863350, mail: zamowienia_tbsp@inet.pl. W pozostałych sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z Arturem Sałach tel. 91/461-36-92 w. 120.

8. Oferty należy składać w Kancelarii siedziby TBSP lub e-mail: zamowienia_tbsp@inet.pl w terminie do dnia: 09.06.2016 r. do godziny 14:00.

9. Kryterium oceny ofert:  najniższa cena.

10. Termin realizacji – zgodnie z postanowieniami umowy (wzór w załączeniu).

11. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.


 

1. STRUKTURA WITRYNY INTERNETOWEJ TBSP Z NAZEWNICTWEM POSZCZEGÓLNYCH STRON I PODSTRON:

struktura witryny - strona internetowa.pdf

2. WZÓR UMOWY - STRONA INTERNETOWA:

wzór umowy - strona internetowa.pdf

3. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH:

zaproszenie do złożenia oferty cenowej - strona internetowa.pdf


 

(20.06.2016 roku)

Zamawiający informuje, iz unieważnia postępowanie, ze względu na zbyt dużą rozbieżność w cenie pomiędzy złożonymi ofertami.