Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz 19/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod umieszczenie garażu tymczasowego

Wykaz 19/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod umieszczenie garażu tymczasowego

WYKAZ Nr   19 /TBSP   /2016 z dnia  31 sierpnia 2016 r.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 384/14  Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 września 2014. w sprawie gospodarowania gruntami stanowiącymi własność Gminy i własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe  ( z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust.3 Załącznika do Zarządzenia Nr 289/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność gminy Szczecin i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn. 15 czerwca 2015 r.Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do wydzierżawienia  na okres trzech lat, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, niżej wymienione grunty na terenie Miasta Szczecin z przeznaczeniem pod tymczasowe garaże blaszane:

 

Lp. Nr działki (część) Nr obrębu Lokalizacja ( ulica, oznaczenie miejsca)

Powierzchnia w m2

Przeznaczenie Stawka wywoławcza czynszu netto miesięcznie za m2 Wadium Ograniczenie przetargu
1. 11/2 (część) 4025 Dąbie Drukarska, miejsce nr 126

15 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd 

3,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

120,00 Przetarg ograniczony do mieszkańców dzielnicy Dąbie

 

  • Termin wnoszenia czynszu: - do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
  • Warunki zmiany wysokości opłat: Stawki opłat mogą, ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.
  • UWAGI DODATKOWE: Osoba, która wygra przetarg, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji na dzierżawionym gruncie, zobowiązana jest do podpisania umowy dzierżawy.
  •  Obowiązek uzyskania opinii oraz niezbędnych dokumentów do realizacji inwestycji - na własny koszt i ryzyko – spoczywa na osobie, która wygra przetarg.
  •  Postawienie tymczasowego garażu blaszanego wymaga zgłoszenia do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, prac nie wymagających pozwolenia na budowę. Zgłoszenie należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia inwestycji. Do wykonania planowanej inwestycji można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
  • Miesięczny czynsz za dzierżawę zostanie wyliczony w oparciu o wylicytowaną stawkę za 1 m² terenu pod garaż oraz stawkę 0,40 zł/m² za teren pod drogi i place manewrowe. Droga dojazdowa nie podlega licytacji
  • Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 10% ustalonej stawki wywoławczej do przetargu.
  • Do wylicytowanego czynszu dzierżawnego doliczony będzie podatek VAT naliczony w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami – aktualnie 23%. Stawka uzyskana w przetargu jest ostateczna i nie podlega obniżce.
  • Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca zobowiązany będzie opuścić, uprzątnąć teren i wydać go wydzierżawiającemu w stanie nie pogorszonym w terminie 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Na dzierżawcy spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 §1 pkt 4 i 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania gruntu oraz prowadzenia przez wydzierżawiającego egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia do kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
  • W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

 

                                                                                          Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

                                                                                     od dnia   5.09.2016 r. do dnia 25.09.2016 r.