Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg nieograniczony - termomodernizacja ul. Śląska 2 oficyna i Śląska 3 oficyna

Przetarg nieograniczony - termomodernizacja ul. Śląska 2 oficyna i Śląska 3 oficyna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. , ul. Winogronowa 11F, 70-771 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4613692, faks 91 8863350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsp.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: upoważniony do przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja oraz wymiana źródeł ciepła dla budynków przy ulicy Śląskiej 2 oficyna oraz Śląskiej 3 oficyna w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. Termomodernizacja oraz wymiana źródeł ciepła dla budynków wielorodzinnych przy ul. Śląskiej 2 oficyna oraz Śląskiej 3 oficyna w Szczecinie w zakresie obejmującym: - zakres przedsięwzięcia inwestycyjnego TBSP obejmuje: docieplenie wraz ze zmianą kolorystyki elewacji oraz budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wraz z budową grupowego węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku przy ulicy Śląskiej 3 oficyna dla potrzeb trzech budynków przy ulicy: Śląskiej 3 oficyna, Śląskiej 2 oficyna oraz Więckowskiego 6 oficyna w Szczecinie, - zakres przedsięwzięcia inwestycyjnego Wspólnoty Mieszkaniowej Śląska 2 oficyna obejmuje docieplenie wraz ze zmianą kolorystyki elewacji i remontem stolarki okiennej części wspólnych oraz budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym przy ulicy Śląskiej 2 oficyna w Szczecinie, oraz wykonanie wszelkich czynności i prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia, w zakresie rzeczowym ujętym w: 1) Dokumentacji projektowej dotyczącej oficyn przy ul. Śląskiej 2, 3 pn.: a) Projekt docieplenia budynku mieszkalnego przy ul. Śląskiej 2 (oficyna) w Szczecinie, wraz z kolorystyką elewacji i remontem stolarki części wspólnych z czerwca 2014 r. opracowanej przez mgr inż. arch. Agnieszkę Witkowską, Mitherm Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 29/11, 70-473 Szczecin, b) Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Śląskiej 2 (oficyna) z grudnia 2014r. opracowanej przez mgr inż. Krzysztofa Gojżewskiego, ANKRYS - Projektowanie i Nadzór w Budownictwie, ul. Ułańska 16/17 m1, 71-750 Szczecin c) Projekt docieplenia budynku mieszkalnego przy ul. Śląskiej 3 (oficyna) w Szczecinie, wraz z kolorystyką elewacji i remontem stolarki okiennej części wspólnych z czerwca 2014 r. opracowanej przez mgr inż. arch. Agnieszkę Witkowską, Mitherm Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 29/11, 70-473 Szczecin, d) Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z węzłem cieplnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Śląskiej 3 (oficyna) z grudnia 2014r. opracowanej przez mgr inż. Krzysztofa Gojżewskiego, ANKRYS - Projektowanie i Nadzór w Budownictwie, ul. Ułańska 16/17 m1, 71-750 Szczecin 2) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (ST), 3) Specyfikacjach dostaw i montażu, 4) SIWZ, w tym zakres wynikający z odpowiedzi udzielonych w toku postępowania przetargowego, 5) przedmiarach (materiał pomocniczy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wspólnego zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.11.10.00-8, 45.21.00.00-2, 45.30.00.00-0, 53.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.12.00-2, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.20.00-3, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-1, 45.42.11.00-5, 45.42.11.31-1, 45.42.11.32-8, 45.44.00.00-3, 45.44.30.00-4, 30.19.50.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium - 23000 zł. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia o wartości robót nie mniejszej niż 700.000,00 zł brutto łącznie; za jedną robotę budowlaną podobną zamawiający uzna wykonanie docieplenia elewacji oraz wykonanie instalacji c.o., z.w. i c.w.u w budownictwie mieszkaniowym W przypadku, gdy wartość robot budowlanych wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty, z dnia wszczęcia postępowania; jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniego dnia przed wszczęciem postępowania. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek powinien być spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że ma do dyspozycji kierownika budowy odpowiedzialnego za kierowanie i nadzór nad robotami budowlanymi; wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kierownika budowy: wykształcenie wyższe, uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, przynależność do izby inżynierów budownictwa. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek powinien być spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin wykonania - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Szczegółowe informacje o dopuszczalności zmian umowy oraz określenie warunków takich zmian określa rozdział XVIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbsp.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o., w pokoju nr 1.11 lub pocztą (do ceny doliczone zostaną koszty przesyłki). Cena 125 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2015 godzina 13:30, miejsce: siedziba Towarzystwa Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. - kancelaria (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający: 1) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowa 11F, NIP: 955-18-53-387, REGON: 811222916, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000612, 2) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Śląskiej 2 oficyna z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowa 11F, 70-771 Szczecin, NIP: 851-28-29-993, REGON: 812622463, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzonym przez Urząd Statystyczny w Szczecinie, 70-530 Szczecin, ul. Jana Matejki 22.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 77479-2015 w dniu 28 maja 2015 r.


 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ termomodernizacja.pdf

Dokumentacja cz1.zip

Dokumentacja cz2.zip

Modyfikacja treści SIWZ:

Modyfikacja SIWZ.pdf


 

(03.07.2015 r.) Informacja o rozstrzygnięciu przetargu:

wybór wykonawcy.pdf