Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Sowińskiego, Kusocińskiego, Głowackiego

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Sowińskiego, Kusocińskiego, Głowackiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE CZTERECH NIŻEJ WYMIENIONYCH NIERUCHOMOŚCI

 

Lp.

 

 

opis

nieruchomości

położonych w Szczecinie

powierzchnia

działki

cena wywoławcza

łącznie

za cztery (4) działki

wysokość postąpienia

Wadium

ogółem

na koszty przetargu

na poczet ceny nabycia działek

 

1.

pięć budynków o numerach ewidencyjnych 44, 55, 56, 57, 58 idziałka nr 3/10, na której są one posadowione, położone przy ul. Józefa Sowińskiego

KW SZ1S/00167682/4

 

0,2947 ha

 

 

4.950.000,00 zł

1.000,00 zł

50.000,00 zł

500,00 zł

49.500,00 zł

2.

budynek o nr ewidencyjnym 59  i działka nr 3/11, na której jest on posadowiony, położone przy

ul. Józefa Sowińskiego

ul. Janusza Kusocińskiego

KW SZ1S/00167683/1

 

0,2935 ha

 

 

3.

dwa budynki o numerach ewidencyjnych 53, 54

działka nr 3/12, na której są one posadowione, położone przy

ul. Bartosza Głowackiego

KW SZ1S/00167681/7

 

0,0417 ha

 

 

4.

budynek o numerze ewidencyjnym 45 i działka nr 3/13, na której jest on posadowiony, położone przy

ul. Janusza Kusocińskiego

KW SZ1S/00167679/0

 

0,0267 ha

 

Właścicielem przedmiotowych budynków i działek, na których są one posadowione jest Spółka TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

Opis nieruchomości:

 1. pięć budynków - budynek o nr ew. 44 – pow. zabudowy 104 m2, budynek o nr ew. 55 – pow. zabudowy 904 m2, budynek o nr ew. 56 – pow. zabudowy 519 m2, budynek o nr ew. 57 – pow. zabudowy 290 m2, budynek o nr ew. 58 – pow. zabudowy 104 m2, posadowione na działce nr 3/10 – KW SZ1S/00167682/4,obręb 1045 Śródmieście, pow. 0,2947 ha.Budynki wybudowano w roku 1910 r., stanowiły one część zabudowy byłej jednostki wojskowej. Na dzień dzisiejszy są w bardzo złym stanie technicznym.
 2. budynek o nr ew. 59 - pow. zabudowy 104 m2posadowiony na działce nr 3/11 – KW SZ1S/00167683/1,obręb 1045 Śródmieście, pow. 0,2935 ha. Budynek wybudowano w roku 1910 r. i stanowił on część zabudowy byłej jednostki wojskowej, na dzień dzisiejszy jest w pogorszonym stanie technicznym.
 3. dwa budynki - budynek o nr ew. 53 – pow. zabudowy 25 m2budynek o nr ew. 54 – pow. zabudowy 136 m2. stanowiącymi funkcjonalną całość, posadowione nadziałce nr 3/12 – KW SZ1S/00167681/7,obręb 1045 Śródmieście, pow. 0,0417 ha,

Budynki wybudowano w roku 1840 r., były one częścią zabudowy byłej jednostki wojskowej. Na dzień dzisiejszy kwalifikują się do kapitalnego remontu, mają nadpalone pokrycie dachu i spaloną więźbę dachową. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Dąbrowskiego, Sowińskiego” w Szczecinie zatwierdzonym Uchwałą nr XXVI/755/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2013 r. remont budynku musi uwzględniać historyczna kompozycję, w tym wysokość budynku, formę dachu, detale architektoniczne elewacji itd.

 

 1. budynek o nr ew. 45, pow. zabudowy 129 m2posadowiony nadziałce nr 3/13 – KW SZ1S/00167679/0,obręb 1045 Śródmieście,
  pow. 0,0267 ha. Budynek wybudowano w roku 1890 r., stanowił część zabudowy byłej jednostki wojskowej. Na dzień dzisiejszy jest on w pogorszonym stanie technicznym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Dąbrowskiego, Sowińskiego” w Szczecinie zatwierdzonym Uchwałą nr XXVI/755/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2013 r. remont budynku musi uwzględniać historyczną kompozycję, w tym wysokość budynku, formę dachu, detale architektoniczne elewacji itd.

 

Opisane powyżej nieruchomości mają dostęp do uzbrojenia w media i do dróg publicznych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Dąbrowskiego, Sowińskiego” w Szczecinie zatwierdzonym Uchwałą nr XXVI/755/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2013 r. działki położone jest w granicach terenu elementarnego S.N.3004.MW,U o przeznaczeniu – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, mieszkaniowo usługowa, usługowa.

 

Powyższa oferta jest skierowana do podmiotu, który nabędzie łącznie cztery (4) opisane powyżej nieruchomości.

 

Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1.000,00 zł.Licytowana jest łączna cena za wszystkie nieruchomości. Cena za poszczególne nieruchomości zostanie określona proporcjonalnie do wylicytowanej łącznej ich ceny.

 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż przedmiotowych działek podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

 

Informacji o warunkach przetargu udzielają pracownicy Spółki TBSP pod numerem telefonu – 91 - 461-36-92 wew. 148, 125.

Nieruchomości można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się z administratorem – tel. 91 – 433-64-37 wew. 17

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 listopada 2016 r. o godzinie 1000 w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11F w sali P 02 (kondygnacja piwniczna).

Warunkami przystąpienia do przetargu:

 1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
 2. w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości,
 3. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  • w przypadkuosób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu,
  • w przypadku spółek cywilnych: okazanie umowy spółki cywilnej, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników spółki, decyzji o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON).

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach – do wglądu.

 1. pisemne oświadczenie uczestnika przetargu, że stan prawny, stan techniczny budynków i działek, na których są one posadowione oraz warunki przetargu są mu znane i w pełni je akceptuje,
 2. w przypadku uczestnictwa osób pozostających w związku małżeńskim, należy złożyć oświadczenie czy nieruchomości zostaną nabyte z majątku osobistego uczestnika przetargu na majątek odrębny, czy z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. W tym drugim przypadku w przetargu biorą udział oboje małżonkowie lub powinna zostać dołączona zgoda współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu i zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu nieruchomości z majątku wspólnego.

 

Wadium należy wpłacać najpóźniejdo dnia 14 listopada 2016 r. przelewem na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBank S.A.nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu musi okazać pisemne upoważnienie, udzielone przez wpłacającego wadium, do wzięcia udziału w przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBSP Sp. z o.o. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się zgodnie z harmonogramem podanym w tabeli, tj. część na pokrycie kosztu przeprowadzenia przetargu a resztę na poczet wylicytowanej ceny za działki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

Przetarg uważa się za ważny, jeżeli chociaż jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg. Licytacja będzie ważna, gdy którykolwiek z uczestników przetargu dokona postąpienia i zostanie mu udzielone przybicie. W przypadku, gdy do licytacji przystąpi wyłącznie jeden uczestnik przetargu, musi on zadeklarować co najmniej cenę wywoławczą plus jedno postąpienieOsoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu TBSP Sp. z o.o. będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowych działek.

Zapłata za nieruchomości może nastąpić na dwa sposoby – zapłata gotówką lub z kredytu bankowego.

 

W przypadku zapłaty gotówkowej umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego musi zostać zawarta w ciągu 30 dni licząc od daty przeprowadzenia przetargu. Cenę sprzedaży, ustaloną w przetargu, kupujący uiści najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o. mBank S.A.46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w formie aktu notarialnego w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium ulega przepadkowi.

 

W przypadku dokonywania zakupu przedmiotowych działek ze środków kredytu bankowego warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego jest przedłożenie sprzedającemu, przed terminem jej zawarcia, w ciągu 90 dni licząc od daty przeprowadzenia przetargu, umowy kredytowej zapewniającej uiszczenie całej ceny nabycia w terminie określonym w umowie kredytowej (jednak nie później
niż 6 miesięcy od daty przeprowadzania przetargu).Nieprzedłożenie umowy kredytowej w zakreślonym terminie zostanie uznane za przyczynę leżącą po stronie kupującego uniemożliwiającą zawarcie umowy sprzedaży.W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie przedłoży ww. umowy kredytowej w ciągu 90 dni od dnia przetargu lub nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi.

 

Brak zapłaty ceny w ustalonym terminie skutkować będzie:

 • możliwością ustawowego odstąpienia od umowy zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego, a kupujący zobowiązany będzie niezwłocznie przenieść z powrotem na sprzedającego prawo własności działek i udzieli mu w tym zakresie stosownego pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy przeniesienia. Pełnomocnictwo to będzie nieodwołalne w terminie określonym przez sprzedającego (w zależności od warunków przedstawionych w umowie kredytowej dotyczących terminu zapłaty) oraz niegasnące z chwilą śmierci kupującego;
 • przepadkiem wadium.  

 

Koszty notarialne oraz sądowe zawarcia umowy/umów w całości ponosi kupujący.

Wydanie nieruchomości kupującemu nastąpi w terminie trzech (3) dni roboczych od dnia zapłaty całej ceny.

Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu działek do wymogów ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Dąbrowskiego, Sowińskiego” spoczywa na kupującym.

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podawania przyczyn.