Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe

Ogłoszenie tablicowe

Wspólnota Mieszkaniowa Szybowcowa 33, 34, 35, 36, 37
z siedzibą: 70-771 Szczecin, ul. Winogronowa 11 F

reprezentowana przez:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

70-771 Szczecin, ul. Winogronowa 11 F

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. SZYBOWCOWEJ 33, 34, 35, 36, 37  W SZCZECINIE”

 

Informacje oraz dokumenty dotyczące postępowania w załączeniu.

Termin składania ofert do dnia 01.06.2015 roku do godziny 13:00.

 

(19.05.2016 roku)

Zamawiający informuje, iż wykreśla z oferty cenowej pkt. 7 dotyczący wadium. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

W załączeniu wzór oferty cenowej po zmianie, tj. wykreśleniu pkt. 7

(25.05.2016 roku)

W odpowiedzi na złożone zapytanie Wykonawcy robót o treści ”W projekcie i przedmiarach brak jest czegokolwiek na temat uziemień rozdzielnic głównych i kotłowni oraz wykonania szyny wyrównawczej w kotłowni. Jest tylko minimalna wzmianka w opisie – jak to policzyć? Czy można prosić o szczegóły od Zamawiającego?”

Odpowiedź:
1.  Nie należy wykonywać zakresu robót określonych w Projekcie Wykonawczym Instalacji Odgromowej zawartych w pkt 5 ostatnie zdanie w brzmieniu [Wykonać połączenie zacisku PE w rozdzielnicy głównej oraz GSU kotłowni gazowej z uziomem.]

2. Wykreśla się zapis zawarty w warunkach zamówienia w Rozdziale IX , pkt 2.2,  ppkt d w brzmieniu:

„ montaż głównej szyny uziemiającej w pomieszczeniu kotłowni wraz z jej uziemieniem”

 Termin składania ofert pozostaje bez zmian.


 

1. Warunki zamówienia:

warunki zamówienia Szybowcowa.pdf

2. Przedmiar:

szybowcowa_33_37_v7 PRZEDMIAR.pdf

3. Audyt energetyczny:

audyt energetyczny Szybowcowa 33-37.pdf

4. Instalacja odgromowa:

Instalacja odgromowa aktualny.zip

5. STWiOR:

STWiOR_termomodernizacja_Szybowcowa_v3.pdf

6. Projekt:

Opis techniczny i rysunki.zip

7. WZÓR OFERTY CENOWEJ PO ZMIANIE:

oferta cenowa Szybowcowa po zmianie.pdf


 

(08.06.2016 roku)

Zamawiający informuje, że wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

STOLBAU - EKO Sp. z o. o.

ul. Sierpowa 6H; 70 - 016 Szczecin

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert,  złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.