Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Prace konserwacyjno-remontowe w lokalach mieszkalnych przygotowanych do zasiedlenia w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie.

Prace konserwacyjno-remontowe w lokalach mieszkalnych przygotowanych do zasiedlenia w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

Vzamówienia publicznego

 zawarcia umowy ramowej

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. , ul. Winogronowa 11F, 70-771 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4613692, faks 91 8863350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsp.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: prace konserwacyjno - remontowe w lokalach mieszkalnych przygotowanych do zasiedlenia w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie, zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego, prac konserwacyjno-remontowych w lokalach przygotowywanych do zasiedlenia w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie. Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie prac konserwacyjno - remontowych w lokalach mieszkalnych przygotowywanych do zasiedlenia, tj. m.in. prace murowo-tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, stolarskie, wodno-kanalizacyjne, gazowe, c.o. i elektryczne wraz z montażem urządzeń technicznych; zakres prac zostanie określony w zleceniu jednostkowym, który może zawierać wykonanie następujących robót: 1) wymiana instalacji elektrycznej wraz z zasileniem lokalu z wlz budynku; wymiana osprzętu elektrycznego w lokalu, wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej; w razie potrzeby należy uruchomić lub wymienić instalację teletechniczną i domofonową, 2) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: wykucie starej stolarki, wraz z demontażem parapetów zewnętrznych, dostawa na miejsce montażu, montaż nowej stolarki oraz parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej, uszczelnienie pianką poliuretanową i silikonem, zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją, wykonanie i uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych ościeży i ścian, oczyszczenie stolarki i parapetu po montażu, wymiana progów drzwiowych, 3) stolarka okienna o konstrukcji jednoramowej, rozwieralna, minimum jedno skrzydło uchylno-rozwierne; okucia obwiedniowe z możliwością mikrowentylacji przy zamkniętym skrzydle do wietrzenia pomieszczenia; oszklenie: szyby zespolone float lub thermofloat, niskoemisyjne o współczynniku przenikania ciepła dla szyby U=1,1 [W/(m2K)], przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem. Stolarka z profili PCV (profile min 3-komorowe); wymiana stolarki okiennej PCV wraz z wymianą parapetów zewnętrznych - wierne odtworzenie stanu istniejącego stolarki na podstawie pomiarów z natury z zachowaniem istniejących wymiarów, detalu profili oraz podziałów poziomych i pionowych oraz białej kolorystyki, 4) montaż nawiewników higrosterowalnych (minimum jeden nawiewnik w pomieszczeniu), regulowanych automatycznie, montowanych w ramie okiennej lub skrzydle, 5)roboty stolarskie: wymiana, montaż ościeżnic, dopasowanie skrzydeł stolarki, wymiana okuć, itp., 6) umieszczenie od strony zewnętrznej trwałego oznaczenia przynależnego numeru na montowanych nowych lub odnowionych istniejących drzwiach wejściowych do lokalu, 7) roboty zduńskie, w tym: postawienie lub przestawienie pieców lub trzonów kuchennych licowanych kaflami, po wykonaniu robót przedłożenie opinii kominiarskich stwierdzających prawidłowe włączenie do przewodów kominowych (opinia kominiarska powykonawcza), 8) wymiana kotłów gazowych dwufunkcyjnych lub jednofunkcyjnych na kotły kondensacyjne zgodnie z dyrektywą ErP ; podłączenie do instalacji c.o., c.w.u; badanie szczelności instalacji gazowej, 9) roboty posadzkarskie i wykładzinowe: przygotowanie podłoża - demontaż istniejących starych posadzek, wylewek, deskowań, wykonanie nowej wylewki, położenie nowej posadzki, deskowań, wykładziny podłogowej, montaż płyt OSB, mocowanie listew przyściennych, wykonanie cokolików, itp.; rodzaj i kolorystykę wykładzin oraz glazury, terakoty i fugi podłogowych oraz listew PCV należy uzgodnić z zamawiającym; zamawiający wybierze 2 zestawy kolorystyczne; roboty posadzkarskie: wykładzina PCW w rulonie grubości min. 1,4 mm w pokojach i kuchni, parkietopodobna, listwy PCV lub drewniane z drewna miękkiego; należy prawidłowo przygotować podłoża przed układaniem nowej wykładziny, 10) wykonanie ścianek działowych, 11) roboty tynkarskie: naprawa, uzupełnienie tynków; odgrzybianie - usuwanie pleśni - likwidowanie grzybów w pomieszczeniach, 12) malowanie ścian i sufitów, stolarki oraz rur; roboty malarskie - malowanie ścian i sufitów - wg technologii na kolor biały, malowanie olejne lamperii w kolorach jasnych (biały, beż, kość słoniowa), malowanie stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej w kolorze białym, natomiast drzwi wejściowych od strony zewnętrznej w kolorze istniejących drzwi w budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu kolorystyki z zamawiającym; w wyjątkowych przypadkach możliwe jest uzgodnienie z zamawiającym innego jasnego koloru, 13) przemurowanie przewodów spalinowych, dymowych, wentylacyjnych odgruzowanie przewodów, 14) opinia kominiarska powykonawcza dotycząca prawidłowości podłączenia pieców stałopalnych kotłów gazowych do przewodów, 15) wymiana kuchenki gazowej na gazową lub gazowo-elektryczną, w przypadku kuchni gazowo elektrycznej lub elektrycznej klasie energetyczna piekarnika o najwyższej efektywności energetycznej, tj. najwyższej klasie energetycznej A mierzonej zgodnie z dyrektywą unijną UE 2002/40/EC. rodzaj płyty: gazowa, cztery pola; szerokość: 50 cm , piekarnik elektryczny standardowy, szuflada, 16) montaż zlewozmywaka na szafce w pomieszczeniach kuchennych, 17) przejścia z instalacjami przez strop i ściany klatki schodowej (odtworzyć) - otynkować, pomalować jw. kolorze ścian, stropów klatki schodowej, 18) przy wykonaniu podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych należy przewidzieć wykonanie podejścia odpływowego do pralki, wraz z syfonem, 19) rozprowadzenia podejść dopływowych instalacji wodociągowych do wanny, brodzika, umywalki, miski ustępowej oraz pralki; instalację wykonać w bruzdach ściennych lub w podłodze z montażem izolacji termicznej zgodnie z rozporządzeniem; w przypadku rur kanalizacyjnych o dużych przekrojach należy uwzględnić koszty ich obudowy i wyłożenia płytkami ceramicznymi, jak na ścianach, 20) doprowadzenie miejsca wykonania robót do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem prac - niezwłocznie po ich zakończeniu tj. uporządkowanie i wywiezienie rozebranych elementów i gruzu, 21) wykonawca przy wyborze źródeł zakupu materiałów winien kierować się gospodarnością; wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia minimum 3 ofert na zakup: stolarki drzwiowej i okiennej; kuchenek gazowo - elektrycznych; pieców dwufunkcyjnych lub jednofunkcyjnych; zamawiający po przedstawieniu w/w ofert wskazuje miejsce zakupu materiałów, 22) wyposażyć mieszkania w 3 zestawy kluczy, każdy składający się z klucza do budynku oraz do lokalu, 23) inne podobne rodzajowo prace zgodnie ze zleceniem zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.5)

 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 20000 zł. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dotychczas, usługi polegające na bieżącej konserwacji, 2)lub w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania wykonał roboty budowlane polegające na remoncie - tj. prace (dotyczy to pkt 1 i 2) związane z pracami ogólnobudowlanymi w obiektach budowlanych o wartości minimum 700.000,00 zł. brutto; W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek powinien być spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbsp.szczecin. pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 1.11 lub pocztą (do ceny zostaną doliczone koszty przesyłki). Cena 26,50 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2016 godzina 13:30, miejsce: siedziba zamawiającego - kancelaria (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 47713- 2016 w dniu 28.04.2016 r.
 


 

 


 


 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 11-P-16.pdf

Modyfikacja SIWZ:

Modyfikacja SIWZ 11-P-16.pdf


 

(Data: 06.06.2016 r.): Zamawiający wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Nosal

ul. Bol. Śmiałego 13/2

70-351 Szczecin

 

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w SIWZ i ogłoszeniu o przetargu, złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt).

 

Umowa z w/w wykonawcą zostanie zawarta nie wcześniej jak 10.06.2015 r.

 

Oferty:

Oferta nr 1:Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Nosal, adres: ul. Bol. Śmiałego 13/2, 70-351 Szczecin (cena – 90,00 pkt, okres gwarancji – 10,00 pkt, łącznie 100,00 pkt);

 

Pytania:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 47713 - 2016 data 28.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o., ul. Winogronowa 11F, 70-771 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4613692, fax. 91 8863350.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 16.05.2016.
 • W ogłoszeniu powinno być: 18.05.2016.