Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu własność TBSP

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu własność TBSP

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ TERENÓW POŁOŻONYCH  W SZCZECINIE

 

Lp.

Położenie terenu

Powierzchnia

Rodzaj dopuszczalnej działalności

Stawka wywoławcza czynszu netto

zł /m 2 miesięcznie

Wadium w zł

ogółem

z tego na koszty przetargu

z tego w poczet przyszłego czynszu

1.

Działka nr 17/8          Obręb 4037 Dąbie

ul. Gryfińska 146

      625 m2

cele magazynowe, place składowe

 

2,76

 

2000,00

300,00

1500,00

 

Właścicielem terenu jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10 % stawki wywoławczej czynszu netto. Do wylicytowanego czynszu będzie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, przy czym w chwili obecnej stawka ta wynosi 23%.

Mapa z podkładem geodezyjnym znajduje się w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul .Winogronowej 11 F, pokój 1.09. Po zapoznaniu się z usytuowaniem gruntu istnieje możliwość dokonania oględzin przedmiotu przetargu. W tym celu należy kontaktować się z Administratorem Rejonu, pod numerem tel. (91) 4613-692 w. 158

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 listopada 2015 r. O GODZINIE 10ºº  w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F, P 02 (kondygnacja piwniczna).

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

1.      okazanie dowodu wpłaty wadium,

2.      prowadzenie działalności gospodarczej i w tym celu:

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, aktualny  wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem)

- w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego( ważnego 6 miesięcy), decyzji o nadaniu nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON), umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu, zaświadczenia ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek ( ważne 90 dni), zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych ( ważne 90 dni), zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin ( podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu czynszu lub dzierżawy), wydane max. 30 dni przed przetargiem.

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach – do wglądu.

3.      oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

4.      oświadczenie, że  oferent zapoznał się z położeniem terenu i jego stanem zagospodarowania

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 19 listopada 2015 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBanku S.A. nr konta  46 1140 1137 0000 5081 5500 1001.

Wadium osoby wygrywającej przetarg przeznacza się zgodnie z podanym harmonogramem częściowo na poczet przyszłego czynszu i częściowo na koszty przeprowadzenia przetargu. W odniesieniu do pozostałych uczestników przetargu wadium podlega zwrotowi. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium ulega przepadkowi. Osobom, które nie uzyskały przybicia,  w zależności od rodzaju wpłaty wadium, zostanie ono zwrócone bezpośrednio po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

Dla ważności przetargu konieczne jest:

- aby jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawiła się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika;

-  dokonanie jednego minimalnego postąpienia, również w przypadku, gdy do przetargu zostanie dopuszczona tylko jedna osoba.

Przed zawarciem umowy dzierżawy dzierżawca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie gotówki  w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z tekstem umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom.

Umowa dzierżawy terenu zostanie zawarta na czas nieokreślony. W przypadku zapotrzebowania działki na cele inwestycyjne TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. lub konieczności przekazania terenu dla realizacji sporządzanego aktualnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Nurkowa”, umowa dzierżawy zostanie wypowiedziana z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Opłaty za dzierżawę gruntów ulegają zmianie od 01 marca każdego roku. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki za dzierżawę terenu obowiązującej dla Gminy Miasto Szczecin ( obecnie określonej w Zarządzeniu  nr 87/15  Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części , stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin) w terminie po 01 marca danego roku, opłaty za dzierżawę gruntów ulegną zmianie odpowiednio do wysokości tych stawek.

Po  zakończeniu  dzierżawy  dzierżawca  zobowiązany  będzie  opuścić  i  uprzątnąć  teren oraz  wydać  go  wydzierżawiającemu  w  stanie  niepogorszonym  w  terminie  14  dni  od  upływu  terminu  wygaśnięcia  lub  rozwiązania  umowy.  Odnośnie  tego  obowiązku  dzierżawca  podda  się  rygorowi  egzekucji  na  podstawie  art.  777  pkt  4  kpc - w formie aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg  zobowiązany będzie do poniesienia wszelkich kosztów związanych z przystosowaniem terenu do planowanej działalności, obejmujących w szczególności koszty związane z uzyskaniem wymaganych opinii, pozwoleń, zezwoleń, decyzji itp.,

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podawania przyczyn.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr tel. 4613-692 wew. 125W sprawach technicznych należy kontaktować się z administratorem rejonu: tel. 4613-692 wew. 158