Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 1/TBSP/2015 dzierżawa gruntu komunalnego do lat 3 w drodze przetargu ograniczonego

Wykaz nr 1/TBSP/2015 dzierżawa gruntu komunalnego do lat 3 w drodze przetargu ograniczonego

WYKAZ Nr  1 /TBSP   /2015 z dnia  13 stycznia 2015 r.

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 464/96Zarządu  Miasta Szczecina z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat trzy ( ze zmianami i  Upoważnienia WO-I.0052.1.1123.2013. KB z dn.30 grudnia 2013 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do wydzierżawienia  na okres trzech lat, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, niżej wymienione grunty na terenie Miasta Szczecin:

 

L.p.

Nr działki ( część)

Nr obrębu

Lokalizacja ( ulica, Księga wieczysta

Powierzchnia

w m2

Sposób zagospodarowania

Dzierżawny czynsz wywoławczy netto (miesięcznie )

Wadium

Ograniczenie przetargu

1.

 

79/9

4121 Dąbie 121

 

   Ruda 3 B

 

   KW 133106

schody – 1,73m2

rekreacja – 5,26 m2

zieleń ozdobna – 27,70m2

altanka -  6 m2

schody – 1,73m2

rekreacja – 5,26 m2

zieleń ozdobna – 27,70m2

altanka -  6 m2

 

 

      23,87 zł

 

 

 70,00

 

 

Przetarg ograniczony

 do mieszkańców nieruchomości

Ruda 3B

 

UWAGI:

 Należy zapewnić przejście o szerokości 1,65 m  wzdłuż budynku  Ruda 3 B.

 

Termin wnoszenia wylicytowanego czynszu:

       - do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Warunki zmiany wysokości opłat:

-  Stawki opłat ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane.

W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 2 miesięcy od daty przetargu z winy wygrywającego , grunt kierowany jest ponownie na przetarg- bez zwrotu poniesionych kosztów.

Dzierżawny czynsz wywoławczy netto został określony na podstawie ustalone zostały na podstawie Uchwały Nr 212/94 Zarządu Miasta Szczecin z dnia  27 października 1994 r. w sprawie określenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych ( ze zm.)

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe oraz warunki wydzierżawienia terenu:

1) Teren będący przedmiotem dzierżawy został samowolnie zagospodarowany.

2) Wydzierżawiający informuje, że zostało wszczęte przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie postępowanie administracyjne w sprawie zalegalizowania wykonanych robót ( tzn.: wykonania altany i wykonanego zagospodarowania terenu polegającego na utwardzeniu terenu, wybudowaniu schodów terenowych, murku przy skarpie i ogrodzenia).

3) Uzyskanie opinii niezbędnych do otrzymania pozwoleń – na własny koszt i ryzyko – spoczywa na dzierżawcy bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

4)  Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu

wolny od osób i rzeczy, w stanie niepogorszonym, w ciągu 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, bez prawa

domagania się zwrotu poniesionych nakładów oraz przydzielenia lokalizacji zamiennej. W tym celu po podpisaniu umowy dzierżawy, Dzierżawca ma obowiązek złożenia Wydzierżawiającemu oświadczenie o poddaniu się rygorowi  egzekucji stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy dzierżawy.

 

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W PRZYPADKU ZAISTNIENIA UZASADNIONYCH  PRZYCZYN

 UWAGA: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

                                                                         Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

                                                                      od dnia   16.01.2015 do dnia 6.02.2015 r.