Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz 90/TBSP/2013 komunalny obiekt przy ul. Oficerskiej 1 przeznaczony do oddania w najem

Wykaz 90/TBSP/2013 komunalny obiekt przy ul. Oficerskiej 1 przeznaczony do oddania w najem

 WYKAZ Nr 90/TBSP/ 2013

                                                                                                                       z dnia  16 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zm.), Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi ( z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży ( ze zm.) i Upoważnienia WO-I.0052.1.673.2012. KD z dn.24 lipca 2012  r. Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do oddania w najem na czas nieokreślony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione komunalne  lokale użytkowe położone na terenie Miasta Szczecin, wg przedstawionego wykazu.

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m2

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Wywoławczy czynsz miesięczny netto [zł/m²]

Wadium w zł

1.

Oficerska 1

KW 146083

4024 Dąbie

Dz. nr 60

Budynek wolnostojący

916,50 oraz teren przynależny 1059,00

handel, usługi, biuro, magazyn

najem oraz dzierżawa terenu

    3,00 oraz

stawka za place i drogi 0,26 zł/m2

3.500,00

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
  2. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.
  3. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  4. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opłaty za zużyte media..
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
  7. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
  8. Umowy najmu zawierane są na czas nieoznaczony.
  9. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  10. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy waloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

                                                                                               

 

                                                                                                 Wykaz wywiesza się na okres 21 dni                                                                                             

                                                                                              od dnia 23.12.2013 r. do dnia 12.01.2014 r.