Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe

Ogłoszenie tablicowe

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

70-771 Szczecin, ul. Winogronowa 11 F

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Pyrzyckiej 28 w Szczecinie

(dot. 73/Z/16)

 

1. Zamawiający:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F, 70 – 771 Szczecin, NIP: 955-18-53-387, REGON: 811222916, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000612, zwanym dalej „TBSP”

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonaniu ogrodzenia nieruchomości przy ul. Pyrzyckiej 28 w Szczecinie. Przęsło z kształtowników zamkniętych wypełnionych prętami z profili zamkniętych lub prętów o boku 14 do 20 mm wysokość ogrodzenia 1,2 m + brama dwuskrzydłowa szerokość 4,0 m wysokość 1,2 m + furtka wejściowa szerokość 1,0 m wysokość 1,2 m. Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Rozbiórka istniejącego cokołu i słupków murowanych oraz nowy cokół betonowy Zamawiający wykona we własnym zakresie. Przedmiar – załącznik do zaproszenia.

3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w kwestiach formalnych jest Aleksandra Lisiak, tel. (091) 461-36-92 w. 118, mail: zamowienia_tbsp@inet.pl. W pozostałych sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji należy kontaktować się z Markiem Gierchatowskim tel. (091) 461-36-92 w. 105.

5. Oferty należy składać w Kancelarii siedziby TBSP lub e-mail: zamowienia_tbsp@inet.pl w terminie do dnia:  03.06.2016 roku, do godziny 15:00.

6. Kryterium oceny ofert:  najniższa cena.

7. Termin realizacji – 21 dni roboczych.

8. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.


(30.05.2016 roku)

Zamawiający informuje, iż w załączeniu został dołączony rysunek ogrodzenia. Termin na składanie ofert pozostaje bez zmian.


 

PRZEDMIAR - PYRZYCKA 28

PRZEDMIAR - Pyrzycka 28.pdf

RYSUNEK -PYRZYCKA 28

rysunek - Pyrzycka 28.pdf


 

(14.06.2016 roku)

Zamawiający informuje, że wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

KOBE - SPORT Michał Kozar

ul. Sucharskiego 6i/3; 56 - 400 Szczecin

 

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert,  złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

01.07.2016 r.

Zamawiający informuje, że z powodu uchylenia się od zawarcia umowy dwóch wykonawców wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

ARKADIA Centrum Ogrodzeń R. łukaszewski, A. Zajda, G. Łukaszewski s.c.

ul. Swierczewska 5; 71 - 066 Szczecin