Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Oficerska 4 i 4a w Szczecinie

Rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Oficerska 4 i 4a w Szczecinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

 

Vzamówienia publicznego

 zawarcia umowy ramowej

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. , ul. Winogronowa 11F, 70-771 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4613692, faks 91 8863350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsp.szczecin.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Inny: podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Oficerskiej 4 i 4a w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Oficerskiej 4 i 4a w Szczecinie. Do rozbiórki przewidziane są budynki mieszkalne wyłączone z użytkowania. Zakres prac obejmuje m.in. 1) organizację ruchu na czas rozbiórki budynków mieszkalnych wg projektu organizacji ruchu, 2) rozbiórkę dwóch budynków mieszkalnych, 3) wywóz i utylizację urobku z rozbiórek budynków, 4) zniwelowanie dołów po rozbiórce poprzez wypełnienie z pozyskanym z zewnątrz gruntem z ukopów oraz nawiezieniem pospółki. Roboty rozbiórkowe prowadzone będą w oparciu o decyzję o pozwolenie na rozbiórkę dla dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Oficerskiej 4 i 4a. Szczegółowy zakres robót określono w projekcie budowlanym rozbiórki, projekcie zmiany organizacji ruchu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) oraz książkach przedmiarów..

II.1.5)

 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.11.12.20-6, 45.11.12.13-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 2500,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania wykonał roboty budowlane związane z rozbiórką budynków o łącznej wartości minimum 100.000,00 zł. brutto. Roboty bez załączonych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót nie będą przez Zamawiającego uwzględnione. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek powinien być spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin wykonania - 10

IV.2.2)

 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbsp.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odpłatnie uzyskać w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 1.11 lub pocztą (do ceny doliczone zostaną koszty przesyłki). Cena 58,00 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2016 godzina 13:30, miejsce: siedziba zamawiającego - kancelaria (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 08.04.2016 r. pod Nr 36875-2016

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 7-P-16.pdf

dokumentacja i przedmiary.zip


 

(Data: 11.05.2016 r.): Zamawiający wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Konsorcjum firm: Lider - „TOMPOL” Tomasz Franecki

i Konsorcjant: Firma Usługowo-Handlowa Wincenty Franecki

ul. Szeroka 17

71-211 Szczecin

 

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w SIWZ i ogłoszeniu o przetargu, złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (95,88 pkt).

 Umowa z w/w wykonawcą zostanie zawarta nie wcześniej jak 17.05.2015 r.

 Oferty:

Oferta nr 1:„CARSYSTEM” Grzegorz Chilkiewicz, adres: ul. Krzywoustego 25, 72-100 Goleniów (cena – 75,62 pkt, termin wykonania – 6,67 pkt, łącznie 82,29 pkt);

Oferta nr 2:FIRMA HANDLOWA „ITOS” Wyburzanie Obiektów Przemysłowych Stoicis Christos, adres: ul. Parkowa 36, 51-180 Wrocław (cena – 65,19 pkt, termin wykonania – 6,67 pkt, łącznie 71,86 pkt);

Oferta nr 3:P.T.H.U. JAGAN Jacek Kalinowski, adres: ul. Kilińskiego 58, 84-230 Rumia (cena  – 82,38 pkt, termin wykonania – 5,00 pkt, łącznie 87,38 pkt);

Oferta nr 4:WILKOCKI Przedsiębiorstwo Budowlane Henryk Wilkocki, adres: ul. Spiska 22, 71-042 Szczecin (cena – 85,94 pkt, termin wykonania – 5,00 pkt, łącznie 90,94 pkt);

Oferta nr 5:Konsorcjum firm: Lider - „TOMPOL” Tomasz Franecki i Konsorcjant - Firma Usługowo-Handlowa Wincenty Franecki, adres: ul. Szeroka 17, 71-211 Szczecin (cena – 90,00 pkt, termin wykonania – 5,88 pkt, łącznie 95,88 pkt);

Oferta nr 6:„SPEC-MIN” Sp. z o.o., adres: ul. Wrzesińska 32, 70-835 Szczecin(cena – 43,46 pkt, termin wykonania – 5,00 pkt, łącznie 48,46 pkt);

Oferta nr 7:Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Jabłoński, adres: ul. Srebrna 33/1, 70-704 Szczecin (cena – 40,23 pkt, termin wykonania – 6,67 pkt, łącznie 46,90 pkt);

Oferta nr 8:Usługi Sprzętowo-Transportowe Henryk Lipiński, adres: ul. Jarzębinowa 3, 76-200 Włynkówko (cena – 54,02 pkt, termin wykonania – 5,00 pkt, łącznie 59,02 pkt);

Oferta nr 9:MIGBUD Mike Mijas, adres: ul. Derdowskiego 18/28, 71-178 Szczecin(cena – 24,49 pkt, termin wykonania – 5,00 pkt, łącznie 29,49 pkt);

Oferta nr 10:Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AB” Grzegorz Biel, adres: ul. Szczecińska 58, 74-100 Gryfino (cena – 62,05 pkt, termin wykonania – 10,00 pkt, łącznie 72,05 pkt);