Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu Dziennikarska 7

Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu Dziennikarska 7

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM GARAŻU PRZY UL. DZIENNIKARSKIEJ 7

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na najem garaży, stanowiących własność TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.:

 

L.p.

Adres

Powierzchnia garażu

[m²]

Stawka wywoławcza  czynszu netto [zł/m²]

Wadium

[zł]

1.

Dziennikarska 7 G1

18,60

9,91

250

 

Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2015 r.  o godzinie 12.00 w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Winogronowej 11 F, sala P02  (kondygnacja piwniczna)

 

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1.      okazanie dokumentu potwierdzającego fakt używania pojazdu mechanicznego (dowód rejestracyjny, a w przypadku, gdy zgodnie z treścią dowodu rejestracyjnego właścicielem pojazdu jest inny podmiot niż zgłaszający się na przetarg, także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem, np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego, itp.), chyba że pojazd zarejestrowany jest na współmałżonka,

  1. okazanie dowodu tożsamości,
  2. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą -decyzji o nadaniu nr NIP i REGON, aktualnego  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem)
  3. w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego (6 miesięcznego) wypisu z właściwego rejestru sądowego, decyzji o nadaniu nr NIP i REGON, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu,
  4. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  5. złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane
  6. złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

 

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 7 października 2015 r. na rachunek bankowy TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. w mBANK S.A. nr konta  46 1140 1137 0000 5081 5500 1001 przy czym za dotrzymanie terminu wpłaty wadium uważa się wpływ wadium na rachunek bankowy TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. W tytule wpłaty należy określić, na który garaż wadium zostało wpłacone.

Wadium osoby wygrywającej przetarg przeznacza się  na poczet przyszłego czynszu W odniesieniu do pozostałych uczestników przetargu wadium podlega zwrotowi. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium ulega przepadkowi.

 

Każdy przetarg uważa się zaważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetargu. Minimalne postąpienie w licytacjach nie może być niższe niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto, nawet jeśli do przetargu przystąpi tylko jedna osoba. Licytacja będzie ważna, gdy którakolwiek z uprawnionych do licytacji osób dokona postąpienia i zostanie jej udzielone przybicie.  

W przypadku gdy żadna z osób, które zgłosiły się na przetarg, nie dokona minimalnego postąpienia, przetarg uważa się za nierozstrzygnięty.

Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o., będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu. Podmiot wygrywający przetarg nie będzie mógł miejsca postojowego podnajmować, udostępniać ani użyczać osobom trzecim.

Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu na czas określony 3 lata. Przed podpisaniem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu netto. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.

Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone opłaty związane z użytkowaniem garażu oraz podatek VAT w zgodny z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%). Stawka czynszu może ulegać zmianie automatycznie raz w roku od 01 marca w wysokości równej wskaźnikowi inflacji. Czynsz najmu jest płatny z góry do 10-go dnia danego miesiąca.

Zastrzega się, że Prezes Zarządu TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podawania przyczyn.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F pokój P.1.09 lub telefonicznie pod numerem telefonu 461-36-92 wew. 125.