Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Lp.

Adres

Powierzchnia

[m²]

Położenie w budynku

 

Godziny udostępniania lokali do lustracji

Rodzaj dopuszczalnej działalności

Stawka wywoławcza czynszu netto

zł/m²

 

Wadium w zł

ogółem

z tego na koszty przetargu

z tego w poczet przyszłego czynszu

1.

 Jagiellońska 95 oficyna/ U

52,32

piwnica

10.30-10.40

handel, biuro, usługi, magazyn

6,00

1000,00

300,00

700,00

2.

Więckowskiego 4/LU1

38,30

piwnica

9.40-9.45

usługi, magazyn, biuro

4,00

500,00

300,00

200,00

3.

 Więckowskiego 3

32,22

piwnica

9.30-9.35

handel, biuro, usługi, magazyn

4,00

500,00

300,00

200,00

4.

 Dziennikarska 13/U2

62,04

parter

14.50-15.00

handel, biuro, usługi, magazyn

11,00

2000,00

300,00

1700,00

5.

 Kaszubska 4 OF/U1

97,10

suterena

10.10-10.20

handel, biuro, usługi, magazyn

7,00

1500,00

300,00

1200,00

6.

Śląska 3 oficyna

19,45

piwnica

9.55-10.00

handel, biuro, usługi, magazyn

4,00

300,00

100,00

200,00

7.

Rayskiego 23/LU 5

40,00

parter

11.50- 12.05

handel, biuro, usługi, magazyn

45,00

4.000,00

300,00

3.700,00

8.

 Gryfińska 144

102,53

parter

14.30-14.40

handel, biuro, usługi, magazyn

13,00

4.000,00

300,00

 

3.700,00

 

9.

 Piłsudskiego  30 LU3

27,92

parter

13.00-13.15

handel, biuro, usługi, magazyn

42,00

3.000,00

300,00

2.700,00

10.

Księcia Bogusława X 5 LU 1

88,20

parter

11.00-11.20

handel, biuro, usługi, magazyn

40,00

7.000,00

300,00

6.700,00

11.

Piłsudskiego 24 B LU1

49,82

piwnica

12.35-12.50

handel, biuro, usługi, magazyn

28,00

4.000,00

300,00

3.700,00

12

Monte Cassino 40/LU1

31,70

piwnica

12.10-12.25

handel, biuro, usługi, magazyn

12,00

1.000,00

300,00

700,00

13.

 Rayskiego 22 LU1

40,78

parter + piwnica

11.30-11.45

handel, biuro, usługi, magazyn

22,00

2.500,00

300,00

2.200,00

 

Właścicielem lokali jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone: opłaty za zużyte media oraz podatek VAT zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy czym w chwili obecnej stawka ta wynosi 23%. Stawka czynszu będzie ulegać zmianie automatycznie raz w roku od 01 stycznia w wysokości równej wskaźnikowi inflacji. Czynsz najmu oraz opłaty związane  z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.

Lokale zostaną udostępnione do obejrzenia  w dniu  18 listopada 2014 r. zgodnie z podanym harmonogramem.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 LISTOPADA 2014r. O GODZINIE 10.00  w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy                                 ul. Winogronowej 11 F,   w sali P 02 (kondygnacja piwniczna).

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  2. prowadzenie działalności gospodarczej i w tym celu:

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, decyzji o nadaniu nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON), aktualny  wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem)

- w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego( ważnego 6 miesięcy), decyzji o nadaniu nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON), umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu.

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach – do wglądu.

  1. oświadczenie, że stan techniczny lokalu/ pomieszczenia gospodarczego jest oferentowi znany.
  2. oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 24 listopada  2014 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBanku S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za dochowanie terminu uważa się wpływ środków na rachunek bankowy wynajmującego. Wadium  należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu w tytule wpłaty wadium.                W przypadku udziału w przetargu na więcej niż jeden lokal użytkowy należy wpłacić wadium dla każdego lokalu  z osobna.Wadium osoby wygrywającej przetarg przeznacza się zgodnie z podanym harmonogramem częściowo na poczet przyszłego czynszu i częściowo na koszty przeprowadzenia przetargu.Osobom, które nie uzyskały przybicia, w zależności od rodzaju wpłaty wadium, zostanie ono zwrócone bezpośrednio po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie zostanie zwrócone.

Przetarg uważa się za ważny, jeżeli chociaż jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień           i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika.  Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia, również w przypadku, gdy do przetargu zostanie dopuszczona tylko jedna osoba.

Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym bez prawa ubiegania się o obniżenie stawki czynszu. Koszty remontu w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości. Koszty remontu dotyczące pomieszczenia gospodarczego obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości

Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności     w lokalu spoczywa na najemcy.

Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie gotówki  w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto. Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

 

UWAGI: 

  1. Sprzedaż alkoholu w lokalu wymaga odrębnej zgody właściciela budynku.

Ponadto zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg  w całości lub części bez podawania przyczyn.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 461-36-92 wew. 125.