Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg nieograniczony - Pielęgnacja, sadzenie i wycinanie drzew

Przetarg nieograniczony - Pielęgnacja, sadzenie i wycinanie drzew

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

 

Vzamówienia publicznego

 zawarcia umowy ramowej

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. , ul. Winogronowa 11F, 70-771 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4613692, faks 91 8863350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsp.szczecin.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.tbsp.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja, sadzenie i wycinanie drzew.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie pielęgnacji, sadzenia i wycinki drzew oraz wycinki krzewów w rejonie administrowanym i zarządzanym przez TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) zabiegi pielęgnacyjne w obrębie koron drzew (cięcia techniczne i korekcyjne) poprzez usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi i wywóz odpadów i uporządkowanie terenu, 2) usuwanie odrostów z pni drzew i wywóz odciętych pędów i uporządkowanie terenu, 3)wycinkę drzew, pocięcie i wywiedzenie drewna i uporządkowanie terenu, 4) usługę alpinistyczną pielęgnacji drzew, która wykonywana będzie gdy, nie jest możliwy do użycia sprzęt ciężki, na przykład blisko zabudowań, w pobliżu linii energetycznych, na zamkniętych podwórkach, 5) wycinkę drzew wraz z frezowaniem pniaka, pocięcie i wywiedzenie drewna i uporządkowanie terenu (frezowanie pniaka to mechaniczne usuwanie pozostałości po uprzednio ściętym drzewie; operacja wykonywana jest przez kilkukrotne najeżdżanie wirującą w płaszczyźnie pionowej tarczą nożową znajdującą się w przedniej części urządzeń ścinających), 6) nasadzenie drzew i krzewów: a) sposób nasadzenia - drzewa należy posadzić w doły wielkości 2-krotnej objętości korzeniowej z całkowita zaprawą dołów ziemią żyzną, przed posadzeniem doły należy zalać wodą; osadzanie palików przy drzewach: po 3 sztuki przy każdym drzewie; paliki powinny być okorowane, zaimpregnowane przed wilgocią, o fi 8 cm, połączone poprzeczkami; drzewo powinno być podwiązane 3 wiązadłami parcianymi do obudowy, b) koszt nasadzenia - obejmuje wykonanie czynności i zakup materiałów wymienionych powyżej, koszt dostarczenia sadzonek, zakupu sadzonek, okres pielęgnacji gwarancyjnej (stałe odchwaszczanie mis przy drzewach, naprawy lub wymiany obudów, systemów nawadniających, podlewanie według potrzeb, usuwanie odrostów, zwalczanie chorób i szkodników, cięcia sanitarne, wymiany uszkodzonego, chorego lub suchego materiału i wszelkich innych zabiegów umożliwiających zachowanie drzewa w dobrej kondycji, wywóz lub rozplantowanie podłoża z wykopanych pod drzewa dołów tego samego dnia po wykonanej pracy; wykonawca zobowiązany będzie wykonywać usługi pielęgnacji bez poleceń zamawiającego; wybór materiału roślinnego wskazanego do nasadzenia została określona w ppkt c, c) koszty zakupu sadzonek - zamawiający wraz z zleceniem jednostkowym zleca sadzenie i dostarcza wykaz drzew i krzewów; kalkulacja nie uwzględnia ceny drzewa; wykonawca dołącza przed przystąpieniem do nasadzenia zamawiającemu minimum z 3 źródeł oferty na sprzedaż materiału nasadzeniowego; materiał roślinny nasadzeniowy winien być zgodny z polską normą - PN-R-67023 i PN-R-67022; wadami niedopuszczalnymi materiału nasadzeniowego są: uszkodzenia mechaniczne roślin, odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, zwiędłe i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych, martwice i pęknięcia kory, uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, dwupędowe korony drzew formy piennej, uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, źle zrośnięte odmiany szczepionej z podkładką; wykonawca przy wyborze źródeł zakupu materiału roślinnego do nasadzenia winien kierować się gospodarnością; zamawiający wskazuje miejsce zakupu materiału roślinnego do nasadzenia, 7) usunięcie karpy (korzeni) wywóz karpy i uporządkowanie terenu, 8) wycinkę krzewów wraz z karczowaniem karpiny i uporządkowanie terenu (miara - rzut pionowy korony krzewu), 9) przycinkę krzewów, wywóz odpadów i uporządkowanie terenu (miara - ilość brył korzeniowych), 10)usuwanie wiatrołomów drzew i uporządkowanie terenu,.

II.1.5)

 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.15.00-7, 77.21.14.00-6, 77.21.16.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 3000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dotychczas, usługi polegające na pielęgnacji, sadzeniu i wycinaniu drzew o wartości minimum 100.000,00 zł. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek powinien być spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysonuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym: co najmniej jedną osobą kierującą zabiegami objętymi przedmiotem zamówienia - wykształcenie wyższe ogrodnicze lub leśne; dwiema osobami - pilarzami posiadającymi uprawnienia uzyskane po ukończeniu kursu, szkolenia lub szkoły w zakresie cięć drzew. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek powinien być spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin płatności - 5
 • 3 - Gwarancja na nasadzenia - 5

IV.2.2)

 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbsp.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 1.11 lub pocztą (do ceny doliczone zostaną koszty przesyłki). Cena 18,50 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.01.2016 godzina 13:30, miejsce: siedziba zamawiającego - kancelaria (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 5956-2016


 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 1_P_16.pdf


 

(Data: 11.02.2016 r.): Zamawiający wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

ROMUS Firma Usługowa Roman Szczęchuła

adres: ul. Wł. Łokietka 22, 70-255 Szczecin

  

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w SIWZ i ogłoszeniu o przetargu, złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (98,34 pkt).

  

Oferty:

Oferta nr 1: ROMUS Firma Usługowa Roman Szczęchuła, adres:  ul. Wł. Łokietka 22, 70-255 Szczecin (cena – 90,00 pkt, termin płatności - 5,00 pkt, gwarancja na nasadzenia – 3,34 pkt,  łącznie 98,34 pkt);

Oferta nr 2:Przedsiębiorstwo Usług Agrotechnicznych „AGROSERWIS” Sp. z o.o., adres:   ul. Heyki 19/22, 70-631 Szczecin (cena – 64,71 pkt, termin płatności 5,00 pkt, gwarancja na nasadzenia – 3,34 pkt,  łącznie 73,05 pkt);

Oferta nr 3:Zakład Usługowy DOMEL Władysław Błażewicz, adres: ul. Świerkowa 3, 72-200 Nowogard (oferta odrzucona);

Oferta nr 4:EKOBUD Eugeniusz Kociszewski, adres: ul. Boguchwały 10/3, 71-530 Szczecin (cena – 45,00 pkt, termin płatności 5,00 pkt, gwarancja na nasadzenia – 5,00 pkt,  łącznie 55,00 pkt).