Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu Gwarna - Nastrojowa

Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu Gwarna - Nastrojowa

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM TERENU

 

Lp.

Położenie terenu

Powierzchnia

Rodzaj dopuszczalnej działalności

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego netto zł/m2

Wadium

Ogółem

Z tego na koszty przetargu

Z tego na poczet przyszłego czynszu

1.

Część działki 33/9 obręb 4152 Dąbie, przy ul. Gwarnej -Nastrojowej

( położenie gruntów: Gwarna 17,19,21,23,25,27, Nastrojowa 2,4,6)

Teren: 55,00 m²

 

handel, nieuciążliwe usługi

14,00

 

 

 

2000,00

 

 

 

300,00

 

 

 

1700,00

 

Właścicielem terenu jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. Na terenie będącym przedmiotem najmu posadowiony jest pawilon handlowy, stanowiący własność osoby trzeciej. W przypadku braku zainteresowania odkupieniem pawilonu                     od właściciela – teren zostanie opróżniony w ciągu dwóch tygodni od daty przeprowadzenia przetargu.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10%  wywoławczego czynszu netto. Opłaty za dzierżawę gruntów ulegają zmianie od 01 marca każdego roku. Czynsz najmu oraz opłaty związane  z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia zakresu działalności jaką zamierza na przedmiotowym terenie.

Mapa z podkładem geodezyjnym znajduje się w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F

Przetarg odbędzie się dnia 6 maja 2016 r. o godzinie 11.00  w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F,   w sali            P 02 (kondygnacja piwniczna).

 

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

1.      okazanie dowodu wpłaty wadium,

2.      prowadzenie działalności gospodarczej i w tym celu:

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości,  aktualnego  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ( wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem)

- w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego( ważnego 6 miesięcy), decyzji o nadaniu            nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON), umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu.

w przypadku spółek cywilnych : okazanie umowy spółki cywilnej, aktualnego  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  ( wydruk           z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem) każdego ze wspólników spółki, decyzji o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON).

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach – do wglądu.

3.      oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane

4.      oświadczenie, że  oferent zapoznał się z położeniem terenu i jego stanem zagospodarowania oraz ze stanem technicznym pawilonu przy            ul. Gwarnej - Nastrojowej

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 5 maja 2016 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBanku S.A. nr konta  46 1140 1137 0000 5081 5500 1001, w tytule przelewu wskazując, na którą nieruchomość wadium zostało wpłacone. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Wadium osoby wygrywającej przetarg przeznacza się na poczet przyszłego czynszu. W odniesieniu do pozostałych uczestników przetargu wadium podlega zwrotowi. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium ulega przepadkowi.

Przed zawarciem umowy najmu, najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie gotówki  w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto. Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. Po zakończeniu najmu najemca  będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć najmowany  teren i wydać go wynajmującemu w stanie wolnym od osób i rzeczy ( także od posadowionego pawilonu handlowego stanowiącego własność osoby trzeciej)  w terminie 14 dni od upływu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Odnośnie  tego  obowiązku  dzierżawca  podda  się  rygorowi  egzekucji  na  podstawie  art.  777  pkt  4  kpc  - w formie aktu notarialnego.

 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu oraz pawilonu handlowego uzyskać można pod numerem telefonu 461-36-92w.125 lub na stronie internetowej www.tbsp.szczecin.pl

 

W sprawach technicznych oraz w celu uzgodnienia oględzin należy kontaktować się z pracownikami Pionu Eksploatacyjno – Technicznego:

 tel. (91) 4 613-692 w. 159.

 

UWAGI:

Sprzedaż alkoholu wymaga odrębnej zgody właściciela nieruchomości

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetargi bez podawania przyczyn.