Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Dąbie, Wielgowo, Płonia, Słoneczne, Majowe

Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Dąbie, Wielgowo, Płonia, Słoneczne, Majowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

Vzamówienia publicznego

 zawarcia umowy ramowej

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. , ul. Winogronowa 11F, 70-771 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4613692, faks 91 8863350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsp.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. - dzielnice: Dąbie, Wielgowo, Płonia, Słoneczne, Majowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie prac konserwacyjnych dekarsko-blacharskich w budynkach mieszkalnych administrowanych i zarządzanych przez TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. - dzielnice: Dąbie, Wielgowo, Płonia, Słoneczne, Majowe w Szczecinie. CPV: 45.26.19.00-3. Zakres zamówienia obejmuje: 1)naprawę lub wymianę części pokryć dachowych papowych do 50 m2 i dachówkowych do 20 m2 wraz z obróbkami blacharskimi, lecz nie więcej jak 20 % powierzchni całkowitej dachu; 2)naprawę lub częściową wymianę rur spustowych, stojaków, rynien - do 25 mb;3) czyszczenie rur spustowych, stojaków, rynien; 4) przemurowanie i tynkowanie kominów o kubaturze do 3 m3; 5) inne podobne rodzajowo roboty zgodnie ze zleceniem zamawiającego. W/w zakres w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być zwiększony o 20 % na podstawie protokółu konieczności wykonania prac..

II.1.5)

 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 7000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dotychczas, usługi polegające na bieżącej konserwacji; 2) lub w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania wykonał roboty budowlane polegające na remoncie - tj. prace (dotyczy to pkt 1 i 2) związane z robotami dekarsko-blacharskimi obiektów budowlanych o wartości minimum 200.000,00 zł. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek powinien być spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbsp.szczecin. pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 1.11 lub pocztą (do ceny zostaną doliczone koszty przesyłki). Cena 17,00 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2016 godzina 13:30, miejsce: siedziba zamawiającego - kancelaria (parter)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 29.04.2016 r. pod Nr 48599-2016
 


 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 12-P-16.pdf


 

(Data: 06.06.2016 r.): Zamawiający wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Zakład Remontowo-Budowlany S.C. B. Pycel, S. Jemioło

ul. Czarnogórska 13

70-842 Szczecin

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w SIWZ i ogłoszeniu o przetargu, złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt).

 

Umowa z w/w wykonawcą zostanie zawarta nie wcześniej jak 10.06.2016 r.

 

Oferty:

Oferta nr 1:Zakład Remontowo-Budowlany S.C. B. Pycel, S. Jemioło, adres: ul. Czarnogórska 13, 70-842 Szczecin (cena – 90,00 pkt, okres gwarancji – 10,00 pkt, łącznie 100,00 pkt);

 

Pytania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 48599 - 2016 data 29.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o., ul. Winogronowa 11F, 70-771 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4613692, fax. 91 8863350.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie prac konserwacyjnych dekarsko-blacharskich w budynkach mieszkalnych administrowanych i zarządzanych przez TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. - dzielnice: Żydowce, Klucz, Zdroje, Podjuchy, Kijewo i Klęskowo w Szczecinie..
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie prac konserwacyjnych dekarsko-blacharskich w budynkach mieszkalnych administrowanych i zarządzanych przez TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. - dzielnice: Dąbie, Wielgowo, Płonia, Słoneczne, Majowe.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 29.04.2016 r. pod Nr 48671-2016