Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Śląskiej w Szczecinie

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Śląskiej w Szczecinie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Lp.

Adres, oznaczenie lokalu, położenie w budynku

Powierzchnia

[m²]

Rodzaj dopuszczalnej działalności

Stawka wywoławcza czynszu netto

zł/m²

 

Wadium w zł

ogółem

z tego na koszty przetargu

z tego w poczet przyszłego czynszu

1.

Śląska 51 front  U1A , piwnica

132,96 m2

Lokale usługowe w branżach nieuciążliwych. Zakazuje się funkcji, których funkcjonowanie powoduje wydzielanie szkodliwych lub nieprzyjemnych zapachów, wyziewów, oparów lub gazów. Każdorazowe wprowadzenie konkretnej funkcji wymaga odrębnego uzgodnienia *

23,10

10.000,00

300,00

9.700,00

2.

Śląska 51 front U2

parter

124,14 m2

23,10

10.000,00

300,00

9.700,00

3.

Śląska 51A oficyna  U1 piwnica

55,38 m2

23,10

5.000,00

300,00

4.700,00

4.

Śląska 51B oficyna U1

piwnica

54,07 m2

23,10

5.000,00

300,00

4.700,00

5

Śląska 51B oficyna U2

parter

50,13 m2

30,00

5.000,00

300,00

4.700,00

6.

Śląska 51B oficyna U3

I piętro

66,23 m2

23,10

6.000,00

300,00

5.700,00

7.

Śląska 52A  oficyna  U1

parter

72,32 m2

23,10

7.000,00

300,00

6.700,00

8.

Śląska 52A  oficyna  U2

parter

57,09 m2

30,00

5.000,00

300,00

4.700,00

9.

Śląska 53 front U1

parter

31,33 m2

27,50

3.000,00

300,00

2.700,00

10.

Śląska 53 front U2

parter

70,01 m2

23,10

6.000,00

300,00

5.700,00

11.

Śląska 53A oficyna U1

parter

47,04 m2

27,50

5.000,00

300,00

4.700,00

12.

Śląska 53A oficyna U2

parter

70,83 m2

23,10

7.000,00

300,00

6.700,00

13.

Śląska 54  oficyna U1

parter i  I piętro

134,43 m2

30,00

10.000,00

300,00

9.700,00

14.

Śląska 54 oficyna U2

parter

44,83 m2

30,00

5.000,00

300,00

4.700,00

* W lokalach usługowych zlokalizowanych poniżej poziomu terenu ( lokal Śląska 51 U1A – poz. 1 , lokal Śląska 51 oficyna U1 – poz. 3 oraz lokal Śląska 51B oficyna U1 poz. 4)  dopuszcza się pracę personelu do 4 godzin w ciągu doby – do czasu indywidualnego uzyskania przez użytkownika zgody właściwego inspektora Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Właścicielem lokali jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone: opłaty za zużyte media oraz podatek VAT zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy czym w chwili obecnej stawka ta wynosi 23%. Stawka czynszu będzie ulegać zmianie automatycznie raz w roku od 01 stycznia w wysokości równej wskaźnikowi inflacji, począwszy od 2017 roku. Czynsz najmu oraz opłaty związane  z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu. Lokale usługowe zostały wybudowane i wykończone zgodnie z projektem budowlanym jako lokale usługowe w branży nieuciążliwej.  Przyszli najemcy będą zobowiązani do uzyskania niezbędnych uzgodnień sanitarnych, p.poż oraz bhp dla określonego rodzaju prowadzonej działalności oraz do wykonania prac wynikających z uzyskanych uzgodnień.

Na najemcy spoczywa konieczność uzyskania pisemnej zgody właściciela lokali na wszelkie zmiany w lokalach wymagające ingerencji w wykończenie lokali oraz ich wyposażenie.

Lokale można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikami Pionu Eksploatacyjno – Technicznego

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  9 grudnia 2015r. O GODZINIE 10.00  w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F,  w sali P 02 (kondygnacja piwniczna).

 

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

1.      okazanie dowodu wpłaty wadium,

2.      prowadzenie działalności gospodarczej i w tym celu:

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości,  aktualnego  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  ( wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem)

- w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego( ważnego 6 miesięcy), decyzji o nadaniu nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON), umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu.

w przypadku spółek cywilnych : okazanie umowy spółki cywilnej, aktualnego  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  ( wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem) każdego ze wspólników spółki, decyzji o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON).

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach – do wglądu.

3.      oświadczenie, że stan techniczny lokalu jest oferentowi znany.

4.      oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

 

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 8 grudnia 2015 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp.  z o.o. w mBanku S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za dochowanie terminu uważa się wpływ środków na rachunek bankowy wynajmującego. Wadium  należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu w tytule wpłaty wadium.  W przypadku udziału w przetargu na więcej niż jeden lokal użytkowy należy wpłacić wadium dla każdego lokalu  z osobna. Wadium osoby wygrywającej przetarg przeznacza się zgodnie z podanym harmonogramem częściowo na poczet przyszłego czynszu i częściowo na koszty przeprowadzenia przetargu. Osobom, które nie uzyskały przybicia, w zależności od rodzaju wpłaty wadium, zostanie ono zwrócone bezpośrednio po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie zostanie zwrócone.

 

Przetarg uważa się za ważny, jeżeli chociaż jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika.  Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia, również w przypadku, gdy do przetargu zostanie dopuszczona tylko jedna osoba.

Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym bez prawa ubiegania się o obniżenie stawki czynszu. Koszty remontu w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

 

  Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie gotówki  w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto. Umowa najmu zostanie zawarta  w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

W sprawach technicznych oraz w celu uzgodnienia oględzin należy kontaktować się z pracownikami Pionu Eksploatacyjno – Technicznego, Oddział przy ul. Mariackiej 24 : tel. (91) 4 34 74 50 w. 23

 

UWAGI: 

1)      Sprzedaż alkoholu w lokalu wymaga odrębnej zgody właściciela budynku.

2)      Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do podpisania indywidualnych umów: z ENEA- na dostawę energii elektrycznej, SEC – na dostawę ciepła oraz ze ZWiK na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

3)      Na wniosek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. najemcy, sa zobowiązani do udostępniania lokali do kontroli przez upoważnione organy, instytucje  i podmioty.

4)      Na wyposażeniu lokali przy ul. Śląskiej 51 U2 oraz Śląskiej 51 B znajdują się schodołazy. Przyszły najemca zobowiązany będzie do użytkowania sprzętu wyłącznie zgodnie z celem oraz umożliwi przeprowadzenie przez uprawnione osoby kontrolę zakupionego sprzętu ruchomego.

Dot. lokalu usługowego Nr U2 oraz U1A w kamienicy Śląska 51

a)      Dostęp   osób niepełnosprawnych do lokalu jest zapewniony poprzez schodołaz znajdujący się w pomieszczeniu socjalnym w lokalu  nr U2.

b)      Najemca lokalu jest zobowiązany umożliwić dostęp osób niepełnosprawnych za pomocą  schodołazu, o którym mowa w pkt a oraz  zobowiązany jest do obsługi osób niepełnosprawnych. W razie konieczności Najemca lokalu nr U2 jest zobowiązany udostępnić schodołaz Najemcy lokalu U1A.

c)      Instrukcję obsługi schodołazu przekazana zostanie wraz z umową najmu lokali.  Najemcy lokali zostaną przeszkoleni w zakresie  obsługi schodołazu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy najmu.

d)     Najemca  lokalu Nr U2 oraz U1A jest zobowiązany  do :

- użytkowania schodołazu zgodnie z instrukcją obsługi, oczyszczenia i suszenia  po każdym użyciu ( jeśli zajdzie potrzeba),

- sprawdzania i informowania administrację budynku  o stanie naładowania akumulatora lub konieczności doładowania. Każdorazowo po użyciu schodołazu, akumulator  wymaga doładowania,

- kontroli wizualnej  oraz zawiadamiania zarządcy nieruchomości o ewentualnych uszkodzeniach schodołazu,

- dbałości o powierzony sprzęt oraz utrzymanie oznakowania urządzenia  ( tabliczka/ naklejka z  logo UE, RPO WZ, Pomorza Zachodniego) do końca 2020 r.,

- udostępnienia schodołazu do przeprowadzenia napraw, konserwacji oraz w razie kontroli przez upoważnione organy, instytucje  i podmioty.

 

Lokale użytkowe w oficynie ul. Śląska 51 B

a)      Dostęp do lokali  i obsługa  osób niepełnosprawnych jest zapewniona przez schodołaz znajdujący się w przeszklonej witrynie holu głównego w kondygnacji parteru oficyny,

b)      Najemca jest zobowiązany umożliwić dostęp osób niepełnosprawnych do lokalu za pomocą  schodołazu, o którym mowa w pkt 1 oraz do obsługi osób niepełnosprawnych,

c)      Instrukcja obsługi schodołazu i klucz do pomieszczenia witryny przekazane zostaną wraz z umową najmu lokali.  Najemcy lokali zostaną przeszkoleni w zakresie  obsługi schodołazu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy najmu,

d)     Najemca jest zobowiązany  do :

- użytkowania schodołazu zgodnie z instrukcją obsługi, oczyszczenia i suszenia  po każdym użyciu ( jeśli zajdzie potrzeba),

- sprawdzania i informowania administrację budynku  o stanie naładowania akumulatora lub konieczności doładowania. Każdorazowo po użyciu schodołazu, akumulator  wymaga doładowania.

- kontroli wizualnej  oraz zawiadamiania zarządcy nieruchomości o ewentualnych uszkodzeniach schodołazu,

- dbałości o powierzony sprzęt oraz trwałe utrzymanie oznakowania urządzenia  ( tabliczka/ naklejka z  logo UE, RPO WZ, Pomorza Zachodniego) do końca 2020 r.

- udostępnienia schodołazu do kontroli przez upoważnione organy, instytucje, podmioty.

 

Ponadto zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg  w całości lub części bez podawania przyczyn.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 461-36-92 wew. 125.