Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg ustny nieograniczony n awydzierżawienie nieruchomości pod umieszczenie reklam

Przetarg ustny nieograniczony n awydzierżawienie nieruchomości pod umieszczenie reklam

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI W CELU UMIESZCZENIA REKLAM

 

L.p.

Nr działki ( część)

Nr obrębu

Lokalizacja ( ulica, oznaczenie miejsca)

Powierzchnia zajętej ściany budynku

w m2

Sposób zagospodarowania ściany budynku

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznie

Wadium

1.

18/3

1095 Dąbie

Gdańska 16

1 m2

Umieszczenie nośnika reklamowego o wymiarach 200x50x20 cm w sposób nie przesłaniający kompozycji i wystroju elewacji, zawierającego grafikę informacyjno – reklamową: logo firmowe lub charakter prowadzonej działalności w obiekcie i na działce,  na której reklama jest umieszczona.

 

 

72,00** netto

 

 

200,00

 

** Stawka wywoławcza czynszu miesięcznie określona została na podstawie załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 573/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. i dotyczy tablic wolnostojących i wiszących, kasetonów podświetlanych, neonów itp. Dla ekranów i tablic LED stawkę wywoławczą zwiększa się pięciokrotnie.

 

Właścicielem nieruchomości, które są udostępnione w celu umieszczenia reklam jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% wywoławczego czynszu miesięcznego netto. Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi na dzień płatności przepisami. Stawki opłat, które są podstawą ustalania czynszu, mogą podlegać corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach opłaty nie zostały zrewaloryzowane. Podstawę ustalenia wskaźnika cen towarów i usług stanowi komunikat Prezesa GUS, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” po upływie trzeciego kwartału. Prezydent Miasta Szczecin w drodze odrębnego Zarządzenia może odstąpić od stosowania waloryzacji lub zastosować inną stawkę waloryzacji nie przekraczającą 20 % wzrostu obowiązujących opłat.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 6 sierpnia 2014 r. O GODZINIE 10ºº  w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F , w Sali P02 (kondygnacja piwniczna).

Informacji dotyczących spraw technicznych związanych z przedmiotem przetargu udziela administrator rejonu pod numerem tel. 434 74 50 w. 23

 

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  2. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność– okazanie dowodu tożsamości, decyzji o nadaniu nr NIP i REGON, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ( wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej datowany najpóźniej na dzień przed datą przeprowadzenia przetargu), 

 

  1. w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego (6 miesięcznego) wypisu z właściwego rejestru sądowego, decyzji o nadaniu nr NIP  i REGON, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu, zaświadczenia ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek ( ważne 90 dni), zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych ( ważne 90 dni), zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin ( podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu czynszu lub dzierżawy), wydane max. 14 dni przed przetargiem oraz zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec TBS „Prawobrzeże” (w przypadku gdy oferent jest najemcą bądź dzierżawcą nieruchomości będących własnością lub w zarządzie sprawowanym przez TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. )

wydane max. 7 dni przed przetargiem.

  1. oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane,
  2. oświadczenie, że warunki umieszczenia reklamy lub oznaczeń przedsiębiorcy ( sposób zagospodarowania ściany budynku) są oferentowi znane.

 

Wadium należy wpłacać  najpóźniej do dnia 5.08.2014 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBanku S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001, zaznaczając w tytule przelewu, na którą nieruchomość wadium zostało wpłacone. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej  z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację.

 Koszty przystosowania ściany budynku do umieszczenia reklamy obciążają dzierżawcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

 

Przed zawarciem umowy dzierżawy dzierżawca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie gotówki  w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony 3 lata. Przed przystąpieniem  do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy dzierżawy, który nie podlega negocjacjom.

 

UWAGI:

- Zgodnie z art. 29 ust.2 pkt 6 oraz art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ustawy Prawo Budowlane ( ze zmianami)  należy dokonać zgłoszenia robót budowlanych ( tj.: montaż nośników lub wymalowania reklamy wielkopowierzchniowej) do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miejskiego pl. Armii Krajowej 1. Dokumentacja obejmująca montaż nośników reklamowych ma składać się z pięciu egzemplarzy, które będą zawierać rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć umowę  dzierżawy elewacji  ( kserokopia) oraz w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki. Dokumentację tę należy przedłożyć w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.  w celu jej weryfikacji. Po jej pozytywnym zaopiniowaniu zgłoszenia prac należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych .  Do wykonania w/w robót można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia do WUiAB organ ten nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu. Ewentualne oświetlenie reklam  może zostać wykonane w oparciu o uzyskane warunki z zakładu energetycznego.

 

Ponadto zastrzega się, iż Prezydent Miasta Szczecina lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości bądź też unieważnić przetarg dotyczący wydzierżawienia danej nieruchomości,  w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.  Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 461-36-92 wew. 125.