Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg nieograniczony - wykonanie dokumentacji projektowej Obr. Stalingradu 20 i 21 w Szczecinie

Przetarg nieograniczony - wykonanie dokumentacji projektowej Obr. Stalingradu 20 i 21 w Szczecinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. , ul. Winogronowa 11F, 70-771 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4613692, faks 91 8863350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsp.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji oficyn przy ul. Obr. Stalingradu 20 i 21 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kompleksowej renowacji oficyn przy ul. Obrońców Stalingradu 20 i 21 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną oraz wykonanie wszelkich czynności i prac niezbędnych do uzyskania opracowań i pozwoleń formalno - prawnych w zakresie obejmującym: a) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kompleksowej renowacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Obrońców Stalingradu 20 oficyna I i II, Obrońców Stalingradu 21 oficyna prawa, lewa, środkowa w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu działek nr 117/4 obręb 1035 oraz 34/21 obręb 1035 oraz infrastrukturą techniczną, służącej do uzyskania opinii, uzgodnień oraz pozwoleń oraz opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych w zakresie określonym w Rozdziale XVII siwz (wzór umowy), w sposób wymagany ustawą Prawo zamówień publicznych; b) opracowanie danych wyjściowych do projektowania, tj.: - sporządzenie mapy do celów projektowych, - inwentaryzacja architektoniczno - budowlana obiektów, zagospodarowania terenu, - audyty energetyczne, - ekspertyza/ocena techniczna budynków, odkrywki - opracowanie operatów ochrony środowiska, uzyskanie decyzji środowiskowej z uwzględnieniem wymagań klimatycznych zawartych w Zintegrowanym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, - badania geologiczne; c) uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów, sprawdzenie oraz uzyskanie nowych warunków technicznych lub ich aktualizacji, uzyskanie uzgodnień, opinii, decyzji, zaleceń niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej zawierającej pełen zakres prac we wszystkich branżach oraz projektów specjalistycznych i innych koniecznych opracowań, uzyskanie wszelkich pozwoleń, charakterystyki energetycznej oraz uzgodnień wymaganych do prawidłowego sporządzenia, sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej; d) przygotowanie i złożenie w imieniu zamawiającego kompletnego wniosku oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, rozbiórkę; e) przeniesienie na zamawiającego praw autorskich majątkowych oraz praw autorskich zależnych do opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na polach eksploatacji wskazanych w umowie; 2) sprawowanie nadzoru autorskiego: a) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego kompleksową renowację oficyn przy ul. Obrońców Stalingradu 20 i 21 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną do zakończenia robót budowlanych realizowanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, na podstawie odrębnej umowy, 3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowo - kosztorysowej i zawartych w niej rozwiązań na etapie przygotowania do realizacji przedsięwzięcia, wprowadzania niezbędnych uzupełnień i poprawek do projektu oraz udzielania odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, udzielenie odpowiedzi zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia..

II.1.5)

 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.20.00-0, 71.32.00.00-7, 71.24.50.00-7, 71.24.80.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 170.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 3000 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat, tj. nie wcześniej niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie renowacji zabudowy obejmującej modernizację lub przebudowę, lub rozbudowę, lub remont kapitalny co najmniej jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o pow. użytkowej nie mniejszej niż 500 m2 wraz zagospodarowaniem przyległego terenu do budynku, na które uzyskał pozwolenie na budowę; należy załączyć dokumenty potwierdzające, że prace projektowe zostały wykonane z należytą starannością; wykazane prace projektowe bez referencji lub protokołów odbioru robót lub innych dokumentów stwierdzających należyte wykonanie nie będą przez Zamawiającego uwzględnione.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej po jednej osobie projektantów i sprawdzających oraz udowodni, że do realizacji zamówienia będzie dysponował osobami w następujących specjalnościach: - architektonicznej, - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod.-kan., c.o. i wentylacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Termin wykonania - 30

IV.2.2)

 

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbsp.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 1.11 lub pocztą (do ceny zostaną doliczone koszty przesyłki). Cena 71,00 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2016 godzina 13:30, miejsce: siedziba zamawiającego - kancelaria (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 maja 2016 r. nr 53595-2016 


 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ.zip


 

(Data: 03.06.2016 r.): Zamawiający wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

„STUDIO A4” Spółka Projektowa z o.o.

Al. Wojska Polskiego 20

70-470 Szczecin

 

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w SIWZ i ogłoszeniu o przetargu, złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100 pkt).

Oferty:

Oferta nr 1: „STUDIO A4” Spółka Projektowa z o.o., adres:  Al. Wojska Polskiego 20,
 70-470 Szczecin  (cena – 70 pkt, termin wykonania 30 pkt, łącznie 100 pkt).