Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali własność TBSP

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali własność TBSP

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ

NIŻEJ WYMIENIONYCH LOKALI:

 

 

Lp.

 

 

adres,

rodzaj lokalu

wielkość udziału

w nieruchomości wspólnej,

nr Księgi Wieczystej

 

powierzchnia

użytkowa lokalu

m2

kondygnacja

 

cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu

wysokość postąpienia

1%

Wadium

ogółem

na koszty przetargu

na poczet ceny nabycia

 

1.

 

Szczecin ul. Śląska 6/6

lokal mieszkalny,

udział 125/1000, nr działki 128, obręb 1035, KW SZ1S/00036875/7

 

140,58 m2

 

II piętro

 

 

290.000,00

 

 

2.900,00 zł

 

 

5.000,00

 

 

500,00

 

 

4.500,00

 

2.

 

Szczecin

ul. Obr. Stalingradu 21/6

lokal użytkowy,

udział 132/1000, nr działki 105,

obręb 1035, KW SZ1S/00064887/9

 

149,57 m2

 

II piętro

 

 

366.000,00

 

 

3.660,00 zł

 

 

5.000,00

 

 

500,00

 

 

4.500,00

 

Budynki, w których znajdują się przedmiotowe lokale są elementami zwartej zabudowy przy ulicach Śląskiej i Obr. Stalingradu na odcinku między ul. Jagiellońską, ul. Obr. Stalingradu a Placem Zgody w Szczecinie.

Lokal mieszkalny nr 6położony przy ul. Śląskiej 6 położony jest na II piętrze, składa się z pięciu (5) pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia. gospodarczego, spiżarni, przedpokoju. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie piece kaflowe.

Lokal użytkowy nr 6położony przy ul. Obr. Stalingradu 21 położony jest na II piętrze, składa się z trzech (3) pomieszczeń biurowych, poczekalni, pomieszczenia magazynowego, pomieszczenia socjalnego, w.c., korytarz. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie piece kaflowe.

Lokale kwalifikują się do remontu.

Właścicielem lokali  i użytkownikiem wieczystym gruntu  jest TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.  Zarządcą nieruchomości jest TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej, tj. odpowiednio dla lokalu położonego przy ul. Śląskiej 6/6 wynosi – 2.900,00 zł, dla lokalu położonego przy ul. Obr. Stalingradu 21/6 wynosi – 3.660,00 zł.

 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 – ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT.

 

Nieruchomość można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie tel. 91 - 461-36-92 wew. 148

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18 grudnia 2014 r. O GODZINIE 10 00 w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11F w sali  P 02 (kondygnacja piwniczna).

 

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  2. w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości,
  3. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem)

- w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego (ważnego 6 miesięcy), decyzji o nadaniu nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON), umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu,

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach – do wglądu,

  1. pisemne oświadczenie uczestnika przetargu, że stan techniczny lokalu jest mu znany,
  2. pisemne oświadczenie uczestnika przetargu, że wszystkie warunki przetargu  są mu znane,
  3. w przypadku uczestnictwa osób pozostających w związku małżeńskim, należy złożyć oświadczenie czy lokal zostanie nabyty z majątku osobistego uczestnika przetargu na majątek odrębny, czy z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. W tym drugim przypadku w przetargu biorą udział oboje małżonkowie lub powinna zostać dołączona zgoda współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu i zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu lokalu z majątku wspólnego.

 

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 17 grudnia 2014 r. przelewem na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBank S.A.nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza zgodnie z harmonogramem: częściowo na koszty przeprowadzanie przetargu, częściowo na poczet wylicytowanej ceny za dany lokal. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

 

Przetarg uważa się za ważny, jeżeli chociaż jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg. Licytacja będzie ważna, gdy którykolwiek z oferentów dokona postąpienia i zostanie mu udzielone przybicie. W przypadku, gdy do licytacji przystąpi wyłącznie jeden uczestnik przetargu, musi on zadeklarować co najmniej cenę wywoławczą plus jedno postąpienie w wysokości min. 1% ceny wywoławczej lokaluOsoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu.

 

Zapłata za nieruchomości może nastąpić na dwa sposoby – zapłata gotówką lub z kredytu bankowego.

 

W przypadku zapłaty gotówkowej umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego musi zostać zawarta w ciągu 30 dni licząc od daty przeprowadzenia przetargu. Cenę sprzedaży, ustaloną w przetargu, kupujący uiści jednorazowo najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o. mBank S.A.46 1140 1137 0000 5081 5500 1001, za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w formie aktu notarialnego w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium ulega przepadkowi

 

W przypadku dokonywania zakupu lokalu ze środków kredytu bankowego warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego jest przedłożenie sprzedającemu, przed terminem jej zawarcia w ciągu 90 dni licząc od daty przeprowadzenia przetargu, umowy kredytowej zapewniającej uiszczenie całej ceny nabycia w terminie określonym w umowie kredytowej.Nie przedłożenie umowy kredytowej w zakreślonym terminie zostanie uznane za przyczynę leżącą po stronie kupującego uniemożliwiającą zawarcie umowy sprzedaży. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie przedłoży w/w umowy kredytowej w ciągu 90 dni od dnia przetargu lub nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego  wadium ulega przepadkowi.

 

 

Koszty notarialne oraz sądowe zawarcia umowy/umów w całości ponosi kupujący.

Wydanie lokalu kupującemu nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia zapłaty całej ceny. Brak zapłaty ceny w ustalonym terminie skutkować będzie możliwością ustawowego odstąpienia od umowy zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego, a kupujący zobowiązany będzie niezwłocznie przenieść z powrotem na sprzedającego prawo własności lokalu i udzieli mu w tym zakresie stosownego pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy przeniesienia. Pełnomocnictwo to będzie nieodwołalne w terminie określonym przez sprzedającego ( w zależności od warunków przedstawiony w umowie kredytowej dotyczących  terminu zapłaty ) oraz niegasnące z chwilą śmierci kupującego.

Brak zapłaty ceny skutkować będzie również przepadkiem wadium.  

Kupujący oświadcza, że zna stan techniczny lokalu i przejmuje lokal w istniejącym stanie technicznym.

Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu nieruchomości lokalowej do wymogów sanitarnych, ppoż. itp. spoczywa na kupującym.

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podawania przyczyn.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod nr tel. 91 461-36-92 wew. 148, informacje o stanie technicznym lokali można uzyskać pod nr tel. 91 434-74-50 wew. 23