Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90

Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony  na najem niżej wymienionych miejsc postojowych, usytuowanych w garażu wielostanowiskowym   w budynku przy ul. Jagiellońskiej 90 w Szczecinie , stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o.:

 

L.p.

Adres

Powierzchnia miejsca

[m²]

Stawka wywoławcza  czynszu netto [zł/m²]

Wadium

[zł]

1.

Jagiellońska 90 m. nr 1

12,00

14,00

250,00

 

2.

Jagiellońska 90 m. nr 4

10,50

14,00

250,00

 

3.

Jagiellońska 90 m. nr 5

12,00

14,00

250,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2015 roku o godzinie  11.00 w Szczecinie przy   ul. Winogronowej 11 F ( s. P02 – kondygnacja piwniczna)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 

1. okazanie dokumentu potwierdzającego fakt używania pojazdu mechanicznego (dowód rejestracyjny, a w przypadku gdy zgodnie treścią dowodu rejestracyjnego właścicielem pojazdu jest inny podmiot niż zgłaszający się na przetarg, także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem, np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego, itp. chyba że pojazd zarejestrowany jest na współmałżonka),

2. okazanie dowodu tożsamości

3. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą -decyzji o nadaniu nr NIP i REGON, aktualnego (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem),

- w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego (6 miesięcznego) wypisu z właściwego rejestru sądowego, decyzji o nadaniu nr NIP i REGON, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu,

     - w przypadku spółek cywilnych : okazanie umowy spółki cywilnej, aktualnego  wpisu do ewidencji      działalności gospodarczej  ( wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,      datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem) każdego ze wspólników spółki, decyzji o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON).

  1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  2. złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane,
  3. złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 7 października 2015 na rachunek bankowy TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. w mBANK S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże”  Sp. z o.o. W tytule wpłaty należy dokładnie określić, na które miejsce postojowe zostało wpłacone wadium.

Wadium osoby wygrywającej przetarg przeznacza się na poczet przyszłego czynszu.

W odniesieniu do pozostałych uczestników przetargu wadium podlega zwrotowi. W przypadku gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium ulega przepadkowi.

Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetargu. Minimalne postąpienie w licytacjach nie może być niższe niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Licytacja będzie ważna, gdy którakolwiek z uprawnionych do licytacji osób dokona postąpienia i zostanie jej udzielone przybicie. W przypadku gdy żadna z osób, które zgłosiły się na przetarg, nie dokona minimalnego postąpienia, przetarg uważa się za nierozstrzygnięty.

Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu. Podmiot wygrywający przetarg nie będzie mógł go podnajmować, udostępniać ani użyczać osobom trzecim.

Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu na czas określony 3 lata. Przed podpisaniem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości  3-krotności miesięcznego czynszu netto. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.

Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%). Stawka czynszu będzie ulegać zmianie automatycznie raz w roku od 01 marca w wysokości równej wskaźnikowi inflacji, począwszy od roku 2016. Czynsz najmu jest płatny z góry do 10-go dnia danego miesiąca.

Zastrzega się, że Prezes Zarządu TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić każdy z przetargów w całości lub części bez podawania przyczyn.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F, pokój 1.09 lub telefonicznie pod numerem telefonu 461-36-92 wew. 125 . Informacje o terminie oględzin miejsc postojowych można uzyskać  w Dziale Eksploatacji Oddziału TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. przy  ul. Mariackiej 24 tel. 433-64-37 w.17.