Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych wraz z przeprowadzeniem inwestycji mającej na celu scalenie lokali w jeden lokal

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych wraz z przeprowadzeniem inwestycji mającej na celu scalenie lokali w jeden lokal

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH WRAZ Z  PRZEPROWADZENIEM  INWESTYCJI MAJĄCEJ NA CELU SCALENIE LOKALI W JEDEN LOKAL

 

Lp.

Adres

Powierzchnia

[m²]

Położenie w budynku

Rodzaj dopuszczalnej działalności

Stawka wywoławcza czynszu netto

zł/m²

 

Wadium w zł

ogółem

z tego na koszty przetargu

z tego w poczet przyszłego czynszu

1.

Al. Wojska Polskiego 53/LU3

68,53

parter front

 

nieuciążliwe usługi,  handel, wyłączeniem lombardów oraz lokali z maszynami o niskich wygranych.

 

20,00

10.000,00

300,00

9.700,00

2.

Al. Wojska Polskiego 53/LU4

133,56

parter oficyna

3.

Al. Wojska Polskiego 53/LU5

72,43

piwnica front

Właścicielem lokali jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Lokale położone są w kamiennicy przy Al. Wojska Polskiego 53 na parterze budynku frontowego i w części oficyny oraz w piwnicy budynku frontowego. Łączna powierzchnia lokali wynosi 274,52 m2.

Na najemcy w/w lokali spoczywać będzie obowiązek przebudowy lokali LU3, LU4, LU5 mającej na celu połączenie lokali. Lokale po przebudowie stanowić będą jeden lokal dostosowany do prowadzenia nieuciążliwej działalności usługowej lub handlowej z wyłączeniem lombardów oraz lokali z maszynami o niskich wygranych.

Dla lokali wykonano projekt budowlany połączenia ww. lokali w jeden lokal użytkowy oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

 

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone: opłaty za zużyte media oraz podatek VAT zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy czym w chwili obecnej stawka ta wynosi 23%. Stawka czynszu będzie ulegać zmianie automatycznie raz w roku od 01 stycznia w wysokości równej wskaźnikowi inflacji. Czynsz najmu oraz opłaty związane  z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.

Lokale zostaną udostępnione do obejrzenia  w dniu  9 października 2014 r. w godz.: 10.00-10.30.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 października 2014r. o godz. 12.00  w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F,   w sali P 02 (kondygnacja piwniczna).

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  2. prowadzenie działalności gospodarczej i w tym celu:

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, decyzji o nadaniu nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON), aktualny  wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem)

- w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego( ważnego 6 miesięcy), decyzji o nadaniu nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON), umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu.

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach – do wglądu.

  1. oświadczenie, że stan prawny oraz techniczny lokalu jest oferentowi znany.
  2. oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

 

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 13 października  2014 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBanku S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za dochowanie terminu uważa się wpływ środków na rachunek bankowy wynajmującego. Wadium osoby wygrywającej przetarg przeznacza się zgodnie z podanym harmonogramem częściowo na poczet przyszłego czynszu i częściowo na koszty przeprowadzenia przetargu.Osobom, które nie uzyskały przybicia, w zależności od rodzaju wpłaty wadium, zostanie ono zwrócone bezpośrednio po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie zostanie zwrócone.

Przetarg uważa się za ważny, jeżeli chociaż jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika.  Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia, również w przypadku, gdy do przetargu zostanie dopuszczona tylko jedna osoba.

Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym bez prawa ubiegania się o obniżenie stawki czynszu.

Przyszły najemca przyjmuje lokale w istniejącym stanie technicznym i prawnym. Na przyszłym najemcy spoczywa obowiązek realizacji projektu budowlanego na swój koszt, zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, p.poż. i innych oraz uzyskania zgody Wspólnoty Mieszkaniowej wymaganej przy prowadzeniu określonego rodzaju działalności.

Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie gotówki  w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto. Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony

Ponadto zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg   w całości lub części bez podawania przyczyn.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 461-36-92 wew. 125. Dokumentacja dostępna jest do wglądu w siedzibie Spółki, przy ul. Winogronowej 11 F, p 1.09