Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów z przeznaczeniem pod handel choinkami

Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów z przeznaczeniem pod handel choinkami

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM TERENÓW POŁOŻONYCH  W SZCZECINIE, Z PRZEZNACZENIEM POD HANDEL CHOINKAMI

 

Lp.

Położenie terenu

Powierzchnia

Rodzaj dopuszczalnej działalności

Czynsz wywoławczy netto ( zł)   

Wadium w zł

1.

Działka nr 116/23          Obręb 4032 Dąbie 32

ul. Pucka 3/U

       113 m2

handel choinkami w okresie   5-24.12.2014

1200,00

 

1624,00

2.

Działka nr 86/10          Obręb 4168 Dąbie

ul. Młodzieży Polskiej 54

      250 m2

handel choinkami w okresie   5-24.12.2014

1400,00

1895,00

3.

Działka nr 34/23          Obręb 1035 Śródmieście

ul. Śląska

       135,15  m2

handel choinkami w okresie   5-24.12.2014

1820,00

2463,00

4.

Działka nr 6/3

Obręb 1035 Śródmieście

ul.  Księcia Bogusława X 

       108,00 m2

handel choinkami w okresie   5-24.12.2014

1820,00

2463,00

 

Zarządcą terenów jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10 % stawki wywoławczej czynszu netto. Do wylicytowanego czynszu będzie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, przy czym w chwili obecnej stawka ta wynosi 23%.

Rodzaj dopuszczalnej działalności : handel choinkami.

Mapy z podkładem geodezyjnym znajdują się w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F. Po zapoznaniu się z usytuowaniem gruntu istnieje możliwość dokonania oględzin przedmiotu przetargu. W tym celu należy kontaktować się z Administratorem Rejonu, pod numerem tel. (91) 434 74 50 w. 17 – dla terenów położonych na Lewobrzeżu i (91) 4613-692 w. 160 – dla terenów położonych na Prawobrzeżu.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 listopada 2014 r. O GODZINIE 12ºº  w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F, w świetlicy (kondygnacja piwniczna).

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  2. prowadzenie działalności gospodarczej i w tym celu:

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości,  aktualny  wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przeprowadzenia przetargu)

- w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego( ważnego 6 miesięcy), decyzji o nadaniu nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON), umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu,

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach – do wglądu.

  1. oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.
  2. oświadczenie, że  oferent zapoznał się z położeniem terenu i jego stanem zagospodarowania

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 12 listopada 2014 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBanku S.A. nr konta  46 1140 1137 0000 5081 5500 1001.

Wadium osoby wygrywającej przetarg przeznacza się na poczet przyszłego czynszu. W odniesieniu do pozostałych uczestników przetargu wadium podlega zwrotowi.              

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy najpóźniej do dnia 4.12.2014 r. , wadium ulega przepadkowi. Osobom, które nie uzyskały przybicia,  w zależności od rodzaju wpłaty wadium, zostanie ono zwrócone bezpośrednio po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

Dla ważności przetargu konieczne jest:

- aby jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawiła się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika;

-  dokonanie jednego minimalnego postąpienia, również w przypadku, gdy do przetargu zostanie dopuszczona tylko jedna osoba.

Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie gotówki  w wysokości 1- krotności wymiaru wylicytowanego czynszu netto. Umowa najmu  zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z tekstem umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.

Umowa najmu terenu zostanie zawarta na czas oznaczony : od 5 grudnia 2014 do 24 grudnia 2014 r.

Po  zakończeniu  najmu najemca  zobowiązany  będzie  opuścić  i  uprzątnąć  teren oraz  wydać  go  wynajmującemu  w  stanie  niepogorszonym  w  terminie  7 dni  od  upływu  terminu  wygaśnięcia  lub  rozwiązania  umowy. 

Wygrywający przetarg  zobowiązany będzie do poniesienia wszelkich kosztów związanych z przystosowaniem terenu do planowanej działalności, obejmujących w szczególności koszty związane z uzyskaniem wymaganych opinii, pozwoleń, zezwoleń, decyzji itp.,

 

Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej do złączy kablowych, które znajdują na  działkach położonych w sąsiedztwie w/w działek. Warunkiem podłączenia energii elektrycznej na powyższych działkach jest zawarcie indywidualnej umowy z dostawcą energii ( w formie licznikowej lub ryczałtowej).

 

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podawania przyczyn.

 

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr tel. 4613-692 wew. 125W sprawach technicznych należy kontaktować się z administratorem rejonu: w przypadku lokalizacji na Lewobrzeżu :tel. 434 74 50 w. 17 , w przypadku lokalizacji na Prawobrzeżu : tel. 4613-692 wew. 160