Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 19/TBSP/2014 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego

Wykaz nr 19/TBSP/2014 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego

WYKAZ Nr 19/TBSP/ 2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami, z późniejszymi zmianami oraz na podstawie § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży ( ze zm.) i WO-I.0052.1.1123.2013. KB z dn.30 grudnia 2013., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Szczecin do oddania w najem na czas na okres do trzech lat, w drodze przetargu ustnego ograniczonego garaże położone na terenie Miasta Szczecin, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Lp

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Oznaczenie garażu

Pow.  garażu  (w m2)

Droga dojazdowa        (w m2)

Sposób użytkowania, uwagi

Stawka wywoławcza czynszu netto

w zł/ m2

Wadium

w zł

Ograniczenia przetargu

1

Gryfińska 16

KW SZ1S/00021926/2

  Obr.4038

   dz. nr 11

brak

21,40

20,00

najem

4,50 *

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości  Gryfińska 16, Gryfińska 15, Gryfińska 16 A

2.

Metalowa 69

Położenie gruntów Metalowa 68, 68a,69,78

KW SZ1S/00197991/2

Obr. 4122

Dz. nr 22

brak

20,06

5,00

najem

4,50 *

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości  Metalowa 69

3.

Korsarzy 18

Położenie gruntów

ul. Korsarzy 2,4,6,8,10,

12,14,16,18,

20,22,24,26,28, 30

ul. Korsarzy 32

 ul. Rycerska 2

KW SZ1S/00059546/9,

 

Obr. 1037

Dz. nr 105

brak

18,22

26,16

najem

4,50 *

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości  Korsarzy 18

 

 

 

4.

Gryfińska 16 A

KW 21927

Obr. 4038

Dz. nr 10

brak

20,20

0,00

najem

4,50 *

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości  Gryfińska 16 A

5.

Joselewicza 13

KW 25784

Obr. 4114

Dz. nr 69

brak

16,24

20,00

najem

4,50 *

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości 

Joselewicza 13

6.

Przodowników Pracy 55

KW SZ1S/00025778/7

Obr. 4142

Dz. nr  10/1

 

brak

15,26

0,00

najem, garaż wybudowany ze środków własnych

3,41 *

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości 

Przodowników Pracy 55

 

*Za korzystanie z garażu przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą stawka opłat z tytułu najmu wynosi minimum 13zł netto za 1 m2

 

Termin wnoszenia czynszu: do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Warunki zmiany wysokości opłat:

Miesięczne stawki opłat netto za 1 m2 , za korzystanie z garaży stanowiących mienie komunalne należące do Gminy, mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym .

UWAGI DODATKOWE:

  1. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
  2. Miesięczny czynsz za najem zostanie wyliczony w oparciu o wylicytowaną stawkę za m2 powierzchni garażu oraz stawkę 0,40zł / m2  za teren pod drogi i place manewrowe. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  3. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
  4. Umowy najmu zawierane są na okres trzech lat, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  5. Garaże przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  6. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych , bez zmiany niniejszego wykazu.

                                                                                        

                                                                      Wykaz wywiesza się na okres 21 dni                                

                                                                    od dnia  20.08.2014  do dnia  9.09.2014