Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gruntu 6/29 połozonej przy al. Woj. Polskiego 7b

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gruntu 6/29 połozonej przy al. Woj. Polskiego 7b

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ DZIAŁKI GRUNTU NR 6/29

 

Lp.

adres,

nr działki

nr Księgi Wieczystej

powierzchnia

działki

cena wywoławcza wysokość postąpienia Wadium ogółem Wadium na koszty przetargu Wadium na poczet ceny nabycia działek
1.

Szczecin

al. Wojska Polskiego 7b

nr działki 6/29

KW SZ1S/00118749/4

0,0367 ha 540.000,00 zł 2.000,00 zł 50.000,00 zł 500,00 zł 49.500,00 zł

 

Opis nieruchomości:

działka nr 6/29 – KW SZ1S/00118749/4,obręb 1041 Śródmieście, pow. 0,0367 ha,działkapołożona jest w centrum miasta przy al. Wojska Polskiego 7b – oficyna. Działka płaskazabudowana budynkiem nr ewidencyjnych 280 – pow. zabudowy 104 m2. Budynek mieszkalny wielorodzinny, o pow. użytkowej– 376,62 m2(suma pow. użytkowej lokali mieszkalnych), jednoklatkowy, w całości podpiwniczony, cztero kondygnacyjny. W budynku znajdują się po dwa mieszkania na każdej kondygnacji, w układzie amfiladowym (pokoje przechodnie). Budynek od lat jest niezamieszkały i kwalifikuje się do remontu. Do budynku można dojść przez bramy kamienic frontowych położonych przy al. Woj. Polskiego 5 lub 7, lecz dostęp do budynku nie jest uregulowany prawnie – brak ustanowionych służebności przejazdu i przechodu.

 

Opisana działka ma dostęp do uzbrojenia w media. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” w Szczecinie zatwierdzonym uchwałą nr XXIII/596/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2008 r. działka jest położona w granicach terenu elementarnego S.C.2013.MC o przeznaczeniu – wielofunkcyjna śródmiejska zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo – usługowa, usługowa.

 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usługsprzedaż przedmiotowej działki podlega zwolnieniu z  opodatkowania podatkiem VAT.

 

Informacji o warunkach przetargu udzielają pracownicy Spółki TBSP pod numerem telefonu – 91 - 461-36-92 wew. 148, 125.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 września 2016r. o godzinie 1000w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
przy ul. Winogronowej 11F w sali P 02 (kondygnacja piwniczna).

 

 

Warunkami przystąpienia do przetargu:

 1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
 2. w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości,
 3. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
  1. - w przypadku osób fizycznychprowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. w przypadku osób prawnych– okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu,
  3.  w przypadku spółek cywilnych: okazanie umowy spółki cywilnej, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników spółki, decyzji o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON).

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach – do wglądu,

 1. pisemne oświadczenie uczestnika przetargu, że stan prawny (brak ustanowionej służebności przechodu i przejazdu na przedmiotowej działce), stan techniczny działki i posadowionego na niej budynku oraz warunki przetargu są mu znane,
 2. w przypadku uczestnictwa osób pozostających w związku małżeńskim, należy złożyć oświadczenie czy działki zostaną nabyte z majątku osobistego uczestnika przetargu na majątek odrębny, czy z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. W tym drugim przypadku w przetargu biorą udział oboje małżonkowie lub powinna zostać dołączona zgoda współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu i zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu przedmiotowej nieruchomości z majątku wspólnego.

 

Wadium należy wpłacać najpóźniejdo dnia 26 września 2016 r. przelewem na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBank S.A.nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby na rzecz, której została dokonana wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu okaże pisemne upoważnienie udzielone przez wpłacającego wadium do wzięcia udziału w przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBSP Sp. z o.o. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza zgodnie z harmonogramem podanym w tabeli, tj. na pokrycie kosztu przeprowadzenia przetargu a resztę na poczet wylicytowanej ceny za działki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

 

Przetarg uważa się za ważny, jeżeli chociaż jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg. Licytacja będzie ważna, gdy którykolwiek z uczestników przetargu dokona postąpienia i zostanie mu udzielone przybicie. W przypadku, gdy do licytacji przystąpi wyłącznie jeden uczestnik przetargu, musi zadeklarować co najmniej cenę wywoławczą plus jedno postąpienieOsoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu TBSP Sp. z o.o. będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

 

Zapłata za nieruchomość może nastąpić na dwa sposoby – zapłata gotówką lub z kredytu bankowego.

 

W przypadku zapłaty gotówkowej umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego musi zostać zawarta w ciągu 30 dni licząc od daty przeprowadzenia przetargu. Cenę sprzedaży, ustaloną w przetargu, kupujący uiści najpóźniej na 1 dzien przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o. mBank S.A.46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w formie aktu notarialnego w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium ulega przepadkowi.

 

W przypadku dokonywania zakupu nieruchomości ze środków kredytu bankowego warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego jest przedłożenie sprzedającemu, przed terminem jej zawarcia, w ciągu 90 dni licząc od daty przeprowadzenia przetargu,umowy kredytowej zapewniającej uiszczenie całej ceny nabycia w terminie określonym w umowie kredytowej (jednak nie później niż 6 miesięcy od daty przeprowadzania przetargu).Nieprzedłożenie umowy kredytowej w zakreślonym terminie zostanie uznane za przyczynę leżącą po stronie kupującego uniemożliwiającą zawarcie umowy sprzedaży.W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie przedłoży ww. umowy kredytowej w ciągu 90 dni od dnia przetargu lub nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi.

Brak zapłaty ceny w ustalonym terminie skutkować będzie:

 • możliwością ustawowego odstąpienia od umowy zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego, a kupujący zobowiązany będzie niezwłocznie przenieść z powrotem na sprzedającego prawo własności lokalu i udzieli mu w tym zakresie stosownego pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy przeniesienia. Pełnomocnictwo to będzie nieodwołalne w terminie określonym przez sprzedającego (w zależności od warunków przedstawionych w umowie kredytowej dotyczących terminu zapłaty) oraz niegasnące z chwilą śmierci kupującego;
 • przepadkiem wadium

 

Koszty notarialne oraz sądowe zawarcia umowy/umów w całości ponosi kupujący.

Wydanie nieruchomości kupującemu nastąpi w terminie trzech (3) dni roboczych od dnia zapłaty całej ceny.

Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu nieruchomości do wymogów ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” spoczywa na Kupującym.

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podawania przyczyn.