Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne murowo - tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża

Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne murowo - tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. , ul. Winogronowa 11F, 70-771 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4613692, faks 91 8863350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsp.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace konserwacyjne murowo-tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie prac konserwacyjnych murowo-tynkarskich i malarskich w budynkach mieszkalnych administrowanych i zarządzanych przez TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie, w rejonie prawobrzeża. Zakres zamówienia obejmuje: - konserwacja i malowanie stolarki okiennej, drzwiowej i bram po ich naprawie lub wymianie, - naprawa lub wymiana tynków, posadzek, ocieplenia ścian, itp. - w ilości do 40 m2 - przemurowanie i tynkowanie kominów, studzienek, itp. - w ilości do 40 m2 - osadzenia kratek wentylacyjnych i drzwiczek wyciorowych - obmurowania ościeży i nadproży - naprawa obudów na pojemniki, śmieci, itp. - uzupełnienie ubytków podwórzy utwardzonych, utwardzeń pod pojemniki na śmieci - w ilości do 10 m2 - naprawa i uzupełnienie nawierzchni betonowych i z płyt chodnikowych - w ilości do 20 m2 - drobne roboty rozbiórkowe - inne podobne rodzajowo roboty zgodnie ze zleceniem zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dotychczas, usługi polegające na bieżącej konserwacji 2) lub w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania wykonał roboty budowlane polegające na remoncie - tj. prace (dotyczy to pkt 1 i 2) związane z robotami robotami murowo-tynkarskimi obiektów budowlanych o wartości minimum 400.000,00 zł. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek powinien być spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbsp.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odpłatnie uzyskać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 1.11 lub pocztą (do ceny doliczone zostaną koszty przesyłki). Cena 20 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2014 godzina 11:30, miejsce: siedziba zamawiającego - kancelaria (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 28 kwietnia 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 91939-2014


 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ_8_P_14.pdf


 

(data: 27.05.2014 r.)

Zamawiający informuję, że wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

Zakład Budowlany Waldema Szczukiewicz

ul. Jasna 47/8; 70-777 Szczecin

 

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w SIWZ o ogłoszeniu o przetargu, złozona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów ( 100 pkt).

 

Oferty:

Oferta nr 1: Zakład Budowlany Waldema Szczukiewicz adres: ul. Jasna 47/8; 70-777 Szczecin (ocena - 100 pkt).


Data publikacji: 2014/04/28

Zmiany SIWZu:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: -.
 • W ogłoszeniu jest: -.
 • W ogłoszeniu powinno być: -.

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.1).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wadium - 10000 zł. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.