Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 11/TBSP/2016 dot. komunalnego gruntu zabudowanego przeznaczonego do wydzierżawienia

Wykaz nr 11/TBSP/2016 dot. komunalnego gruntu zabudowanego przeznaczonego do wydzierżawienia

WYKAZ Nr 11/TBSP/ 2016 z dnia  12 maja 2016  

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( ze zm.) Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta w Szczecinie z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony ( ze zm.) i  Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO  z dn.15 czerwca 2015 r.. Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie  w imieniu Gminy Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do  wydzierżawienia na czas oznaczony do 15 lat , w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione komunalne  nieruchomości gruntowe  zabudowane,  położone na terenie Miasta Szczecin, wg przedstawionego wykazu.

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Powierzchnia do oddania w dzierżawę (w m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Wywoławczy czynsz miesięczny netto [zł]

Wadium w zł

1.

Osiedle Zdroje

KW SZ1S/00200423/5

4144 Dąbie 144     Dz. nr 121/2

1991,00 m2,          w tym zabudowania tzw. „Grota Goeringa” pow.  344,15 m2

Prowadzanie działalności, która nie będzie naruszała przepisów: rozporządzenia 10/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 25 maja 2005r. w sprawie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”, rozporządzenia nr 113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia                   22 sierpnia 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2013., poz. 627 ),  w szczególności planowana działalność nie może spowodować zagrożenia dla roślin i zwierząt oraz nie może wywołać niekorzystnych skutków środowiskowych

dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej

        4.500,00

12.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Czynsz dzierżawy oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  2. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisamioraz opłaty za zużyte media.
  3. Dzierżawca nieruchomości gruntowej zabudowanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  4. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy dzierżawy w ustalonym terminie.
  5. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
  6. Umowa dzierżawy zawierana jest na okres do 15  lat.
  7. Lokal oraz teren  przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  8. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu uległy waloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

                                                                                               

 

                                                                                                   Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

                                                                                              od dnia 18 maja 2016 r. do dnia 7 czerwca 2016 r.