Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 17/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych na najem w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz nr 17/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych na najem w drodze przetargu nieograniczonego

WYKAZ Nr 17 /TBSP/ 2016 z dnia 26  lipca 2016 r.

Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami, z późniejszymi zmianami oraz na podstawie § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży ( ze zm.) i WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn. 15 czerwca 2015 r.,  Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Szczecin do oddania w najem na czas na okres do trzech lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garaże położone na terenie Miasta Szczecin, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Oznaczenie garażu Pow.  garażu  (w m2) Droga dojazdowa (w m2) Sposób użytkowania, uwagi

Stawka wywoławcza czynszu netto w zł/ m2

Stawka wywoławcza czynszu netto w zł/ m2

1. Gryfińska 74 SZ1S/00191396/9

Obr. 4047 Dąbie 47

Dz. nr 93/7

brak 16,06 20,00 najem 4,50 * 200,00
2.

Leszczynowa 8

KW 70346

Obr. 4043 Dąbie 43

Dz. nr 79

brak 18,86 5,00 najem 4,50 * 200,00

*Za korzystanie z garażu przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą stawka wywoławcza czynszu netto wynosi 13 zł netto za 1 m2

Termin wnoszenia czynszu:

          - do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Warunki zmiany wysokości opłat:

Miesięczne stawki opłat netto za 1 m2 , za korzystanie z garaży stanowiących mienie komunalne należące do Gminy, mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.

UWAGI DODATKOWE:

  1. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
  2. Miesięczny czynsz za najem zostanie wyliczony w oparciu o wylicytowaną stawkę za m2 powierzchni garażu oraz stawkę 0,40zł / m2         za teren pod drogi i place manewrowe. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej                 z obowiązującymi przepisami.
  3. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
  4. Umowy najmu zawierane są na okres trzech lat, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  5. Garaże przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  6. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych , bez zmiany niniejszego wykazu.

                                                                                  Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

                                                                             od dnia 29.07.2016 r.  do dnia 18.08.2016 r.