Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 13/TBSP/2015 dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklam

Wykaz nr 13/TBSP/2015 dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklam

WYKAZ Nr 13 / TBSP  /2015 z dnia  14 maja  2015 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  oraz Zarządzenia Nr 573/11  Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy oraz Zarządzenia Nr 289/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 czerwca 2010 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność gminy Szczecin i WO-I.0052.1.1123.2013. KB  z dn.30 grudnia 2013 r.,Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w imieniu Gminy Miasto Szczecin na czas określony 3 lata w celu umieszczania reklam i oznaczeń przedsiębiorcy w drodze przetargu ustnego ograniczonego, niżej wymienione nieruchomości na terenie Miasta Szczecin, wg niżej przedstawionego wykazu.

 

L.p.

Nr działki ( część)

Nr obrębu

Lokalizacja ( ulica, oznaczenie miejsca)

Powierzchnia zajętej ściany budynku w m2

Sposób zagospodarowania ściany budynku

Ograniczenia przetargu

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznie

Wadium

1.

55

4036 Dąbie

Anieli Krzywoń 20

0,075 m2

( 0,3 m x 0,25 m)

Umieszczenie mocowania nośnika reklamowego o wymiarach 0,3m  x 0,25 m.

Przedsiębiorcy reklamujący własną działalność prowadzoną przy ul. Anieli Krzywoń 20

50,00** netto

150,00

 

** Stawka wywoławcza czynszu miesięcznie określona została na podstawie załącznika nr 2 do zarządzenia nr 573/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. i dotyczy tablic wolnostojących i wiszących, kasetonów podświetlanych, neonów itp. Dla ekranów i tablic LED stawkę wywoławczą zwiększa się pięciokrotnie.

 

Termin wnoszenia wylicytowanego czynszu:

       - do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Warunki zmiany wysokości opłat:

  1. stawki opłat, które są podstawą ustalania czynszu, mogą podlegać podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych  następujących po sobie latach opłaty nie zostały zrewaloryzowane.
  2. Prezydent Miasta Szczecin w drodze odrębnego Zarządzenia może odstąpić od stosowania waloryzacji, o której mowa w pkt 1 lub zastosować inną stawkę waloryzacji, nie przekraczająca 20 % wzrostu obowiązujących opłat

UWAGI:

- Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami ( aktualnie 23%)

- Zgodnie z art. 29 ust.2 pkt 6 oraz art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ustawy Prawo Budowlane ( ze zmianami)  należy dokonać zgłoszenia robót budowlanych ( tj.: montaż nośników lub wymalowania reklamy wielkopowierzchniowej) do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miejskiego pl. Armii Krajowej 1. Dokumentacja obejmująca montaż nośników reklamowych ma składać się z pięciu egzemplarzy, które będą zawierać rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć umowę najmu-dzierżawy elewacji ( kserokopia)oraz w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki. Dokumentację tę należy przedłożyć w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w celu jej weryfikacji. Po jej pozytywnym zaopiniowaniu zgłoszenia prac należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych .  Do wykonania w/w robót można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia do WUiAB organ ten nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu. Ewentualne oświetlenie reklam  może zostać wykonane w oparciu o uzyskane warunki z zakładu energetycznego.

- W przypadku chęci zainstalowania reklamy  wystającej poza elewację budynku przy ul. Krzywoń 20 dzierżawca musi wystąpić do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego.

 

 UWAGA: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych bez potrzeby zmiany niniejszego wykaz

                                                                                                Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

                                                                                            od dnia 20.05.2015 r. do dnia 9.06.2015 r.