Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża "TBS Prawobrzeże" Sp. z o.o.

Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża "TBS Prawobrzeże" Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

Vzamówienia publicznego

 zawarcia umowy ramowej

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. , ul. Winogronowa 11F, 70-771 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4613692, faks 91 8863350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsp.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie prac konserwacyjnych instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża, w budynkach mieszkalnych administrowanych i zarządzanych przez TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) prace wodno - kanalizacyjne, tj.: - naprawa lub wymiana części wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach do 30 mb poziomy i do 3 kondygnacji piony, lecz nie więcej jak 20 % całej wewnętrznej instalacji wod.-kan.; - naprawa lub wymiana części zewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach do 15 mb w jednym miejscu wystąpienia awarii; - wymiana urządzeń technicznych (odbiorczych) w lokalach; - wymiana zaworów; - czyszczenie i udrożnienie pionów i poziomów wodno-kanalizacyjnych; - czyszczenie i udrożnienie stojaków i studzienek; - wymiana włazów (pokryw studzienek); - inne podobne rodzajowo prace zgodnie ze zleceniem Zamawiającego; 2) prace gazowe i centralnego ogrzewania, tj.: - naprawa i wymiana części wewnętrznych instalacji gazowych wraz z urządzeniami technicznymi (odbiorczymi) w lokalach; - naprawa i wymiana części wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach do 30 mb; - naprawa i wymiana części wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania do 30 mb wraz z grzejnikami, a w lokalach nie zasiedlonych wraz z osprzętem; - naprawa lub wymiana osprzętu w rozdzielniach c.o., odpowietrzenie instalacji c.o.; - wymiana zaworów gazowych i c.o.; - inne podobne rodzajowo prace zgodnie ze zleceniem Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.5)

 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.70.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 6000 zł. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dotychczas, usługi polegające na bieżącej konserwacji 2) lub w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania wykonał roboty budowlane polegające na remoncie - tj. prace (dotyczy to pkt 1 i 2) związane z robotami instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej o wartości minimum 200.000,00 zł. brutto. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek powinien być spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbsp.szczecin. pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 1.11 lub pocztą (do ceny zostaną doliczone koszty przesyłki). Cena 22,00 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2016 godzina 13:30, miejsce: siedziba zamawiającego - kancelaria (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 19.04.2016 r. pod Nr 43867-2016

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 10-P-16.pdf


 

(Data: 02.06.2016 r.): Zamawiający wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Firma Ogólnobudowlana Marcinkowski

adres: Krzemienna 52 lok.6, 70-742 Szczecin,

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w SIWZ i ogłoszeniu o przetargu, złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt).

 Umowa z w/w wykonawcą zostanie zawarta nie wcześniej jak 08.06.2016 r.

Oferty:

Oferta nr 1:Andrzej Chwieśko, adres: Strzyżno 16, 73-102 Stargard Szczeciński, (cena – 66,53pkt, okres gwarancji – 10,00 pkt,  łącznie 76,53 pkt);

Oferta nr 2: Zakład Instalacji Sanitarnych TOM-PIL Tomasz Muszyński, adres:  ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła (Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona);

Oferta nr 3:Firma Ogólnobudowlana Marcinkowski, adres: ul. Krzemienna 52 lok.6, 70-742 Szczecin, (cena – 90,00 pkt, okres gwarancji – 10,00 pkt,  łącznie 100,00 pkt);