Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech lokali

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech lokali

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE CZTERECH NIŻEJ WYMIENIONYCH LOKALI

 

 

Lp.

 

 

 

adres,

rodzaj lokalu

wielkość udziału

nr Księgi Wieczystej

 

powierzchnia

użytkowa lokalu

m2

kondygnacja

 

cena wywoławcza łącznie czterech (4) lokali wraz z udziałem
w częściach wspólnych

budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu

 

wysokość postąpienia

 

 

Wadium

ogółem

na koszty nabycia dokumentacji projektowo- kosztorysowej

na poczet ceny nabycia lokali

 

1.

Szczecin

ul. Ks. Bogusława X 48/1

lokal mieszkalny

udział – 102/1000,

KW SZ1S/0027302/4

88,31 m2

parter

 

 

 

 

 

595.000,00 zł

 

 

 

1000,00 zł

 

 

 

50.000,00 zł

 

 

 

45.510,00 zł

 

 

 

4.490,00 zł

2.

Szczecin

ul. Ks. Bogusława X 48/2

lokal mieszkalny

udział – 103/1000,

KW SZ1S/0027302/4

 

88,76 m2

parter

 

 

3.

Szczecin

ul. Ks. Bogusława X 48/9

lokal mieszkalny

udział – 60/1000,

KW SZ1S/0027302/4

 

51,75 m2

poddasze

IV piętro

 

 

4.

Szczecin

ul. Ks. Bogusława X 48/lu1

lokal użytkowy

udział – 43/1000,

KW SZ1S/0027302/4

 

36,92 m2

 

piwnica

 

Właścicielem przedmiotowych lokali i współużytkownikiem wieczystym działki gruntu nr 52 obręb 1035 Śródmieście jest Spółka TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

 

Opis lokalu mieszkalnegonr 1– lokalpołożony jest na parterze– po lewej stronie kamienicy.

Lokal składa się z trzech (3) pokoi o pow. użytkowych20,49 m2,23,03 m2, 18,66 m2,kuchni o pow. użytkowej 8,79 m2, korytarza 8,99 m2,łazienki5,14 m2, pomieszczenia gospodarczego 3,21 m2.

W lokalu znajduje się zużyta instalacja elektryczna, wodociągowa oraz miejskie centralne ogrzewanie.

Wartość lokalu: 227.500,00 zł

 

 

 

Opis lokalu mieszkalnegonr 2 – lokalpołożony jest na parterze– po prawej stronie kamienicy z bezpośrednim wejściem do lokalu z chodnika od strony Deptaka Bogusława izwejściem z klatki schodowej.

Lokal składa się z czterech (4) pokoi o pow. użytkowych 9,21 m2, 18,50 m2, 23,03 m2,20,55 m2,korytarza 9,09 m2,łazienki 8,38m2.

W lokalu znajduje się zużyta instalacja elektryczna, wodociągowa oraz miejskie centralne ogrzewanie.

Wartość lokalu 237.500,00 zł

 

Opis lokalu mieszkalnegonr 9 – lokalpołożony jest na IV piętrze (poddasze).

Lokal składa się z dwóch (2) pokoi o pow. użytkowych 18,19 m2, 14,46 m2, korytarza 3,64 m2,łazienki 2,40m2, kuchni 13,06 m2.

W lokalu znajduje się zużyta instalacja elektryczna, wodociągowa oraz miejskie centralne ogrzewanie.

Wartość lokalu: 80.000,00 zł

 

Lokal użytkowy nr lu1– lokalpołożony w piwnicy– po prawej stronie kamienicy z bezpośrednim wejściem do lokalu z chodnika od strony Deptaka Bogusława. Lokal składa się z dwóch (2) pomieszczeń o pow. użytkowych 20,27 m2, 16,65 m2.

W lokalu znajduje się zużyta instalacja elektryczna, wodociągowa oraz miejskie centralne ogrzewanie.

Wartość lokalu: 50.000,00 zł

 

Kamienica, w której znajdują się przedmiotowe lokale położona jest przy wyłączonej z ruchu samochodowego części ul. Ks. Bogusława X – Deptak Bogusława. Kamienica została wybudowana na przełomie XIX i XX wieku, jest sześciokondygnacyjna (piwnica, parter trzy pietra poddasze). Zarząd nad nieruchomością wspólną sprawuje „Magnus” Maria Maj, al. Papieża Jana Pawła II 13/5.

 

 

 

 

Powyższa oferta jest skierowana do podmiotu, którynabędzie łącznie cztery (4) lokale.

 

Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1.000,00 zł. Licytowana jest łączna cena za wszystkie lokale. Cena za poszczególny lokal zostanie określona proporcjonalnie do wylicytowanej łącznej ceny sprzedaży wszystkich lokali.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 – ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług sprzedaż przedmiotowych lokalizwolniona jest od podatku VAT.

 

 

Nabywca lokali przed zawarciem umowy przenoszącej ich własność zobowiązany będzie do nabycia od TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. dokumentacji projektowo –kosztorysowej dotyczącej przebudowy lokali mieszkalnych na lokale usługowe w parterze i piwnicy kamienicy położonej przy ul. Ks. Bogusława X 48. Na dokumentację zostanie wystawiona osobna faktura na kwotę45.510,00 zł brutto (w tym VAT 23%). Zapłata za dokumentację nastąpi poprzez zaliczenie części wadium, zgodnie z podaną tabelą.

 

W celu realizacji w/w projektu przyszły kupujący będzie zobowiązany uzyskać zgodę w formie uchwały od Wspólnoty Mieszkaniowej Bogusława 48 na sprzedaż części piwnicy położonej bezpośrednio pod lokalem nr 1 oraz prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

Nieruchomościmożna obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie tel. 91- 461-36-92 wew. 148, 185.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 MAJA 2016 r. O GODZINIE 1100w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. zo.o.
przy ul. Winogronowej 11F w sali P 02 (kondygnacja piwniczna).

 

Warunkami przystąpienia do przetargu:

1.      okazanie dowodu wpłaty wadium,

2.      w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości,

3.      w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:

-        - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk zCentralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem)

-        w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu,

-        w przypadku spółek cywilnych: okazanie umowy spółki cywilnej, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem) każdego ze wspólników spółki, decyzji o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON).

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach – do wglądu,

4.      pisemne oświadczenie uczestnika przetargu, że stan techniczny lokalu jest mu znany,

5.      pisemne oświadczenie uczestnika przetargu, że wszystkie warunki przetargu są mu znane,

6.    w przypadku uczestnictwa osób pozostających w związku małżeńskim, należy złożyć oświadczenie czy lokal zostanie nabyty z majątku osobistego uczestnika przetargu na majątek odrębny, czy z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. W tym drugim przypadku w przetargu biorą udział oboje małżonkowie lub powinna zostać dołączona zgoda współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu i zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu lokalu z majątku wspólnego.

 

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 16 maja2016 r. przelewem na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBank S.A.nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby na rzecz, której została dokonana wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu okaże pisemne upoważnienie udzielone przez wpłacającego wadium do wzięcia udziału w przetargu.Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBSPSp. z o.o.Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza zgodnie z harmonogramem podanym w tabeli,tj. na pokryciekosztunabycia dokumentacji projektowo- kosztorysowej aresztę na poczet wylicytowanej ceny za lokale. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

 

Przetarg uważa się za ważny, jeżeli chociaż jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg. Licytacja będzie ważna, gdy którykolwiek z uczestników przetargu dokona postąpienia i zostanie mu udzielone przybicie. W przypadku, gdy do licytacji przystąpi wyłącznie jeden uczestnik przetargu, musi on zadeklarować co najmniej cenę wywoławczą plus jedno postąpienie.Osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu TBSP Sp. z o.o. będzie stanowił podstawę
do zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali.

 

Zapłata za nieruchomości może nastąpić na dwa sposoby – zapłata gotówką lub z kredytu bankowego.

 

W przypadku zapłaty gotówkowej umowasprzedaży w formie aktu notarialnego musi zostać zawarta w ciągu 30 dni licząc od daty przeprowadzenia przetargu. Cenę sprzedaży, ustaloną w przetargu, kupujący uiści najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży
w formie aktu notarialnego na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.mBank S.A. 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w formie aktu notarialnego w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium ulega przepadkowi.

 

W przypadku dokonywania zakupu lokali ze środków kredytu bankowego warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego jest przedłożenie sprzedającemu, przed terminem jej zawarcia, w ciągu 90 dni licząc od daty przeprowadzenia przetargu, umowy kredytowej zapewniającej uiszczenie całej ceny nabycia w terminie określonym w umowie kredytowej (jednak nie później niż 6 miesięcy od daty przeprowadzania przetargu).Nieprzedłożenie umowy kredytowej w zakreślonym terminie zostanie uznane za przyczynę leżącą po stronie kupującego uniemożliwiającą zawarcie umowy sprzedaży.W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie przedłoży ww. umowy kredytowej w ciągu90 dni od dnia przetargu lub nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnegowadium ulega przepadkowi.

 

Koszty notarialne oraz sądowe zawarcia umowy/umów wcałości ponosi kupujący.

Wydanie lokali kupującemu nastąpi w terminie trzech (3) dni roboczych od dnia zapłaty całej ceny.

Brak zapłaty ceny w ustalonym terminie skutkować będzie możliwością ustawowego odstąpienia od umowy zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego, a kupujący zobowiązany będzie niezwłocznie przenieść z powrotem na sprzedającego prawo własności lokali i udzieli mu w tym zakresie stosownego pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy przeniesienia. Pełnomocnictwo to będzie nieodwołalne w terminie określonym przez sprzedającego (w zależności od warunków przedstawionych w umowie kredytowej dotyczących terminu zapłaty)
oraz niegasnące z chwilą śmierci kupującego.

Brak zapłaty ceny skutkować będzie również przepadkiem wadium.

Kupujący oświadcza, że zna stan techniczny lokali i przejmuje lokale w istniejącym stanie technicznym.

Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokali do wymogów sanitarnych, ppoż. itp. spoczywa na kupującym.

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podawania przyczyn.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod nr tel. 91 461-36-92 wew. 148, 185.