Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi WYKAZ Nr 20/TBSP/2015

WYKAZ Nr 20/TBSP/2015

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi ( z późniejszymi zmianami), Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.15 czerwca 2015 r. oraz Oświadczenia Woli Nr 808/WGN/15 złożonego w imieniu Gminy Miasto Szczecin w dniu 19 sierpnia 2015 r, , Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że w przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do oddania w najem na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, lokal użytkowy na terenie Miasta Szczecin na rzecz Fundacji Pod Aniołem wg niżej przedstawionego wykazu:

Położenie nieruchomości Księga wieczysta KW

Nr obrębu

Nr działki

Opis nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

Przeznaczenie oddania nieruchomości

Stawka czynszu netto miesięcznie

Koński Kierat 14/15

KW 83746

1037 Śródmieście 37

Dz. nr 18/27

Lokal użytkowy o powierzchni 191,00 m2

Oddanie w najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

działalność statutowa

5,63 zł / m2

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
  2. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.
  3. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  4. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opłaty za zużyte media.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Lokal użytkowy przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni
od dnia 1.09.2015 r. do dnia 21.09.2015 r.