Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 17/TBSP/2015 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargów ograniczonych

Wykaz nr 17/TBSP/2015 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargów ograniczonych

 WYKAZ Nr 17/TBSP/ 2015 z dnia 13 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami, z późniejszymi zmianami oraz na podstawie § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży ( ze zm.) i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Szczecin do oddania w najem na czas na okres do trzech lat, w drodze przetargu ustnego ograniczonego garaże położone na terenie Miasta Szczecin, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Lp

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Oznaczenie garażu

Pow.  garażu  (w m2)

Droga dojazdowa        (w m2)

Sposób użytkowania, uwagi

Stawka wywoławcza czynszu netto

w zł/ m2

Wadium

w zł

Ograniczenia przetargu

1.

Gryfińska 74

KW SZ1S/00191396/9

Obr. 4047 Dąbie 47

Dz. nr 93/7

brak

25,67

20,00

najem

4,50 *

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców                         ul. Gryfińska 74

2.

Kaszubska 58 of

 KW 27883

Obr. 1036

Dz. nr 36/7

G1

16,70

5,00

najem

4,50 *

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców                        ul. Kaszubska 58 Kaszubska 58 oficyna

Kaszubska 57, Kaszubska 57 oficyny

Kaszubska 59, Kaszubska 59 oficyny

3

Gryfińska 74SZ1S/00191396/9

Obr. 4047 Dąbie 47

Dz. nr 93/7

brak

16,06

20,00

najem

4,50 *

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców                       ul. Gryfińska 74

4.

Taborowa 6

położenie  gruntów Taborowa 6, Drukarska

SZ1S/00199177/4,

Obr.4024

dz. nr 4/6

G4

15,06

0,00

najem

4,50 *

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców                      ul. Taborowa 6

 

Leszczynowa 8

KW 70346

Obr. 4043

Dz. nr 79

brak

18,86

5,00

najem

4,50  *

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców                      ul. Leszczynowa 8

 

*Za korzystanie z garażu przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą stawka opłat z tytułu najmu wynosi minimum 13zł netto za 1 m2

 

 

Termin wnoszenia czynszu: do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Warunki zmiany wysokości opłat:

Miesięczne stawki opłat netto za 1 m2 , za korzystanie z garaży stanowiących mienie komunalne należące do Gminy, mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym .

 

UWAGI DODATKOWE:

  1. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
  2. Miesięczny czynsz za najem zostanie wyliczony w oparciu o wylicytowaną stawkę za m2 powierzchni garażu oraz stawkę 0,40zł / m2  za teren pod drogi i place manewrowe. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  3. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
  4. Umowy najmu zawierane są na okres trzech lat, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  5. Garaże przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Garaże przy ul. Gryfińskiej 74 – poz. nr 1 oraz Leszczynowa 8 ( poz. 5 wykazu)  są w złym stanie technicznym : remont garaży oraz wykonanie drogi dojazdowej należy do przyszłego najemcy.
  6. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych , bez zmiany niniejszego wykazu.

                                                                                        

                                                                      Wykaz wywiesza się na okres 21 dni                                

                                                                    od dnia  20 lipca 2015  do dnia  9 sierpnia 2015