Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg nieograniczony -wykonanie instalacji co i cw przy ul. Dąbskiej w Szczecinie

Przetarg nieograniczony -wykonanie instalacji co i cw przy ul. Dąbskiej w Szczecinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. , ul. Winogronowa 11F, 70-771 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4613692, faks 91 8863350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsp.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji co i cw opalanej gazem przy ul. Dąbskiej w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody opalanej gazem dla mieszkań położonych w Szczecinie przy ul. Dąbskiej 4/2 i 4/3, Dąbskiej 12/1 i 12/1A, Dąbskiej 13/1, 13/3, 13/5, 13/6, 13/7 i 13/8 oraz wykonanie wszelkich czynności i prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia, w zakresie rzeczowym ujętym w: 1) dokumentacji projektowej pn.: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody opalanej gazem dla mieszkań położonych w Szczecinie przy ul. Dąbskiej 4/2 i 4/3; Dąbskiej 12/1 i 12/1A; Dąbskiej 13/1, 13/3, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8 z czerwca 2014 r. opracowanej przez EMSAN Pracownię Projektową Małgorzata Szalewicz, 2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 3) Specyfikacji dostaw i montażu - Załącznik nr 7 (dostawa naklejek o programie KAWKA), 4) Specyfikacji dostaw i montażu - Załącznik nr 8 (dostawa kuchenki gazowej) 5) SIWZ, w tym zakres wynikający z odpowiedzi udzielonych w toku postępowania przetargowego, 6) przedmiarach (materiał pomocniczy). 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dla mieszkań położonych w Szczecinie przy ul. Dąbskiej 4/2, 4/3, 12/1, 12/1A, 13/1, 13/3, 13/5, 13/6, 13/7i 13/8: 1) demontaż istniejących instalacji gazu, ogrzewania, ciepłej wody, pieców kaflowych, 2) instalacji zimnej wody do zasilania kotłów gazowych oraz podejść do przyborów, 3) instalacji gazu wraz z montażem kotłów gazowych dwuobiegowych oraz do projektowanej i istniejących kuchenek gazowych, 4) instalacji ciepłej wody, 5) instalacji c.o., 6) odprowadzenia spalin, wentylacji grawitacyjnej, odprowadzenia skroplin z komina, 7) zamurowanie otworów w przegrodach budowlanych po zdemontowanych instalacjach i piecach kaflowych, naprawienie wszelkich uszkodzeń tynków w związku z prowadzonymi robotami oraz jednokrotne malowanie naprawianych miejsc, 8) zakup 1szt. projektowanej kuchenki gazowej wg. projektu, podłączenia projektowanej i istniejących kuchenek gazowych do nowej instalacji gazowej, 9) dostawy naklejek o programie KAWKA i oznaczenie nimi kotłów gazowych Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji technicznej, ST, SIWZ oraz przedmiarach (materiał pomocniczy). 3. W ramach zamówienia realizowany będzie projekt pn.: Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.33.20.00-3, 45.33.11.00-7, 45.33.24.00-7, 44.62.10.00-9, 45.33.11.10-0, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium - 6000 zł. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną robotę budowlaną podobną zamawiający uzna wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, o wartości robót nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto. W przypadku, gdy wartość robot budowlanych wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty, z dnia wszczęcia postępowania; jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniego dnia przed wszczęciem postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin wykonania zamówienia - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Szczegółowe informacje o dopuszczalności zmian umowy oraz określenie warunków takich zmian określa rozdział XVIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbsp.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o., w pokoju nr 1.11 lub pocztą (do ceny doliczone zostaną koszty przesyłki). Cena 48 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2014 godzina 11:30, miejsce: siedziba Towarzystwa Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. - kancelaria (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 241383-2014 z dnia 20.11.2014 r. 


 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ oraz zalaczniki.zip


 

(Data: 29.12.2014 r.) Zamawiający informuje, że wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe LEGAT s. c. 

Danuta i Krzysztof Cilsdorf

(adres: ul. Niemcewicza 13A/3, 71-553 Szczecin)

 

UZASADNIENIE:

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w SIWZ i ogłoszeniu o przetargu, złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (96,83 pkt).

 

Złożone oferty:

Oferta nr 1:EKO – TECH Karol Słomski (ul. 27-go Stycznia 7, 83-140 Gniew), ocena: 91,79 pkt,

Oferta nr 2:Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe LEGAT s. c.  Danuta i Krzysztof Cilsdorf (adres: ul. Niemcewicza 13A/3, 71-553 Szczecin), ocena: 96,83 pkt.

Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane ASKALDOWICZ (adres: Sąsiedzka 33, 70-736 Szczecin), cena: 72,52 pkt.