Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 14/TBSP/2015 komunalne pomieszczenie gospodarcze

Wykaz nr 14/TBSP/2015 komunalne pomieszczenie gospodarcze

WYKAZ Nr 14 /TBSP/ 2015 z dnia 14 maja 2015 r.

Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi ( z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży ( ze zm.) i Upoważnienia WO-I.0052.1.208.2015.AW  z dn.10 marca 2015 r. Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin, do oddania w najem na czas nieokreślony, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, niżej wymienione pomieszczenia gospodarcze położone na terenie Miasta Szczecin, wg przedstawionego wykazu.

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie pomieszczenia

Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m2

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Ograniczenie przetargu

Stawka wywoławcza czynszu netto

w zł/ m2

Wadium w zł

1.

 

 

Twarda 13

KW SZ1S/ 00025778/7

4142 Dąbie 142

Dz. nr 10/1

Wolnostojące, parter,  w ciągu trzech pomieszczeń gospodarczych

6,90

pomieszczenie gospodarcze

najem

 

mieszkańcy nieruchomości

Twarda 13

      3,00

100,00

 

  1. Czynsz najmu za pomieszczenie oddane w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
  2. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.
  3. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  4. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opłaty za zużyte media.
  5. Najemca zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
  7. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
  8. Umowy najmu zawierane są na czas nieoznaczony.
  9. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  10. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy waloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

                                                                                    

          

 

                                                                                                     Wykaz wywiesza się na okres 21 dni                                                                                             

                                                                                              od dnia 20 maja 2015 do dnia 9 czerwca 2015 r.