Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi WYKAZ Nr 19/TBSP/2015

WYKAZ Nr 19/TBSP/2015

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi ( z późniejszymi zmianami), Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.15 czerwca 2015 r., oraz Oświadczenia Woli Nr 768/WGN/15 złożonego w imieniu Gminy Miasto Szczecin w dniu 06 sierpnia 2015 r, , Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że w przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, lokal użytkowy na terenie Miasta Szczecin na rzecz Stowarzyszenia Federacja Konsumentów w Warszawie ( Oddział w Szczecinie), wg niżej przedstawionego wykazu:

Położenie nieruchomości Księga wieczysta KW

Nr obrębu

Nr działki

Opis nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

Przeznaczenie oddania nieruchomości

Koński Kierat 15

KW 83746

1037 Śródmieście 37
dz. nr 18/26

Lokal użytkowy o powierzchni 33,73 m2

Oddanie w użyczenie lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

działalność statutowa

 

  1. Biorący w użyczenie ponosi zwykłe koszty utrzymania lokalu oraz opłaty za zużyte media wraz z podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Koszty zarządzania nieruchomością wspólną na dzień sporządzenia niniejszego wykazu wynoszą 3,79 zł za 1 m2 netto.
  2. Opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  3. Biorący w użyczenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  4. Lokal użytkowy przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.


Wykaz wywiesza się na okres 21 dni
od dnia 1.09.2015 r. do dnia 21.09.2015 r.