Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg nieograniczony - budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie

Przetarg nieograniczony - budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. , ul. Winogronowa 11F, 70-771 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4613692, faks 91 8863350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsp.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Nad Płonią przy ul. Koszarowej w Szczecinie - etap I oraz dostawa z montażem w zakresie rzeczowym ujętym w: 1) dokumentacji projektowej, opracowanej przez Konsorcjum Biuro Projektowe Arch+ Pracownia Projektowa Archidea, 2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, zwanej dalej ST 3) Rozdziale X, XIV i XVI SIWZ oraz wykonanie wszelkich czynności i prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę 2 budynków mieszkalnych nr 5 i 6 (oznaczenie wg dokumentacji projektowej) wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - etapu I. W zakresie zagospodarowania terenu do wykonania będą: 1) przyłącza i instalacje zewnętrzne kanalizacji sanitarnej 2) zewnętrzną instalacje zewnętrzne kanalizacji deszczowej 3) przyłącza i instalacje zewnętrzne wodociągowe 4) sieć cieplna niskich parametrów 5) oświetlenie terenu 6) zagospodarowanie terenu 3. Z chwilą wybudowania, budynki nr 5 i 6 otrzymują numery porządkowe: - ul. Koszarowa 24 (budynek nr 5) - ul. Koszarowa 29 (budynek nr 6) 4. Dostawy z montażem obejmują: 1) gabloty ogłoszeniowe wewnętrzne - 2 szt., o wymiarach 80 x 70 x 6 cm, wykonanych z profili aluminiowych, z wewnętrzną płytą korkową, zamkniętych na klucz patentowy (taka sama wkładka/3 klucze na budynek), w miejscach wskazanych przez zamawiającego, 2) dostawa z montażem skrzynek na listy na klatkach schodowych - zgodne z projektem, spełniające wymogi UE oraz ustawą z dnia 12 czerwca 2003r Prawo Pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz.1188) ze zmianami, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych, w miejscach wskazanych przez zamawiającego. 5. Z zakresu robót wyłącza się: a) z zagospodarowania terenu wyłącza się zagospodarowanie w obszarze boiska dz. nr 12/8 (Decyzja, znak: WUiAB-I.6740.27.2013.HN z dnia 27.02.2013 r.), b) wykonanie przyłącza i węzła cieplnego oraz dostawę i montaż urządzeń i instalacji stanowiących wyposażenie technologiczne węzła cieplnego (wykonanie: Szczecińska Energetyka Cieplna S.A.) c) przyłącze elektroenergetyczne (wykonanie: ENEA Operator zgodnie z WT: OD3/ZR1/68/2014 z dnia 13.01.2014 r.), d) włączenie przyłącza (wykonanego przez wykonawcę) oraz przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej (nawiercenie), montaż wodomierza, płukanie i uruchomienie przyłącza (zgodnie z WT oraz umową - wykonuje ZWiK), e) przyłącza teletechniczne do budynków (wykonuje operator wskazany przez zamawiającego) f) zakup i montaż pancerza żaluzji okiennych; montaż żaluzji antywłamaniowych winien obejmować tylko montaż skrzynek i prowadnic (bez rur nawojowych, mechanizmu sterowania i pancerza). 6. Podstawa prawno - techniczna wykonania zadania: 1) Decyzja o pozwoleniu na budowę - wydana przez Urząd Miejski Nr 1367/09 znak: WUiAB/I/HN/73531/480/08 z dnia 14.09.2009 r. 2) Projekt budowlany opracowany przez Arch+ z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sosnowej 6 A wraz z opinią ZUD Nr 297/2008 z dnia 22.07.2008 r. 3) przedmiary dostarczone przez zamawiającego stanowią materiał pomocniczy, 4) obowiązujące przepisy, normy i warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych podane w Specyfikacji Technicznej (ST). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 40% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówień uzupełniających będzie obejmować roboty tego samego rodzaju co wykazane w zamówieniu podstawowym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.31.51.00-9, 45.31.43.10-7, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.23.30.00-9, 45.11.27.10-5, 45.23.14.00-9, 30.19.21.70-3, 44.42.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 400.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium - 100000 zł. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: budowę, przebudowę, remont, nadbudowę lub rozbudowę jednego obiektu budowlanego wraz zagospodarowaniem terenu o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto. W przypadku, gdy wartość robot budowlanych wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty, z dnia wszczęcia postępowania; jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniego dnia przed wszczęciem postępowania. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek powinien być spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że ma do dyspozycji: - kierownika budowy odpowiedzialnego za kierowanie i nadzór nad robotami budowlanymi; wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kierownika budowy: wykształcenie wyższe, uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, przynależność do izby inżynierów budownictwa. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek powinien być spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: a) wykonawca wykaże się przychodem ze sprzedaży za 2013 rok nie niższym niż 5.000.000,00 zł. b) wskaźniki finansowo-ekonomiczne wykonawcy za rok 2013 kształtować się będą na poziomie: - wskaźnik płynności szybkiej >= 1 = aktywa obrotowe-zapasy-krókoterminowe rozliczenia okresowe/zobowiązania krótkoterminowe; - wskaźnik płynności bieżącej >= 1,2 = aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące; - wskaźnik zadłużenia =< 0,6 = zobowiązania ogółem/aktywa ogółem c) wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub ma możliwość uzyskania kredytu w wysokości nie niższej niż 1.000.000,00 zł. (słownie złotych: jeden milion 00/100); w przypadku, gdy wykonawca wykaże dostęp do środków finansowych w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z dnia wszczęcia postępowania; jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniego dnia przed wszczęciem postępowania W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, wymagane warunki uważa się za spełnione jeżeli wykonawcy składający ofertę spełniają w/w warunki łącznie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Szczegółowe informacje o dopuszczalności zmian umowy oraz określenie warunków takich zmian określa rozdział XVIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbsp.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o., w pokoju nr 1.11 lub pocztą (do ceny doliczone zostaną koszty przesyłki). Cena 786 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2014 godzina 11:30, miejsce: siedziba Towarzystwa Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. - kancelaria (parter)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 151715-2014 z dnia 11.07.2014 r.


 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ_11_P_14.pdf

DOKUMENTACJA

PRZEDMIARY


 

Zamawiający informuję, że wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Budowlane

CIROKO Sp. z o.o.

ul. Gerarda Merkatora 7, 70-676 Szczecin

 

UZASADNIENIE:

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w SIWZ i ogłoszeniu o przetargu, złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100 pkt).

 

Oferty:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o. o., adres: ul. Gerarda Merkatora 7, 70-676 Szczecin, cena: 3.941.861,85 zł (ocena: 100 pkt);

Oferta nr 2:PPC Piotr Podzielny, adres al. Wojska Polskiego 149, 70 – 490 Szczecin, cena: 5.010.384,61 zł (ocena: 78,67 pkt);