Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenów położonych w Szczecinie

Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenów położonych w Szczecinie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ TERENÓW                                     

POŁOŻONYCH  W SZCZECINIE,

 

 

Lp.

Położenie terenu

Powierzchnia

Rodzaj dopuszczalnej działalności

Stawka wywoławcza czynszu netto

w zł/ m2 miesięcznie

Ograniczenia przetargu

Wadium w zł

1.

Działka nr 58/2  ( część)        Obręb 2024 Dąbie

Gierczak 50

 

       200 m2

zieleń

0,06

Przetarg ograniczony do

mieszkańców nieruchomości:

Gierczak 50

30,00

 

Właścicielem terenu jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10 % stawki wywoławczej czynszu netto. Do wylicytowanego czynszu będzie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, przy czym w chwili obecnej stawka ta wynosi 23%.

Mapa z podkładem geodezyjnym znajduje się w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F

Teren przeznaczony jest pod zieleń.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18.06.2014 r. O GODZINIE 10.30  w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy  ul. Winogronowej 11 F, w świetlicy (kondygnacja piwniczna).

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  2. oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.
  3. oświadczenie, że  oferent zapoznał się z położeniem terenu i jego stanem zagospodarowania

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 17.06.2014r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBanku S.A. nr konta  46 1140 1137 0000 5081 5500 1001.

Wadium osoby wygrywającej przetarg przeznacza się na poczet przyszłego czynszu . W odniesieniu do pozostałych uczestników przetargu wadium podlega zwrotowi.          

    W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium ulega przepadkowi. Osobom, które nie uzyskały przybicia,  w zależności od rodzaju wpłaty wadium, zostanie ono zwrócone bezpośrednio po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

Dla ważności przetargu konieczne jest:

- aby jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawiła się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika;

-  dokonanie jednego minimalnego postąpienia, również w przypadku, gdy do przetargu zostanie dopuszczona tylko jedna osoba.

 

Przed zawarciem umowy dzierżawy dzierżawca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej   w formie gotówki  w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Umowa dzierżawy terenu zostanie zawarta na czas oznaczony do 31 grudnia 2015 r.

W przypadku braku planów inwestycyjnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. po upływie terminu, na jaki umowa dzierżawy zostanie zawarta ,  istnieje możliwość jej przedłużenia.

Opłaty za dzierżawę gruntów ulegają zmianie od 01 marca każdego roku. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki za dzierżawę terenu obowiązującej dla Gminy Miasto Szczecin ( obecnie określonej w Zarządzeniu  nr 569/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych Gminy Miasto Szczecin w 2013 roku) w terminie po 01 marca danego roku, opłaty za dzierżawę gruntów ulegną zmianie odpowiednio do wysokości tych stawek.

Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego - do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Po  zakończeniu  dzierżawy  dzierżawca  zobowiązany  będzie  opuścić  i  uprzątnąć  teren oraz  wydać  go  wydzierżawiającemu  w  stanie  niepogorszonym  w  terminie  14  dni  od  upływu  terminu  wygaśnięcia  lub  rozwiązania  umowy. 

 Uwagi:

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podawania przyczyn.

 

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr tel. 4613-692 wew. 125W sprawach technicznych należy kontaktować się  z administratorem rejonu: tel. 4613-692 wew. 158