Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 16/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego

Wykaz nr 16/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego

WYKAZ Nr 16/TBSP/ 2016 z dnia 20 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami, z późniejszymi zmianami oraz na podstawie § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży ( ze zm.) i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Szczecin do oddania w najem na czas na okres do trzech lat, w drodze przetargu ustnego ograniczonego garaże i boksy garażowe położone na terenie Miasta Szczecin, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Oznaczenie garażu Pow.  garażu  (w m2) Droga dojazdowa (w m2) Sposób użytkowania, uwagi

Stawka wywoławcza czynszu netto w zł/ m2

Wadium w zł

Ograniczenia przetargu
1.

Batalionów Chłopskich 94

poł. gruntów

 ul. Batalionów Chłopskich 94,94a,95

 

SZ1S/00189356/0

Obr. 4043 Dąbie 43

Dz. nr 23/4

brak 16,80 5,00 najem 4,50 200,00 Przetarg ograniczony do mieszkańców Batalionów Chłopskich 94,94a,95,95a,93
2.

Grodzka 11 boks garażowy

SZ1S/00061927/1,

Obr. 1037 Śródmieście 37

Dz. nr 38/6

Boks garaż. nr 2 3,41 0,00 najem 4,50 200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców                      Grodzka 11,

Grodzka 13,15,17,19

3.

Szybowcowa

SZ1S/00217077/6

Obr. 4306

Dąbie 306

Dz. nr 18/9

brak 19,57 5,00 najem 4,50 200,00 Szybowcowa 58,59,60

Stawki opłat ustalane są na podstawie Zarządzenia Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami ( ze zm.)

Termin wnoszenia czynszu: do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Warunki zmiany wysokości opłat:

Miesięczne stawki opłat netto za 1 m2 , za korzystanie z garaży stanowiących mienie komunalne należące do Gminy, mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym .

 

 

 

UWAGI DODATKOWE:

  1. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
  2. Miesięczny czynsz za najem zostanie wyliczony w oparciu o wylicytowaną stawkę za m2 powierzchni garażu oraz stawkę 0,40zł / m2  za teren pod drogi i place manewrowe. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  3. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
  4. Umowy najmu zawierane są na okres trzech lat, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  5. Garaże przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  6. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych , bez zmiany niniejszego wykazu.

                                                                                        

                                                                        Wykaz wywiesza się na okres 21 dni                                

                                                           od dnia  26 lipca 2016 r. do dnia  15 sierpnia 2016 r.