Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 34/23 Slaska

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 34/23 Slaska

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI GRUNTU NR 34/23

 

Lp.

adres, nr działki

nr Księgi Wieczystej

powierzchnia działki

cena wywoławcza wysokość postąpienia Wadium ogółem Wadium na koszty przetargu Wadium na poczet ceny nabycia działek
1. 

Szczecin

ul. Śląska

nr działki 34/23

KW SZ1S/00231020/6

0,0241 ha 130.000,00 1.000,00 zł 10.000,00 zł 500,00 zł 9.500,00 zł

 

Właścicielem działki jest Spółka TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

Opis nieruchomości:

działka nr 34/23 – KW SZ1S/00231020/6,obręb 1035 Śródmieście, pow. 0,0241 ha,niezabudowana stanowi przedogródek narożnej kamienicy położonej przy ulicach Śląskiej i Obr. Stalingradu. Na działce ustanowiona jest służebność przechodu dla mieszkańców przedmiotowej kamienicy – dojście do klatki schodowej od strony ul. Śląskiej. Nieruchomość jest ogrodzona lecz ogrodzenie nie stanowi wydzielenia całej działki. Działka jest częściowo utwardzona a na jej części znajdują się schody i taras przyległy do budynku (pozostałość po byłej restauracji).

 

Opisana działka ma dostęp do uzbrojenia w media i do dróg publicznych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” w Szczecinie zatwierdzonym uchwałą nr XXIII/596/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2008 r. działka jest położona w granicach terenu elementarnego S.C.2012.MC o przeznaczeniu – wielofunkcyjna śródmiejska zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo – usługowa, usługowa.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż przedmiotowej działki jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.

 

Z uwagi na fakt, iż wymieniona działka jest nieruchomością niezabudowaną, art. 109. ust. 1. pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
, zapewnia Gminie prawo jej pierwokupu. Sprzedaż zatem może nastąpić, jeżeli Prezydent Miasta Szczecina
w terminie miesiąca od dnia otrzymania od notariusza zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży nie wykona tego prawa. Warunkowa umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

 

Informacji o warunkach przetargu udzielają pracownicy Spółki TBSP pod numerem telefonu – 91 - 461-36-92 wew. 148, 185, 125.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 WRZEŚNIA 2016 r. o godzinie 1000 w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
przy ul. Winogronowej 11F w sali P 02 (kondygnacja piwniczna).

 

Warunkami przystąpienia do przetargu:

 1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
 2. w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości,
 3. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
  • - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
  • w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu,
  •  w przypadku spółek cywilnych: okazanie umowy spółki cywilnej, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) każdego ze wspólników spółki, decyzji o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON).

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach – do wglądu,

 1. pisemne oświadczenie uczestnika przetargu, że stan techniczny działki oraz warunki przetargu są mu znane,
 2. w przypadku uczestnictwa osób pozostających w związku małżeńskim, należy złożyć oświadczenie czy działka zostanie nabyta z majątku osobistego uczestnika przetargu na majątek odrębny, czy z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. W tym drugim przypadku w przetargu biorą udział oboje małżonkowie lub powinna zostać dołączona zgoda współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu i zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu nieruchomości z majątku wspólnego.

 

Wadium należy wpłacać najpóźniejdo dnia 12 września 2016 r. przelewem na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBank S.A.nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby na rzecz, której została dokonana wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu okaże pisemne upoważnienie udzielone przez wpłacającego wadium do wzięcia udziału w przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBSP Sp. z o.o. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza zgodnie z harmonogramem podanym w tabeli, tj. na pokrycie kosztu przeprowadzenia przetargu a resztę na poczet wylicytowanej ceny za działkę. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

 

Przetarg uważa się za ważny, jeżeli chociaż jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg. Licytacja będzie ważna, gdy którykolwiek z uczestników przetargu dokona postąpienia i zostanie mu udzielone przybicie. W przypadku, gdy do licytacji przystąpi wyłącznie jeden uczestnik przetargu, musi zadeklarować co najmniej cenę wywoławczą plus jedno postąpienieOsoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu TBSP Sp. z o.o. będzie stanowił podstawę do zawarcia warunkowej i ostatecznej umowy sprzedaży działki.

 

Zapłata za nieruchomość może nastąpić na dwa sposoby – zapłata gotówką lub z kredytu bankowego.

 

W przypadku zapłaty gotówkowej umowa przeniesienia w formie aktu notarialnego musi zostać zawarta w ciągu 30 dni od upływu terminu określonego w art. 110 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Cenę sprzedaży, ustaloną w przetargu, kupujący uiści najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem tejże umowy na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o. mBank S.A.46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy warunkowej bądź przenoszącej własność w wyznaczonym terminie, wadium ulega przepadkowi.

 

W przypadku dokonywania zakupu nieruchomości ze środków kredytu bankowego, warunkiem zawarcia umowy przeniesienia w formie aktu notarialnego jest przedłożenie sprzedającemu, przed terminem jej zawarcia, w ciągu 90 dni licząc od upływu terminu określonego w art. 110 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, umowy kredytowej zapewniającej uiszczenie całej ceny nabycia w terminie określonym w umowie kredytowej (jednak nie później niż 6 miesięcy od daty przeprowadzania przetargu).Nieprzedłożenie umowy kredytowej w zakreślonym terminie zostanie uznane za przyczynę leżącą po stronie kupującego uniemożliwiającą zawarcie umowy sprzedaży.

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy warunkowej sprzedaży bądź nie przedłoży ww. umowy kredytowej w ciągu 90 dni od upływu terminu określonego w art. 110 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,lub nie przystąpi do podpisania umowy przeniesienia w formie aktu notarialnego, wadium ulega przepadkowi.

 

Koszty notarialne oraz sądowe zawarcia umów w całości ponosi kupujący.

Wydanie działki kupującemu nastąpi w terminie trzech (3) dni roboczych od dnia zapłaty całej ceny.

Brak zapłaty ceny w ustalonym terminie skutkować będzie możliwością ustawowego odstąpienia od umowy zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego, a kupujący zobowiązany będzie niezwłocznie przenieść z powrotem na sprzedającego prawo własności nieruchomości i udzieli mu w tym zakresie stosownego pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy przeniesienia. Pełnomocnictwo to będzie nieodwołalne w terminie określonym przez sprzedającego (w zależności od warunków przedstawionych w umowie kredytowej dotyczących terminu zapłaty) oraz niegasnące z chwilą śmierci kupującego.

Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu działki do wymogów ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” spoczywa na kupującym.

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podawania przyczyn.